Į Lietuvą atvykęs Rusijos žurnalistas prašo politinio prieglobsčio
Į Vil­nių po su­lai­ky­mo Kip­re tre­čia­die­nį at­skri­dęs Ru­si­jos opo­zi­ci­jos žur­na­lis­tas And­re­jus Ne­kra­so­vas pra­šo Lie­tu­vos su­teik­ti jam po­li­ti­nį prie­globs­tį. 

„Šian­dien pa­pra­šiau po­li­ti­nio prie­globs­čio ir ti­kiuo­si, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė, Mig­ra­ci­jos tar­ny­ba per­žiū­rės ma­no pra­šy­mą vi­siš­kai ob­jek­ty­viai, nes Ru­si­jo­je ma­ne per­se­kio­ja po­li­ti­niais mo­ty­vais“, – žur­na­lis­tams Vil­niaus oro uos­te sa­kė A.Ne­kra­so­vas. „Man iš ti­krų­jų gre­sia pa­vo­jus, jei­gu grįž­čiau į Ru­si­ją“, – pri­dū­rė jis.

A. Ne­kra­so­vą pra­ėju­sį mė­ne­sį su­lai­kė Kip­ro po­li­ci­ja, rem­da­ma­si In­ter­po­lo or­de­riu. Ru­sas ne­tru­kus pa­sip­ra­šė po­li­ti­nio prie­globs­čio. Lie­tu­vos po­li­ci­ja pa­tvir­ti­no, kad A.Ne­kra­so­vas ofi­cia­liai ieš­ko­mas per In­ter­po­lo sis­te­mą. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vė Si­mo­na Lu­da­vi­čiū­tė BNS sa­kė, kad „Lie­tu­vos po­li­ci­ja im­sis vi­sų rei­ka­lin­gų veiks­mų“, ta­čiau jų ne­de­ta­li­za­vo. Par­ei­gū­nės tei­gi­mu, „jei­gu as­muo kreip­sis dėl prie­globs­čio su­tei­ki­mo, pa­ieš­kos pro­ce­dū­ros bus su­stab­dy­tos, kol vyks prie­globs­čio su­tei­ki­mo klau­si­mų nag­ri­nė­ji­mas“.

Kip­ras ne­pa­ten­ki­no Ru­si­jos pra­šy­mo A.Ne­kra­so­vą iš­duo­ti Mask­vai ir nu­spren­dė grą­žin­ti į Lie­tu­vą, ku­ri yra iš­da­vu­si jam na­cio­na­li­nę vi­zą. Kip­ras rė­mėi ES tei­sės nuo­sta­ta, kad pra­šy­mą dėl prie­globs­čio svars­to ta ES ša­lis, į ku­rią as­muo at­vyks­ta pir­miau­sia. Grįž­ti į Lie­tu­vą pa­gei­da­vo ir pats Ru­si­jos pi­lie­tis. „Jis aiš­kiai pa­sa­kė, kad no­rė­tų bū­ti iš­siųs­tas į Lie­tu­vą“, – BNS te­le­fo­nu iš Kip­ro sa­kė ad­vo­ka­tė Ni­co­let­ta Cha­ra­lam­bi­dou.

A. Nekrasovas / novostikipra.com nuotrauka

Ru­so prie­globs­čio pra­šy­mą tu­rė­tų svars­ty­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio tei­gi­mu, su­teik­ti prie­globs­tį „są­ly­gos yra“.

At­vy­kęs iš Kip­ro per Ry­gą, A.Ne­kra­so­vas Vil­niaus oro uos­te pa­sie­nie­čių ži­nio­je pra­lei­do il­giau nei ke­tu­rias va­lan­das. „Aš ne­mie­go­jau par­ą, la­bai ne­rvi­nuo­si. Man tai vi­siš­kai nau­jas gy­ve­ni­mo eta­pas“, – tei­gė žur­na­lis­tas. „Po mė­ne­sio su­lai­ky­mo Kip­re, po aš­tuo­nių die­nų ba­do strei­ko aš ne­ti­kiu, jog esu čia. Aš ma­nau, kad tai ste­buk­las“, – kal­bė­jo A.Ne­kra­so­vas.

Ru­si­jos pi­lie­tis pa­sa­ko­jo, kad Ru­si­jo­je jam iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la už tur­to prie­var­ta­vi­mą. Par­eiš­ki­mą dėl to pa­da­vė bu­vęs kon­cer­no „Ka­lash­ni­kov“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, šiuo me­tu Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės vals­ty­bės sie­nos inf­ras­truk­tū­ros plė­tros agen­tū­ros va­do­vas Kons­tan­ti­nas Bu­si­gi­nas. Kon­cer­ne, ku­riam jis va­do­va­vo, A.Ne­kra­so­vas su pro­fe­si­ne są­jun­ga sie­kė pa­kel­ti mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį.

„Tai as­me­ni­nių sąs­kai­tų su­ve­di­nė­ji­mo už ma­no veik­lą prof­są­jun­go­je, ku­ri vy­ko 2013 me­tais, liu­di­ji­mas“, – sa­kė A.Ne­kra­so­vas. Jo tei­gi­mu, bu­vęs „Ka­lash­ni­kov“ prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kas taip pat sie­kia po­li­ti­nio prie­globs­čio Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

Ži­niask­lai­dos lais­ve be­si­rū­pi­nan­ti or­ga­ni­za­ci­ja „Re­por­te­riai be sie­nų“ tei­gia, kad A.Ne­kra­so­vas yra per­se­kio­ja­mas, nes at­sklei­dė ko­rup­ci­ją Ru­si­jos Ud­mur­ti­jos res­pub­li­ko­je. „Mes ma­no­me, kad jis yra per­se­kio­ja­mas dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų“, – in­ter­viu te­le­fo­nu BNS sa­kė or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas Jo­han­nas Bih­ras. Jo tei­gi­mu, vie­tos ga­myk­los va­do­vas ap­kal­ti­no A.Ne­kra­so­vą šan­ta­žu, kai jis ži­niask­lai­do­je ra­šė apie įmo­nės dar­buo­to­jų pro­tes­tus, o Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba jį su­lai­kė ir ban­dė iš­gau­ti pri­si­pa­ži­ni­mą. Pa­sak J.Bih­ro, A.Ne­kra­so­vas iš pra­džių bu­vo tik liu­dy­to­jas, bet vė­liau jam pa­teik­ti kal­ti­ni­mai. Ru­si­jo­je žur­na­lis­tui gre­sia iki 15 me­tų ne­lais­vės.