Į Lietuvą atvyko pabėgėliai iš Sirijos ir Irako
Į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą (ES) anks­tų penk­ta­die­nio ry­tą at­vy­ko de­šimt pa­bė­gė­lių iš Si­ri­jos ir Ira­ko.

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Jus­tas Pa­nkaus­kas BNS sa­kė, kad dvi pa­bė­gė­lių šei­mos per­kel­tos iš Grai­ki­jos.

„Iš Grai­ki­jos per­kel­ti pa­bė­gė­liai at­vy­ko la­bai anks­ti ry­te, at­vy­ko de­šimt žmo­nių, dvi šei­mos“, – tei­gė vi­ce­mi­nis­tras.

Pir­mus ke­lis mė­ne­sius at­vy­kę mig­ran­tai pra­leis Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre, kur pra­eis pir­mi­nį in­teg­ra­ci­jos eta­pą ir iš Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to su­lauks for­ma­laus spren­di­mo dėl prie­globs­čio sta­tu­so.

Į ša­lį at­vy­ko vie­ni­ša ma­ma, na­mų šei­mi­nin­kė iš Si­ri­jos ir du ma­ža­me­čiai vai­kai. Jos su­tuok­ti­nis li­ko Si­ri­jo­je.

Kur­dų šei­mo­je iš Ira­ko – pen­ki įvai­raus am­žiaus vai­kai, na­mų šei­mi­nin­kė jų mo­ti­na ir sta­ty­bi­nin­ku dir­bęs tė­vas.

Per be­veik me­tus ES prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo Lie­tu­va pri­ėmė 49 pa­bė­gė­lius. Tai reiš­kia, kad no­rint pil­nai įgy­ven­din­ti prog­ra­mą ša­liai iki 2017 me­tų rug­sė­jo teks pri­im­ti 1056 žmo­nes iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų.