Į Lietuvą atvyko JAV Nacionalinės gvardijos batalionas iš Minesotos
Bir­že­lio pir­mą­jį sa­vait­ga­lį pra­si­de­da di­de­lio mas­to Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pa­jė­gų per­dis­lo­ka­vi­mo ope­ra­ci­ja iš Klai­pė­dos į Pa­bra­dę. Prie Šiau­rės Ame­ri­kos kran­tų pra­si­dė­ju­si per­dis­lo­ka­vi­mo ope­ra­ci­ja bir­že­lio 2 d. pa­sieks Lie­tu­vą ir pra­dės pa­sku­ti­nį­jį eta­pą – ke­liais ir ge­le­žin­ke­liais per­kel­ti pa­jė­gas į Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ną Pa­bra­dė­je (Šven­čio­nių raj.).

Ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė, su­da­ry­ta iš Mi­ne­so­tos na­cio­na­li­nės gvar­di­jos ir JAV 1-osios lo­gis­ti­nės par­amos bri­ga­dos, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Į Lie­tu­vą at­vy­ku­sį kro­vi­nį su­da­ro ka­ri­nė tech­ni­ka iš maž­daug 350 vnt., tarp ku­rių 14 tan­kų „Ab­rams“ M1A1 , apie 30 šar­vuo­čių „Brad­ley“ M2, su­nkio­ji lo­gis­ti­nė tech­ni­ka, va­da­vie­čių ir ki­ta įran­ga.

Ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės per­dis­lo­ka­vi­mo ope­ra­ci­ja vyks bir­že­lio 2 – 4 die­no­mis ke­liais ir ge­le­žin­ke­liais marš­ru­tu Klai­pė­da – Pa­bra­dė.

JAV ka­riai Ge­ne­ro­lo S. Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je pra­dės pa­si­ren­gi­mą da­ly­vau­ti ar­tė­jan­čio­se di­džiau­sio­se me­tų tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis vil­kas 2017“, ku­rios vyks bir­že­lio 12 – 24 die­no­mis Pa­bra­dė­je ir Ruk­lo­je ir kt. Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se .