Į Lietuvą atvyko lietuvių kariams talkinusio afganistaniečio šeima
Į Lie­tu­vą penk­ta­die­nį iš De­lio per Mask­vą at­vy­ko lie­tu­vių ka­riams Af­ga­nis­ta­ne ver­tė­ja­vu­sio Ab­du­lo Ba­si­ro You­su­si žmo­na ir du­kra.

Šei­ma su­si­ti­ko maž­daug po sep­ty­nių mė­ne­sių per­trau­kos, žur­na­lis­tams lauk­da­mas ar­ti­mų­jų pa­sa­ko­jo Ba­si­ras. „La­bai pa­siil­gau, ne­ga­liu net ap­sa­ky­ti, kaip“, – sa­kė af­ga­nis­ta­nie­tis.

Pa­sak Ba­si­ro, jis su šei­ma ap­sisp­ren­dęs gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, no­ri, kad žmo­na pra­mok­tų lie­tu­vių kal­bos, tad iš pra­džių ji su du­kra gy­vens Ruk­los pa­bė­gė­lių cen­tre.

„Gy­ven­si­me Lie­tu­vo­je, aš jau kai pir­mą­kart at­skri­dau, pa­sa­kiau, kad gy­ven­si­me Lie­tu­vo­je“, – sa­kė lie­tu­viš­kai kal­ban­tis af­ga­nis­ta­nie­tis.

Ba­si­ras pa­sa­ko­jo, jog žmo­na mo­ka ke­le­tą lie­tu­viš­kų žo­džių: „Kai aš dir­bau su ka­riais Af­ga­nis­ta­ne, na­mo grį­žęs šne­kė­da­vau lie­tu­viš­kai, (to­dėl žmo­na) kaž­kiek mo­ka“.

Šei­mai tal­ki­nan­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas To­mas Pa­kal­niš­kis žur­na­lis­tams sa­kė, jog iš pra­džių Ba­si­ras su šei­ma ke­lias die­nas pa­il­sės, o po to žmo­na teiks pra­šy­mą dėl prie­globs­čio Lie­tu­vo­je su­tei­ki­mo.

„Ba­si­ras la­bai no­ri, kad žmo­na pra­mok­tų lie­tu­vių kal­bos, o tą ge­riau­sia pa­da­ry­ti Ruk­lo­je, pa­bė­gė­lių cen­tre, to­dėl ban­dy­si­me, kad ke­le­tą mė­ne­sių žmo­na su du­kra pa­gy­ven­tų ten. Ba­si­ras pa­žiū­rė­jo, ti­krai ga­lės lan­ky­tis, jo dar­bo gra­fi­kas leis po ke­le­tą die­nų at­vyk­ti pas šei­mą, pa­bū­ti, o vė­liau grįž­ti į dar­bą. Po ši­tų kur­sų šei­ma ban­dys su­si­jung­ti, tas da­ly­kas lau­kia at­ei­ty­je“, – sa­kė T.Pa­kal­niš­kis.

Šiuo me­tu Ba­si­ras dir­ba poil­sio par­ke Anup­riš­kė­se „To­ny­Re­sort“. Pa­sak T.Pa­kal­niš­kio, są­ly­gos gy­ven­ti vi­sai šei­mai yra su­da­ry­tos ir Anup­riš­kė­se, bet no­rint, kad žmo­na grei­čiau in­teg­ruo­tų­si, iš pra­džių pa­gy­vens pa­bė­gė­lių cen­tre.

„Ne­no­ri­me, kad žmo­na bū­tų izo­liuo­ta nuo vi­suo­me­nės, no­ri­me, kad ji in­teg­ruo­tų­si, ir ge­riau­sia tai pa­da­ry­ti Ruk­lo­je, pa­bė­gė­lių cen­tre“, – sa­kė ka­ri­nin­kas.

Ba­si­ro žmo­na Gul Ba­nu Af­ga­nis­ta­ne dir­bo pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja, mo­kė vai­kus da­ri kal­bos. Šei­ma au­gi­na dve­jų su pu­se me­tų du­krą Ba­ha­rą.

Ko­vo pa­bai­go­je JAV žur­na­lis­tas Jos­has Fried­ma­nas vaiz­do įra­šų sve­tai­nė­je you­tu­be.com pa­skel­bė įra­šą, ku­ria­me Ba­si­ras krei­pė­si lie­tu­viš­kai, pra­šy­da­mas prie­globs­čio. Į ži­niask­lai­do­je ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pli­tu­sį įra­šą grei­tai su­rea­ga­vo Lie­tu­vos val­džios at­sto­vai – jau po sa­vai­tės af­ga­nis­ta­nie­tis at­skri­do į Lie­tu­vą.

Ba­si­rui jau su­teik­tas pa­bė­gė­lio sta­tu­sas, lei­džian­tis nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.