Į Lietuvą atvežti dar aštuoni pabėgėliai iš Sirijos
Pir­ma­die­nį į Lie­tu­vą per­kel­ti dar aš­tuo­ni si­rai iš Grai­ki­jos, vyk­dant Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­mą.

„Va­kar aš­tuo­ni si­rai iš Grai­ki­jos bu­vo at­vež­ti“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Jo tei­gi­mu, į Lie­tu­vą at­vy­ko ke­tu­rių as­me­nų šei­ma, tri­jų as­me­nų šei­ma ir vie­ni­šius. Pa­sta­ra­sis, pa­sak mi­nis­tro, yra žur­na­lis­tas, do­mi­si ang­la­kal­be Lie­tu­vos ži­niask­lai­da.

Ke­tu­rių as­me­nų šei­mo­je vy­ras Si­ri­jo­je bu­vo ba­tų par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kas, žmo­na ne­tu­rė­jo dar­bo. Tri­jų as­me­nų šei­mo­je vy­ras dir­bo ve­te­ri­na­ro pa­dė­jė­ju, o mo­te­ris bu­vo pra­di­nių kla­sių mo­kyk­los di­rek­to­rė.

Pa­bė­gė­liai pir­miau­sia vyks į Ruk­lą, kur ap­sis­tos pir­mus ke­lis gy­ve­ni­mo Lie­tu­vo­je mė­ne­sius. Vė­liau jie ga­lės iš­vyk­ti į no­ri­mą sa­vi­val­dy­bę.

Šiuo me­tu Lie­tu­va yra per­kė­lu­si 19 pa­bė­gė­lių iš 1105, ku­riuos įsi­pa­rei­go­ta pri­im­ti per dve­jus me­tus nuo 2016 me­tų.

Vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je su­si­tar­ta pa­skirs­ty­ti 160 tūkst. pa­bė­gė­lių. Iki šiol, ge­gu­žės duo­me­ni­mis, jų per­kel­ta 8 tūks­tan­čiai.