Į Lietuvą atvyks moksleivių grupė iš Donecko
Pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 12 die­ną, į Lie­tu­vą at­vyks­ta moks­lei­vių gru­pė iš Do­nec­ko sri­ties – vie­no ne­ra­miau­sių Ry­tų Ukrai­nos re­gio­nų.

Anks­ti ry­te į Vil­niaus au­to­bu­sų sto­tį at­vyks dvi­de­šimt vie­nas 14–17 m. am­žiaus moks­lei­viai ir du ly­din­tys as­me­nys. Vi­si jie gy­ve­na ka­ro pa­veik­to­se zo­no­se – Ma­riu­po­ly­je, Bach­mu­te ar yra per­si­kė­lę iš užg­rob­tų te­ri­to­ri­jų.

Jau­nie­ji ukrai­nie­čiai mū­sų ša­ly­je da­ly­vaus sa­vai­tės truk­mės mo­ky­muo­se apie eu­ro­pi­nes ver­ty­bes – įsi­trauks į įvai­rias veik­las su bend­raam­žiais iš Že­my­nos ir J. Bir­žiš­kos gim­na­zi­jų, Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro bei Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos; pra­kti­niuo­se už­siė­mi­muo­se to­bu­lins ly­de­rys­tės įgū­džius bei pla­nuos ini­cia­ty­vas, ku­rias no­rė­tų įgy­ven­din­ti sa­vo ša­ly­je.

Dau­ge­lio sve­čių pa­gei­da­vi­mu vi­zi­to me­tu or­ga­ni­zuo­ja­ma ne­ma­žai veik­lų su bend­raam­žiais.

„Ra­šy­da­mi, apie tai, ką la­biau­siai no­rė­tų nu­veik­ti Lie­tu­vo­je, da­lis moks­lei­vių mi­nė­jo no­rą su­si­ras­ti drau­gų Lie­tu­vo­je bei kar­tu su jais ra­miai, prog­no­zuo­ja­mai, tai­kiai, sau­giai nu­gy­vent nors vie­ną die­ną, – pa­sa­ko­ja LVJC at­sto­vė Jo­lan­ta Mar­ke­vi­čie­nė, šios vieš­na­gės or­ga­ni­za­to­rė. – Pa­sis­ten­gė­me šį jų no­rą iš­pil­dy­ti. Že­my­nos ir Bir­žiš­kos gim­na­zi­jo­se sve­čiams bus su­reng­tos bend­ros in­te­rak­ty­vios pa­mo­kos bei tea­tro už­siė­mi­mai, taip pat vie­ną vieš­na­gės die­ną jie pra­leis vil­nie­čių, au­gi­nan­čių pa­na­šaus am­žiaus vai­kus, šei­mo­se“.

Ši į Lie­tu­va at­vyks­tan­čių jau­nuo­lių iš ne­ra­mių Ry­tų Ukrai­nos re­gio­nų gru­pė – an­tro­ji iš pen­kių pla­nuo­ja­mų. Pir­mo­ji gru­pė Vil­niu­je lan­kė­si bir­že­lį, dar vie­na moks­lei­vių ir dvi pe­da­go­gų gru­pės iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių Lie­tu­vo­je lan­ky­sis 2016 m. rug­sė­jo ir spa­lio mė­ne­siais.