Į Lietuvą atgabenamos pirmosios dvi iš Vokietijos kariuomenės įsigytos haubicos PzH2000
Bir­že­lio 23 d. į Lie­tu­vą bus at­ga­ben­tos pir­mo­sios dvi iš Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės įsi­gy­tų 155 mm ka­lib­ro sa­vaei­gių hau­bi­cų „PzH2000“ („Pan­zer­hau­bit­ze 2000“). 

Pa­gal pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį, Lie­tu­va iš Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės įsi­gi­jo 16 vnt. hau­bi­cų „PzH2000“ ir dar 5 skir­tas tre­ni­ruo­tėms ir at­sar­gi­nėms da­lims, taip pat 26 šar­vuo­tas va­do­va­vi­mo ma­ši­nas M577 ir 6 šar­vuo­tus eva­kua­to­rius BPZ2. Iš vi­so – 53 tech­ni­kos vie­ne­tus. Ši su­tar­tis taip pat apib­rė­žė Lie­tu­vos ka­rių ap­mo­ky­mą ir par­amą or­ga­ni­zuo­jant tech­ni­kos ap­tar­na­vi­mą, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pla­nuo­ja­ma, li­ku­sias prie­mo­nes Lie­tu­va gaus iki 2019 me­tų.

Siek­da­mi kuo grei­čiau įsi­sa­vin­ti ką tik gau­tą šią mo­der­nią ir itin pa­jė­gią gink­luo­tę, Lie­tu­vos ka­riai jau ne­tru­kus pra­dės vyk­dy­ti ka­ri­nį ren­gi­mą, o pir­muo­sius šau­dy­mus Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­ma at­lik­ti jau po ke­lių mė­ne­sių per pra­ty­bas „Ug­ni­nis griaus­mas“.

Pra­ne­ši­me ra­šo­ma, jog Efek­ty­vi ug­nies par­ama, ku­rią leis už­ti­krin­ti šios vie­nos mo­der­niau­sių pa­sau­ly­je ar­ti­le­ri­jos sis­te­mų, ka­riuo­me­nės ma­nev­ri­niams vie­ne­tams, yra vie­nas iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pri­ori­te­tų. Sa­vaei­gių hau­bi­cų įsi­gi­ji­mas yra ko­ky­bi­nis šuo­lis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ug­nies par­amai, šios hau­bi­cos žy­miai su­stip­rins ša­lies ka­riuo­me­nės pa­jė­gu­mus. Įsi­gi­jus šias ar­ti­le­ri­jos sis­te­mas ša­lies ka­riams at­si­ve­ria nau­jos ga­li­my­bės pla­nuo­ti ir vyk­dy­ti ope­ra­ci­jas.

Nau­juo­ju Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pir­ki­niu bus ap­rū­pin­tas Ruk­lo­je dis­lo­kuo­tas me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Ge­ne­ro­lo Ro­mual­do Gied­rai­čio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­nas. Šiuo me­tu ba­ta­lio­ne esan­čios 105 mm. hau­bi­cos ga­li nai­kin­ti tai­ki­nius maž­daug 11 ki­lo­me­trų at­stu­mu. Ga­vus sa­vaei­ges PzH2000 hau­bi­cas ba­ta­lio­no efek­ty­vaus šū­vio nuo­to­lis pa­di­dės iki 40 ki­lo­me­trų.

Vo­kie­ti­jos at­sto­vai jau ap­mo­kė Lie­tu­vos ka­rius, ku­rie vyk­dys šios tech­ni­kos prie­žiū­rą ir ap­tar­na­vi­mą, taip pat ją nau­do­sian­čius ka­rius – hau­bi­cų įgu­las ir ope­ra­ci­jas pla­nuo­jan­čius ka­ri­nin­kus. Lie­tu­vos ka­riai da­ly­va­vo įvai­riuo­se kur­suo­se, su­si­ti­ki­muo­se su Vo­kie­ti­jos spe­cia­lis­tais, ku­rie per­tei­kė sa­vo pa­tir­tį tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir Vo­kie­ti­jos ar­ti­le­ri­jos mo­kyk­lo­je. Įgi­ję pa­tir­ties Vo­kie­ti­jo­je kaip nau­do­tis „PzH2000“ sis­te­mo­mis, Lie­tu­vos kar