Į laisvę - su modernia apykoje
125 nu­teis­tie­ji ne­šios nau­jos kar­tos apy­ko­jes. Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas su Nor­ve­gi­jos par­ama įsi­gi­jo elek­tro­ni­nio ste­bė­ji­mo sis­te­mą, lei­džian­čią pri­žiū­rė­ti nu­teis­tuo­sius lais­vė­je. Ti­ki­ma­si, kad įren­gi­niai bus pra­dė­ti tai­ky­ti jau rug­sė­jį.

Nau­ja elek­tro­ni­nio ste­bė­ji­mo įran­ga yra ge­ro­kai mo­der­nes­nė, nei nau­do­ja­ma šiuo me­tu - jo­je esan­tis GPS mo­du­lis leis par­ei­gū­nams ste­bė­ti as­mens ju­dė­ji­mą vi­so­je ša­ly­je, ne tik na­muo­se.

„Sis­te­ma yra tik prie­mo­nė, ša­lia ku­rios tu­ri vyk­ti in­di­vi­dua­lus dar­bas su nu­teis­tuo­ju - jam

su­da­ro­ma kon­kre­ti die­not­var­kė, par­em­ta bend­rais ir teis­mo skir­tais įpa­rei­go­ji­mais bei in­di­vi­dua­liais as­mens tiks­lais" - sa­ko ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vė Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė.

Bus ga­li­my­bė vi­są par­ą 7 die­nas per sa­vai­tę pro­buo­ja­ma­jį ste­bė­ti vir­tua­liuo­se že­mė­la­piuo­se, ma­ty­ti jo ju­dė­ji­mo kryp­tis, sis­te­ma už­fik­suos, jei as­muo ne­si­lai­kys jam su­da­ry­tos die­not­var­kės ar pa­teks į zo­ną, kur jam drau­džia­ma bū­ti.

Kol kas su kon­kur­so lai­mė­to­ju Track group in­ter­na­tio­nal Ltd su­tar­ta dėl 125 komp­lek­tų. Iki pro­jek­to pa­bai­gos jie tu­rė­tų bū­ti už­dė­ti 750 as­me­nų.

Per be­veik tre­jus me­tus elek­tro­ni­nis ste­bė­ji­mas tai­ky­tas maž­daug 300 as­me­nų. Iš jų tik 5-6 proc. dėl įvai­rių pa­žei­di­mų bu­vo su­grą­žin­ti į lais­vės at­ėmi­mo įstai­gas.

„Į lais­vę su apy­ko­je nu­teis­ta­sis pa­lei­džia­mas tik įver­ti­nus ri­zi­ką pa­kar­to­ti­nai nu­si­kals­ti“, - pa­brė­žia Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vė. Tai yra prie­mo­nė, ku­ria sie­kia­ma pa­dė­ti nu­teis­ta­jam leng­viau in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę, iš­mok­ti gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai ir at­sa­kin­gai.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas pro­jek­tą „E­lek­tro­ni­nio ste­bė­ji­mo sis­te­mos tai­ky­mas lyg­ti­nai pa­leis­tiems nu­teis­tie­siems” vyk­do pa­gal Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo prog­ra­mą „Pa­tai­sos, įskai­tant baus­mes be įka­li­ni­mo“. Pro­jek­tui ski­ria­ma 950 tūkst. eu­rų. Iš vi­so prog­ra­mai vyk­dy­ti skir­ta apie 9 mln. Eu­rų.

O vals­ty­bei nau­jo­ji elek­tro­ni­nio ste­bė­ji­mo sis­te­ma pa­dės su­tau­py­ti: vie­ną die­ną iš­lai­ky­ti nu­teis­tą­jį pa­tai­sos na­muo­se kai­nuo­ja apie 15 eu­rų, o pri­žiū­rint jį lais­vė­je - tris kar­tus ma­žiau, bus efek­ty­viau iš­nau­do­ja­mas pro­ba­ci­jos tar­ny­bų par­ei­gū­nų dar­bo lai­kas.