Į Lietuvą atvyks Vatikano valstybės sekretorius
Šį šeš­ta­die­nį, ge­gu­žės 7 die­ną, 11.30 val. Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius Vy­riau­sy­bės rū­muo­se pri­ims į Vil­nių at­vyks­tan­tį da­ly­vau­ti Na­cio­na­li­nio gai­les­tin­gu­mo kong­re­so ren­gi­niuo­se ir su­si­tik­ti su ša­lies va­do­vais Va­ti­ka­no Vals­ty­bės se­kre­to­rių Kar­di­no­lą Pie­tro Par­oli­ną.

Va­ti­ka­no Vals­ty­bės se­kre­to­riaus ke­lio­nė su­tam­pa su Die­vo gai­les­tin­gu­mo me­tų baž­ny­ti­niais ren­gi­niais Lie­tu­vo­je, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­sak Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko, an­tro po Po­pie­žiaus pa­gal ran­gą Va­ti­ka­no par­ei­gū­no ap­si­lan­ky­mas Lie­tu­vo­je su­tei­kia ga­li­my­bę ap­tar­ti ak­tua­liau­sius nū­die­nos iš­šū­kius. Va­ti­ka­no įžval­gos šio­mis te­mo­mis bū­tų svar­bios Lie­tu­vai tiek dėl ga­li­my­bės ge­riau įver­tin­ti glo­ba­lias tarp­tau­ti­nės bend­ri­jos pa­stan­gas spręs­ti šiuos klau­si­mus, tiek ir dva­si­nės pa­tir­ties pra­sme su­si­pa­žįs­tant su Šv. Sos­to po­li­ti­ka to­kio­mis te­mo­mis, kaip re­li­gi­nio bei pi­lie­ti­nio su­gy­ve­ni­mo ska­ti­ni­mas, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, dar­nios są­vei­kos su ap­lin­ka skel­bi­mas.

Šeš­ta­die­nį Kar­di­no­lo P. Par­oli­no vi­zi­to pro­ga prem­je­ras A. But­ke­vi­čius ren­gia va­ka­rie­nę, o sek­ma­die­nį da­ly­vaus Va­ti­ka­no Vals­ty­bės se­kre­to­riaus ren­gia­mo­je va­ka­rie­nė­je.