Į laisvą Seimo nario vietą susirinko 11 pretendentų
Par­ašus da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se į Sei­mą Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je iki ter­mi­no pa­bai­gos an­tra­die­nį pa­tei­kė 11 pre­ten­den­tų, ta­čiau dar ne vi­sų par­ašai pa­ti­krin­ti.

Rei­kia­mą par­ašų skai­čių su­rin­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas An­ta­nas Bau­ra, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tė, tei­sin­gu­mo mi­nis­trės pa­ta­rė­ja Auk­sė Kon­tri­mie­nė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tas eks­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Stun­dys, Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas, Anykš­čių ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Lu­kas Pa­kel­tis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos kan­di­da­tė Edi­ta Ta­mo­šiū­nai­tė, Cen­tro par­ti­jos ke­lia­mas te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­ris Kris­tu­pas Kri­vic­kas, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tas Ro­mual­das Gėgž­nas, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos ke­lia­mas Egi­di­jus Bal­tu­šis, sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lęs Vil­niaus po­li­ti­kas Va­len­ti­nas Ša­pa­las.

Šiuo me­tu dar ti­kri­na­mi Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­to Ri­čar­do Sar­gū­no ir ne­prik­lau­so­mo kan­di­da­to Min­dau­go Pa­uliu­ko par­ašai, BNS pa­tvir­ti­no Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ku­lie­šie­nė.

Tuo tar­pu sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kel­ti sie­kę Ri­čar­das Krū­mi­nis bei Ilo­na Sta­siū­nė, taip pat ir par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ kan­di­da­tas Ei­na­ras Vil­dė rei­kia­mo par­ašu skai­čiaus ne­pris­ta­tė. Rin­ki­mų ko­vo­je da­ly­vau­ti re­gis­tra­vo­si, ta­čiau par­ašų rink­ti nė ne­pra­dė­jo Dar­bo par­ti­ją po ne­sėk­min­gų rin­ki­mų pa­li­ku­si bu­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Par­ti­jų ke­lia­mi bei sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kel­ti sie­kian­tis po­li­ti­kai tu­ri su­rink­ti ne ma­žiau kaip tūks­tan­tį juos re­mian­čių apy­gar­dos rin­kė­jų par­ašų, tik tuo­met bus re­gis­truo­ja­mi kan­di­da­tais.

Sei­mo na­rio rin­ki­mai Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je vyks ba­lan­džio 23 die­ną.

Sei­mo na­rio rin­ki­mai Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je or­ga­ni­zuo­ja­mi man­da­to at­si­sa­kius čia iš­rink­tai „vals­tie­tei“ Gre­tai Kil­di­šie­nei. Ji iš­ėjo iš Sei­mo pra­ėjus vos dviem mė­ne­siams nuo ka­den­ci­jos pra­džios, vie­šu­mon iš­ki­lus de­šimt­me­čio se­nu­mo įvy­kiams dėl gal­būt iš dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vin­tų lė­šų bei ki­lus skan­da­lui dėl vi­su­rei­gio „Ran­ge Ro­ver“ nuo­mos iš bend­ro­vės „Ag­ro­kon­cer­nas“.