Į Lietuvą atvyko JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas
Į Lie­tu­vą an­tra­die­nio va­ka­rą at­vy­ko Jung­ti­nių Vals­ti­jų gy­ny­bos se­kre­to­rius Ja­mes Mat­ti­sas. Šiuo vi­zi­tu nau­jo­ji Jung­ti­nių Vals­ti­jų ad­mi­nis­tra­ci­ja sie­kia pa­de­mons­truo­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mui, tvy­rant ne­ri­mui dėl Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­kos.

J.Mat­ti­sas Vil­niu­je tre­čia­die­nio ry­tą su­si­tiks Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trais, vė­liau Pa­bra­dė­je ap­lan­kys JAV ir ki­tų NA­TO ša­lių ka­rius.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je, NA­TO šie­met dis­lo­kuo­ja po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną – maž­daug tūks­tan­tį ka­rių – Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je. Pa­gal at­ski­rą ope­ra­ci­ją, re­gio­ne taip pat dis­lo­kuo­ta JAV bri­ga­da su pus­ket­vir­to tūks­tan­čių ka­rių ir be­veik šim­tu tan­kų.

Vi­zi­to iš­va­ka­rė­se J.Mat­ti­sas sa­kė, kad NA­TO bu­vi­mas Bal­ti­jos ša­ly­se pa­de­da už­ti­krin­ti sta­bi­lu­mą.

„No­riu pa­ma­ty­ti, kaip se­ka­si vo­kie­čių ko­vi­nei gru­pei, su­si­tik­ti su kai ku­riais iš šių ša­lių ly­de­rių ir par­eikš­ti pa­gar­bą jų at­lie­ka­mam dar­bui, už­ti­krin­ti, kad NA­TO bu­vi­mas iš­lik­tų la­bai pa­ste­bi­mas, kai mes iš es­mės sten­gia­mės su­ma­žin­ti bet ko­kių klai­din­gų aps­kai­čia­vi­mų ga­li­my­bę ir lai­mė­ti lai­ko dip­lo­ma­tams, kad Bal­ti­jos ša­ly­se bū­tų at­kur­ta ra­my­bė ir sta­bi­lu­mas“, – sa­kė J.Mat­ti­sas.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nai iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ti­ki­si spren­di­mų dėl nuo­la­ti­nio ka­rių dis­lo­ka­vi­mo ir pa­gal­bos stip­ri­nant Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­bą, taip pat pa­spar­tin­ti spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­są NA­TO vi­du­je.

Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se per­nai bu­vo ki­lęs ne­ri­mas, kai Do­nal­das Trum­pas per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją men­ki­no NA­TO, va­din­da­mas Al­jan­są „at­gy­ve­nu­siu“, ir su­sie­jo gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mus su gy­ny­bos iš­lai­dų dy­džiu.

Ta­pęs pre­zi­den­tu D.Trum­pas apie NA­TO ėmė kal­bė­ti pa­lan­kiau, ta­čiau nuo­lat pa­brė­žia, kad Eu­ro­pos ša­lys tu­ri di­din­ti kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą, o al­jan­sas dau­giau dė­me­sio skir­ti ko­vai su te­ro­riz­mu.

Bal­ti­jos ša­lys dėl gy­ny­bos biu­dže­to pa­sta­ruo­ju me­tu pri­sta­to­mos kaip sek­ti­nas pa­vyz­dys. Es­ti­ja jau ne vie­nus me­tus gy­ny­bai ski­ria NA­TO su­tar­tus 2 proc. nuo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, o Lie­tu­va ir Lat­vi­ja šį ro­dik­lį nu­ma­to pa­siek­ti ki­tą­met.

„Pa­siu­tu­sio šuns“ pra­var­dę tu­rin­tis at­sar­gos ge­ne­ro­las J. Mat­ti­sas iki 2013 me­tų ko­vo bu­vo JAV gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Cen­tri­nės va­do­vy­bės vir­ši­nin­kas ir bu­vo at­sa­kin­gas už JAV ka­rius Ira­ke bei Af­ga­nis­ta­ne.

Į Vil­niaus oro uos­te J.Mat­ti­sas at­skri­do iš Da­ni­jos. Jį su­ti­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, BNS sa­kė mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė.

Iš Lie­tu­vos JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius tre­čia­die­nio po­pie­tę iš­vyks į Lon­do­ną.