Į Lietuvą atvyko dar 28 sirai pabėgėliai
Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą į Lie­tu­vą at­vy­ko dar 28 pa­bė­gė­liai iš Si­ri­jos, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Anot jo, mig­ran­tai per­kel­ti iš Grai­ki­jos pa­bė­gė­lių sto­vyk­lų.

De­par­ta­men­tas nu­ro­dė, kad an­tra­die­nį į Lie­tu­vą at­vy­ko sep­ty­nios si­rų šei­mos ir vie­ni­šas vy­ras, iš vi­so 15 su­au­gu­sių­jų ir 13 ne­pil­na­me­čių vai­kų.

Šiuo me­tu pa­gal ES prog­ra­mą Lie­tu­va iš Ita­li­jos, Grai­ki­jos ir Tur­ki­jos yra per­kė­lu­si 397 as­me­nis. Dau­gu­ma jų jau yra iš­vy­kę iš ša­lies.

Prieš dve­jus me­tus Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ar Eri­trė­ja.