Į Lietuvą atgabentos JAV artilerijos sistemos „Paladin“
Pir­mą kar­tą pra­ty­boms Lie­tu­vo­je šeš­ta­die­nį at­ga­ben­tos JAV ar­ti­le­ri­jos sis­te­mos „Pa­la­din“.

Jos bus nau­do­ja­mo ki­tą sa­vai­tę pra­si­de­dan­čio­se pra­ty­bo­se „Ug­ni­nis griaus­mas“, ku­rio­se da­ly­vaus 450 ka­rių iš Lie­tu­vos, JAV, Len­ki­jos ir Por­tu­ga­li­jos.

Sau­su­mos pa­jė­gų vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas vyr. ltn. And­rius Dil­da mob. BNS pra­ne­šė, kad ar­ti­le­ri­jos sis­te­mos į Lie­tu­vą at­ga­ben­tos šeš­ta­die­nį apie 10.30 val. ir šiuo me­tu yra ga­be­na­mos į Klai­pė­dos ra­jo­ne esan­tį Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus po­li­go­ną.

Į Lie­tu­vą at­vy­ko Jung­ti­nių Vals­ti­jų sau­su­mos pa­jė­gų 155 mm sa­vaei­gių hau­bi­cų bū­rys. Ka­riai pra­ty­boms at­si­ga­be­no ke­tu­rias ar­ti­le­ri­jos sis­te­mas M109A6 „Pa­la­din“ ir ki­tą lo­gis­ti­nę tech­ni­ką, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

JAV ka­riuo­me­nės ar­ti­le­ri­jos sis­te­ma „Pa­la­din“ – tai 155 mm pa­būk­lu gink­luo­ta sa­vaei­gė ar­ti­le­ri­jos hau­bi­ca, ku­ri pir­mą kar­tą JAV Sau­su­mos pa­jė­goms bu­vo pri­sta­ty­ta dar 1960 me­tais. Į Lie­tu­vą pra­ty­boms at­ga­ben­ti jau de­vin­to­sios kar­tos šios gink­luo­tės mo­de­liai M109A6 „Pa­la­din“, ku­rių mak­si­ma­lus šau­dy­mo nuo­to­lis yra iki 30 km. Vie­nos ar­ti­le­ri­jos sis­te­mos įgu­lą su­da­ro še­ši ka­riai – va­das, šau­lys, šau­lio pa­dė­jė­jas, vai­ruo­to­jas ir 2 už­tai­sy­to­jai.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų or­ga­ni­zuo­ja­mos tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos „Ug­ni­nis Griaus­mas“ Lie­tu­vo­je ren­gia­mos jau tre­čią kar­tą. Jos vyks iki ba­lan­džio 24 die­nos.

Pra­ty­bų me­tu ar­ti­le­ri­jos vie­ne­tai vyk­dys pa­kran­čių ap­sau­gą ir slo­pins tai­ki­nius jū­ro­je, o mi­nos­vai­džių bū­riai už­ti­krins ne­tie­sio­gi­nės ug­nies par­amą, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.