Į Lietuvą atvyks nauja JAV karių pamaina
Lie­tu­vo­je tar­ny­bą pra­dės Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų nau­jos ro­tuo­ja­mų pa­jė­gų pa­mai­nos ka­riai su šar­vuo­tais trans­por­te­riais „Stry­ker“.

Apie 130 pir­mų­jų JAV ka­rių į Kar­mė­la­vą at­skris pir­ma­die­nį, li­ku­sie­ji ka­riai ir tech­ni­ka į Gai­žiū­nų ge­le­žin­ke­lio so­tį at­vyks ket­vir­ta­die­nį. Vi­są pa­mai­ną su­da­rys apie 170 ka­rių.

Tai jau de­vin­to­ji JAV ka­rių pa­mai­na, at­vyks­tan­ti da­ly­vau­ti bend­ruo­se pra­ty­bo­se kar­tu su Lie­tu­vos sau­su­mos pa­jė­gų vie­ne­tais, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

JAV ka­riai at­vyks­ta iš JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je 3-osios di­vi­zi­jos 2-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko, ku­ris dis­lo­kuo­tas Vil­se­ke, Vo­kie­ti­jo­je.

Kaip ir anks­tes­nės JAV ka­rių pa­mai­nos, 3-osios di­vi­zi­jos 2-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko ka­riai bus dis­lo­kuo­ti Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne Ruk­lo­je ir su šio ba­ta­lio­no ka­riais da­ly­vaus bend­ruo­se ko­vi­nio ren­gi­mo pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se.

Ruk­lo­je taip pat bus dis­lo­kuo­ta ir JAV ka­rių at­si­ga­ben­ta tech­ni­ka – šar­vuo­tie­ji ra­ti­niai trans­por­te­riai „Stry­ker“, šar­vuo­tie­ji vi­su­rei­giai, su­nkve­ži­miai, kt. Pla­nuo­ja­ma, kad ši tech­ni­ka į Lie­tu­vą per Klai­pė­dos jū­rų uos­tą at­vyks sau­sio 14 – 15 die­no­mis. Iš ten są­jun­gi­nin­kų ka­ri­nė tech­ni­ka ge­le­žin­ke­liais bus per­ga­ben­ta į Ruk­lą.

Šar­vuo­tie­ji ra­ti­niai trans­por­te­riai „Stry­ker“ – tai leng­vo­ji JAV ka­va­le­ri­jos tech­ni­ka. Tuo me­tu Mu­mai­čiuo­se sau­go­ma su­nkio­ji JAV tech­ni­ka (tan­kai „Ab­rams „ ir pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Brad­ley“ ) skir­tos JAV pa­da­li­niams, ku­rie ap­rū­pin­ti ir nau­do­ja šią tech­ni­ką.

Lie­tu­va at­vyk­sian­tiems są­jun­gi­nin­kų ka­riams teiks vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą – už­ti­krins ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ki­tą rei­ka­lin­gą lo­gis­ti­nę par­amą.

JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je ro­tuo­ja­si nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio, kaip da­lis JAV sau­su­mos pa­jė­gų ope­ra­ci­jos „At­lan­to ryž­tas“ (angl. „O­pe­ra­tion At­an­tic Re­sol­ve“).

Šia ope­ra­ci­ja JAV ro­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą NA­TO są­jun­gi­nin­kams už­ti­kri­nant sau­gu­mą po ag­re­sy­vių Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je.

Įgy­ven­di­nant NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me pri­im­tus spren­di­mus dėl ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos stip­ri­ni­mo JAV są­jun­gi­nin­kai Lie­tu­vo­je liks tiek, kiek to rei­ka­laus sau­gu­mo si­tua­ci­ja.