Į Lietuvą atvyko dar 11 Sirijos pabėgėlių
Į Lie­tu­vą nak­tį į penk­ta­die­nį at­vy­ko dar 11 pa­bė­gė­lių, ku­rie anks­čiau gy­ve­no ka­ro apim­to­je Si­ri­jo­je, o pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo ap­sis­to­ję sto­vyk­lo­se Grai­ki­jo­je.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad į Lie­tu­vą iš Grai­ki­jos bu­vo per­kel­ti 11 žmo­nių“, – BNS penk­ta­die­nio ry­tą sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Jus­tas Pa­nkaus­kas.

Į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo prog­ra­mą per­kel­tos dvi šei­mos.

Pir­mo­jo­je šei­mo­je – Si­ri­jo­je gi­mę pa­les­ti­nie­čiai be pi­lie­ty­bės: 37 me­tų vy­ras au­to­bu­so vai­ruo­to­jas ir tre­jais me­tais jau­nes­nė žmo­na na­mų šei­mi­nin­kė, bei jų trys ma­ža­me­čiai ber­niu­kai.

An­tro­jo­je šei­mo­je – Da­mas­ke gi­mę Si­ri­jos pi­lie­čiai: 33 me­tų su­nkve­ži­mio vai­ruo­to­jas bei to­kio pat am­žiaus žmo­na kir­pė­ja, vie­nas sū­nus ir trys ma­ža­me­tės du­kros.

Pa­gal ES prog­ra­mą į Lie­tu­vą iš vi­so per­kel­ti 73 pa­bė­gė­liai. Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius, dau­giau­sia jų tur­būt bus iš Si­ri­jos ir Ira­ko. Pa­bė­gė­liai po ES ša­lis pa­skirs­to­mi, sie­kiant pa­leng­vin­ti Pie­tų Eu­ro­pos ša­lims te­ku­sią naš­tą.

Kai­my­ni­nė Len­ki­ja ir ke­lios ki­tos Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lys at­si­sa­ko pri­im­ti pa­bė­gė­lius, sa­ky­da­mos, kad jie ga­li kel­ti pa­vo­jų sau­gu­mui.

Per šeš­tus me­tus Si­ri­jo­je vyks­tan­tį pi­lie­ti­nį ka­rą žu­vo dau­giau kaip 250 tūkst. žmo­nių, ša­lį pa­li­ko be­veik 5 mi­li­jo­nai gy­ven­to­jų.