Į Lietuvą atvyks Švedijos monarchai
Spa­lį Lie­tu­vo­je nu­ma­to­mas vals­ty­bi­nis Šve­di­jos ka­ra­liaus Kar­lo Gus­ta­vo XVI ir ka­ra­lie­nės Sil­vi­jos vi­zi­tas.

Tri­jų die­nų vi­zi­tas pla­nuo­ja­mas spa­lio 7- 9 die­no­mis, penk­ta­die­nį BNS pa­tvir­ti­no pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Pla­nuo­ja­ma, kad per vi­zi­tą Šve­di­jos ka­ra­lių ly­dės vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su Kar­lu Gus­ta­vu XVI ati­da­rys dvi­ša­lį vers­lo fo­ru­mą.

Šve­di­ja yra di­džiau­sia in­ves­tuo­to­ja Lie­tu­vo­je. Ket­vir­ta­da­lį – 26 proc. – vi­sų tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų mū­sų ša­ly­je su­da­ro šve­dų vers­lo in­ves­ti­ci­jos ir sie­kia 3,17 mlrd. eu­rų. Šve­diš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nė­se dir­ba dau­giau nei 11 tūkst. Lie­tu­vos žmo­nių.

Tai bus ne pir­ma­sis Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­sios po­ros vi­zi­tas Lie­tu­vo­je. Ka­ra­lius Lie­tu­vo­je lan­kė­si 1992 me­tų spa­lį, su ka­ra­lie­ne Sil­vi­ja jis vie­šė­jo ir 2009 me­tais mi­nint Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­tį.