Į Lietuvą atvežti amerikiečių tankai
Į Lie­tu­vą penk­ta­die­nį at­vy­ko de­šimt Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­riuo­me­nės tan­kų, jie dis­lo­kuo­ja­mi sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją ir pa­de­mons­truo­ti ame­ri­kie­čių įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai.

„Tech­ni­ka jau yra Gai­žiū­nų sto­ty­je. Kiek vė­liau pra­si­dės nu­kro­vi­mo dar­bai“, – BNS penk­ta­die­nio ry­tą sa­kė Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no at­sto­vė Lo­re­ta Ka­va­liaus­kie­nė.

Tai ne pir­mas kar­tas, kai ame­ri­kie­čiai pra­ty­boms at­si­ve­ža tan­kų, bet šį­kart jų bus dau­giau nei bet ka­da anks­čiau nuo ro­ta­ci­nių pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mo pra­džios 2014 me­tais.

Į Jo­na­vos ra­jo­ne esan­čią sto­tį taip pat at­ga­ben­tos pen­kios pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Brad­ley“, vi­su­rei­gių ir su­nkve­ži­mių. Šia tech­ni­ka nau­do­sis JAV ka­rių kuo­pa, ku­rią su­da­rys apie 120 ka­rių.

Tan­kus ame­ri­kie­čiai taip pat at­si­ve­ža į Lat­vi­ją ir Es­ti­ją.

JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai į Bal­ti­jos ša­lis at­siųs­ti 2014 me­tų pa­va­sa­rį rea­guo­jant į Ru­si­jos įvyk­dy­tą Ukrai­nos Kry­mo re­gio­no anek­si­ją, nuo to lai­ko jie nuo­lat ro­tuo­ja­si.

Pa­sta­rai­siais mė­ne­siais dėl JAV įsi­pa­rei­go­ji­mų abe­jo­nių pa­sė­jo nau­ja­sis pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas (Do­nal­das Tram­pas). Ne­ri­mą su­kė­lė Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui pa­lan­kūs par­eiš­ki­mai ir pa­sta­bos, kad NA­TO yra at­gy­ve­nu­si.

Li­kus ke­lioms die­noms iki D.Trum­po inau­gu­ra­ci­jos Bal­ti­jos ša­lys su JAV pa­si­ra­šė su­tar­tis, apib­rė­žian­čias ame­ri­kie­čių ka­rių sta­tu­są. Lie­tu­vos pre­zi­den­tė ra­gi­na Sei­mą su­tar­tį ra­ti­fi­kuo­ti per ne­ei­li­nę se­si­ją ki­tą sa­vai­tę.

Šie­met kiek­vie­no­je iš Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jo­je taip pat bus dis­lo­kuo­ta po tarp­tau­ti­nį NA­TO ba­ta­lio­ną. Lie­tu­vos ba­ta­lio­nui va­do­vau­sian­tys vo­kie­čiai šį mė­ne­sį taip pat tu­rė­tų at­si­vež­ti tan­kų. Iš vi­so at­ei­ty­je ba­ta­lio­ne Lie­tu­vo­je tu­rė­tų tar­nau­ti per tūks­tan­tį ka­rių.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tan­kų ne­tu­ri, bet per­nai pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl 88 vo­kiš­kų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“ pir­ki­mo. Pir­mie­ji šar­vuo­čiai Lie­tu­vą tu­rė­tų pa­siek­ti me­tų pa­bai­go­je.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nai sa­ko, kad jiems di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lia Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ties mi­li­ta­ri­za­vi­mas ir ru­sų ren­gia­mos ka­ri­nės pra­ty­bos.

Mask­va ti­ki­na ne­tu­rin­ti jo­kių te­ri­to­ri­nių am­bi­ci­jų ir sa­ko, kad NA­TO pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mas Ry­tų Eu­ro­po­je ke­lia grės­mę Ru­si­jos sau­gu­mui.