Į Lietuvą atvyko pirmoji pabėgėlių šeima
Įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą, an­tra­die­nį į Lie­tu­vą at­vy­ko pir­mo­ji pa­bė­gė­lių ira­kie­čių šei­ma.

Jau­na mu­sul­mo­nų šei­ma į Lie­tu­vą at­skri­do lėk­tu­vu iš Frank­fur­to. Ji per­ke­lia­ma iš Grai­ki­jos.

Dvie­jų ma­ža­me­čių vai­kų tė­vas mo­kė­si aukš­tes­nio­jo­je va­dy­bos mo­kyk­lo­je, tu­ri va­dy­bos, sta­ty­bų dar­bo pa­tir­ties, mo­ti­na nie­kur nė­ra dir­bu­si. Šei­ma kal­ba ang­liš­kai. Į Eu­ro­pą ji at­vy­ko šie­met.

„Aš no­rė­čiau at­vyk­ti į bet ku­rią vals­ty­bę, ku­ri ma­ne ap­sau­gos nuo ga­li­mos grės­mės sa­vo gy­vy­bei ir sa­vo šei­mai“, – žur­na­lis­tams Vil­niaus oro uos­te sa­kė vy­ras, ne­no­rė­jęs at­skleis­ti sa­vo var­do ir pa­var­dės. Ve­ži­mė­ly­je su sa­vi­mi jis ve­žė­si ke­le­tą la­ga­mi­nų, mai­šų ir dė­žių, pil­nų dra­bu­žių, na­mų apy­vo­kos daik­tų.

Jis tei­gė, kad šei­ma po il­gos ke­lio­nės yra pa­var­gu­si, o Ira­ką tu­rė­jo pa­lik­ti, nes ten su­si­dū­rė su per­se­kio­ji­mu re­li­gi­niais mo­ty­vais.

Oro uos­te pa­bė­gė­liai pa­pil­do­mai už­tru­ko, kol pa­sie­nie­čių bu­vo dar kar­tą pa­ti­krin­ti ir su­tvar­ky­ti vi­si jų rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai, BNS sa­kė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos at­sto­vas spau­dai Gied­rius Mi­šu­tis.

Iš­ei­nan­čią iš oro uos­to pa­bė­gė­lių šei­mą pa­si­ti­ko Ruk­los Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro dar­buo­to­jai, tarp jų ir di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas. Vė­liau šei­ma iš oro uos­to iš­vy­ko mi­kroau­to­bu­su.

Ira­kie­čiai pir­miau­sia bus ap­gy­ven­din­ti Ruk­lo­je.

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius anks­čiau yra sa­kęs, kad šie­met į Lie­tu­vą dau­giau pa­bė­gė­lių šei­mų ne­at­vyks.

Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis, ku­rie bė­ga nuo smur­to Si­ri­jo­je, Ira­ke ir Eri­trė­jo­je. Pa­bė­gė­liai per­ke­lia­mi iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos, ku­rios su­si­dū­rė su di­džiau­siu mig­ran­tų antp­lū­džiu.

Pra­di­nis tris mė­ne­sius truk­sian­tis pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos eta­pas vyks Jo­na­vos ra­jo­ne, Ruk­lo­je, vė­liau tie as­me­nys tęs in­teg­ra­ci­ją sa­vi­val­dy­bė­se.