Į Lietuvą atgabenta JAV karių sunkioji technika
Į Gai­žiū­nų ge­le­žin­ke­lio sto­tį sek­ma­die­nį at­ga­ben­ta pir­mo­ji da­lis su­nkio­sios Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­rių tech­ni­kos, ku­ri bus nau­do­ja­ma bend­roms pra­ty­boms su Lie­tu­vos ka­riais.

„Tech­ni­ka jau at­vy­ko, šiuo me­tu ji iš­krau­na ir ren­gia­ma vyk­ti į nuo­la­ti­nę dis­lo­ka­ci­jos vie­tą“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas vyr. ltn. And­rius Dil­da.

Nau­ja JAV ka­rių ro­ta­ci­ja, ku­rio­je - apie pu­san­tro šim­to ka­rių, į Lie­tu­vą at­si­ga­be­no apie 20 trans­por­to prie­mo­nių, tarp jų ir pen­kis ko­vos tan­kus „M1A2 Ab­rams“. Ši tech­ni­ka bus dis­lo­kuo­ta Ruk­lo­je.

Nau­jo­sios JAV ka­rių pa­mai­nos su­nkio­ji tech­ni­ka su­teiks Lie­tu­vos ka­riams ga­li­my­bę mo­ky­tis, tre­ni­ruo­tis ir bū­ti pa­si­ren­gus veik­ti iš­vien su įvai­rių ti­pų są­jun­gi­nin­kų vie­ne­tais: nuo pės­ti­nin­kų iki tan­kų, tei­gia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­kė, kad są­jun­gi­nin­kų ka­rių bu­vi­mas Lie­tu­vo­je taip pat yra „ži­nu­tė tiems, ku­rie ga­li kė­sin­tis į sta­bi­lu­mą ir tai­ką re­gio­ne ir ku­riems sve­ti­mos mū­sų jau ket­vir­tį am­žiaus puo­se­lė­ja­mos ver­ty­bės“.

JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je ro­tuo­ja­si nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio.