Į krašto kelius grįžta laukinis kapitalizmas
Lie­tu­vos ke­lių sta­ty­bo­se – bep­re­ce­den­tis at­ve­jis: Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas per­da­vė pro­ku­ro­rams by­lo­je iš­aiš­kė­ju­sią in­for­ma­ci­ją apie ke­lių sta­ty­bos spe­cia­lis­tui gal­būt da­ry­tą ne­tei­sė­tą spau­di­mą, taip sie­kiant pa­ša­lin­ti iš vie­šo kon­kur­so jį sam­džiu­sias bend­ro­ves. Bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Eli­gi­jus Ma­siu­lis įsi­ti­ki­nęs: jei fak­tai pa­sit­vir­tins, tai ro­dys vi­siš­ką ke­lių sta­ty­bos sis­te­mos ko­rum­puo­tu­mą.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas, šį rugp­jū­tį nag­ri­nė­jęs bend­ro­vių „Kau­no ke­liai“ ir „Lat­vi­jas til­ti“ su­da­ry­to kon­sor­ciu­mo skun­dą dėl Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) spren­di­mo pa­ša­lin­ti jas iš vie­šo kon­kur­so au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ ruo­žo Kau­nas-Ma­ri­jam­po­lė plė­trai, su­si­pa­ži­no su vers­li­nin­kų pa­teik­tu gar­so įra­šu bei ants­to­lio pa­tvir­tin­ta ste­nog­ra­ma, iš ku­rių aiš­kė­ja, kad prie­lai­dos jas eli­mi­nuo­ti at­si­ra­do ta­da, kai bend­ro­vių sam­dy­tas sta­ty­bos va­do­vas D. S. (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi) tre­čių­jų as­me­nų ga­lė­jo bū­ti pri­vers­tas at­šauk­ti pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Da­ly­vau­ti pro­jek­te spe­cia­lis­tas at­si­sa­kė ir apie tai in­for­ma­vo ne jį sam­džiu­sias bend­ro­ves, bet LAKD, ku­ri raš­tu ra­gi­no D. S. pra­neš­ti sa­vo spren­di­mą.

„E­su vis­ko tu­rė­jęs. Bet aš, pa­vyz­džiui, nie­ka­da ne­bu­vau taip iš­si­gan­dęs, kaip va su juo akis į akį“, – apie jį spau­du­sį as­me­nį ste­nog­ra­mo­je sa­ko D. S.

Nors pats teis­mas ne­siė­mė nei nag­ri­nė­ti šių ap­lin­ky­bių, nei apk­laus­ti liu­dy­to­jo – esą by­lo­je svar­bus bu­vo tik pats spe­cia­lis­to pa­si­trau­ki­mo fak­tas, o ne jį pa­ska­ti­nu­sios prie­žas­tys, – vis dėl­to pri­ėmė at­ski­rą­ją nu­tar­tį. „Iš ste­nog­ra­mo­je iš­šif­ruo­to po­kal­bio ga­li­ma ma­ny­ti, jog ja­me da­ly­va­vęs as­muo įsi­pa­rei­go­ji­mo da­ly­vau­ti pro­jek­te at­si­sa­kė ne sa­vo va­lia, o esant ne­tei­sė­tam pa­ša­li­niam po­vei­kiui. Apie to­kį ga­li­mą įsta­ty­mų pa­žei­di­mą bū­ti­na in­for­muo­ti pro­ku­ro­rą, ku­ris yra įga­lio­tas or­ga­ni­zuo­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir jam va­do­vau­ti“, – pa­skel­bė Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja. Šiuo me­tu ty­ri­mas jau per­duo­tas Vil­niaus vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Su­ra­do nugalėtoją

LAKD vie­šą­jį pir­ki­mą au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ ruo­žo nuo Kau­no iki Ma­ri­jam­po­lės plė­trai pa­skel­bė pra­ėju­sių me­tų spa­lį. Šis kon­kur­sas bu­vo su­skirs­ty­tas į ke­tu­ris eta­pus – bend­ro­vės per­nai kvies­tos var­žy­tis dėl ga­li­my­bės tvar­ky­ti pir­mą­jį ruo­žą – 10 ki­lo­me­trų at­kar­pą nuo Gar­lia­vos iki Prie­nų sa­vi­val­dy­bės.

Kaip LŽ in­for­ma­vo LKAD Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus kon­sul­tan­tas Eval­das Ta­ma­riū­nas, pir­mo­jo eta­po kon­kur­se da­ly­va­vo ke­lios ke­lių sta­ty­bos bend­ro­vės: „Kau­no til­tai“, „Pa­ne­vė­žio ke­liai“, „Šiau­lių plen­tas“, „Au­to­kaus­ta“, „Lie­tu­vos ke­lių sta­ty­ba“ kar­tu su Lat­vi­jos įmo­ne „Tilts“, taip pat šios ša­lies bend­ro­vės „A.C.B.“ ir „Lat­vi­jas til­ti“ – pa­sta­ro­ji bu­vo su­da­riu­si kon­sor­ciu­mą su įmo­ne „Kau­no ke­liai“.

Be­veik vi­sos kon­kur­so da­ly­vės dėl įvai­rių prie­žas­čių iš kon­kur­so bu­vo eli­mi­nuo­tos. Nu­ga­lė­to­jais, LAKD tei­gi­mu, „vi­siš­kai ati­ti­ku­siais ke­lia­mus mi­ni­ma­lius kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus“, bu­vo pa­skelb­ti „Kau­no til­tai“, įsi­pa­rei­go­ję už 38,5 mln. eu­rų per de­vy­nis mė­ne­sius nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo šių me­tų rugp­jū­čio 28 die­ną įgy­ven­din­ti pro­jek­tą. Iš kon­kur­so pa­ša­lin­tas „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­lių“ kon­sor­ciu­mas pro­jek­tą siū­lė įgy­ven­din­ti per 16 mė­ne­sių už 30,75 mln. eu­rų.

Via Baltica /LŽ archyvo nuotraukos

Di­rek­ci­ja ėmė­si iniciatyvos

LAKD spren­di­mą pa­ša­lin­ti bend­ro­ves iš kon­kur­so jau Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui aps­kun­du­sio „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­lių“ kon­sor­ciu­mo at­sto­vas – pa­sta­ro­sios bend­ro­vės di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ši­li­nis – LŽ tei­gė su­si­dū­ręs su iki šiol pre­cen­den­to ne­tu­rin­čiu vei­ki­mu.

Nors kon­kur­so są­ly­go­se rei­ka­lau­ta, kad tie­kė­jai tu­rė­tų du spe­cia­lis­tus – sta­ti­nio sta­ty­bos va­do­vus, kon­sor­ciu­mas, už­bėg­da­mas už akių ga­li­moms pre­ten­zi­joms, pa­siū­lė tris šį dar­bą at­lik­ti ga­lin­čius as­me­nis. Iš tie­sų ne­tru­kus LAKD raš­tu pa­pra­šė ieš­ko­vų pa­tiks­lin­ti duo­me­nis apie vie­no iš spe­cia­lis­tų pa­tir­tį, o šių me­tų ko­vo 10-ąją in­for­ma­vo kon­sor­ciu­mą apie tai, kad jo siū­ly­mas at­me­ta­mas – esą vers­li­nin­kai pa­tei­kė me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją apie to as­mens pa­tir­tį.

„Nus­te­bo­me: juk bu­vo­me pa­tei­kę tri­jų spe­cia­lis­tų duo­me­nis, tai­gi net vie­ną pa­ša­li­nus są­ly­gas mes ati­ti­ko­me rei­ka­la­vi­mus. Ta­da iš LAKD su­lau­kė­me at­sa­ky­mo, kad mū­sų tre­čia­sis spe­cia­lis­tas D. S., mums ne­ži­nant, at­si­sa­kė sa­vo kva­li­fi­ka­ci­jos, ir tai pa­tvir­ti­no no­ta­riš­kai. Mums tai bu­vo staig­me­na: pa­grįs­ti ar ne­pag­rįs­ti spe­cia­lis­to kva­li­fi­ka­ci­ją, jei­gu trūks­ta do­ku­men­tų, LAKD tu­rė­jo pra­šy­ti mū­sų, kaip kon­kur­se da­ly­vau­jan­čio ju­ri­di­nio as­mens, o ne spe­cia­lis­to, ku­rio duo­me­nys bu­vo kon­fi­den­cia­liuo­se kon­kur­so do­ku­men­tuo­se. Ma­ža to – mes apie spe­cia­lis­to pa­si­trau­ki­mą iš LAKD su­ži­no­jo­me ko­vą, o žmo­gus spren­di­mą pri­ėmė dar prieš ge­rą mė­ne­sį“, – LŽ kal­bė­jo R. Ši­li­nis.

LŽ tu­ri­mi do­ku­men­tai ro­do, kad į spe­cia­lis­tą D. S. LAKD Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Lip­ke­vi­čius raš­tu krei­pė­si va­sa­rio 6-ąją. „Pra­šo­me iki š. m. va­sa­rio 18 die­nos raš­tu at­sa­ky­ti, ar ke­ti­na­te da­ly­vau­ti mi­nė­ta­me pro­jek­te, ko­kiu sta­tu­su ir pa­tvir­tin­ti, kad su­tin­ka­te bū­ti įdar­bin­tas UAB „Kau­no ke­liai“ pro­jek­to vyk­dy­mo lai­ko­tar­piui. Esant ga­li­my­bei pa­si­ra­šy­mą pra­šo­me pa­tvir­tin­ti no­ta­riš­kai“, – ra­šo­ma do­ku­men­te.

Va­sa­rio 10-ąją D. S. pa­tei­kė R. Lip­ke­vi­čiui at­sa­ky­mą į jo raš­tą. „Pra­ne­šu ir pa­tvir­ti­nu, kad ne­ke­ti­nu bū­ti įdar­bin­tas ir dirb­ti kaip ypa­tin­go sta­ti­nio va­do­vas ar ki­to­se par­ei­go­se bend­ro­vė­je „Kau­no ke­liai“ pro­jek­to me­tu“, – nu­ro­dė spe­cia­lis­tas.

Ti­ki­no pa­bū­gęs grasinimų

„Nu­va­žia­vau pas D. S., no­rė­da­mas iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją. Jis pa­pa­sa­ko­jo, kad pas jį at­va­žia­vęs „drau­gu“ pri­sis­ta­tęs as­muo lei­do su­pras­ti esąs „su ant­pe­čiais“. Jis siū­lė pa­gal­vo­ti, į kur ir su ko­kia įmo­ne D. S. ve­lia­si, pa­tei­kė apie D.S. as­me­ni­nę in­for­ma­ci­ją – apie šei­mi­nę pa­dė­tį, vai­kus, jų dar­že­lius, mo­kyk­las, spor­to pa­sie­ki­mus, taip pat apie žmo­gaus anks­tes­nę veik­lą, vers­lą ir pa­na­šiai. Tas as­muo tvir­ti­no, esą „Kau­no ke­liams“ ke­lia­ma by­la, nors mes nie­ko apie tai ne­ži­no­me, ir tvir­ti­no, kad jei­gu D. S. su mu­mis dirbs, jam kils di­de­lių prob­le­mų, to­dėl jis bend­ra­dar­bia­vi­mą tu­rė­tų nu­trauk­ti“, – pa­sa­ko­jo R. Ši­li­nis. Kaip ma­ty­ti iš ste­nog­ra­mos, D. S. pri­si­pa­ži­no „la­bai iš­si­gan­dęs“, to­dėl įvyk­dęs vi­sus nu­ro­dy­mus – tuo la­biau kad ne­tru­kus su­lau­kė raš­to iš LAKD.

„Kau­no ke­lių“ va­do­vas LŽ tei­gė ma­nan­tis, kad ši is­to­ri­ja ga­lė­jo bū­ti ins­pi­ruo­ta LAKD ar at­ski­rų jos dar­buo­to­jų. „Ma­nau, jie įver­ti­no si­tua­ci­ją, kad mes ga­li­me ati­tik­ti kon­kur­so rei­ka­la­vi­mus, to­dėl pri­ėmė to­kius spren­di­mus mus eli­mi­nuo­da­mi“, – svars­tė jis.

LAKD ko­men­tuo­ti šią si­tua­ci­ją LŽ at­si­sa­kė. „LAKD sa­vo veik­lo­je są­ži­nin­gai lai­ko­si tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Kol vyks­ta teis­mi­niai gin­čai, de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos į jū­sų už­duo­tus klau­si­mus LAKD pa­teik­ti ne­ga­li“, – nu­ro­dė LAKD at­sto­vas E. Ta­ma­riū­nas. Pa­sa­ko­ti ži­niask­lai­dai apie gal­būt jam da­ry­tą spau­di­mą ne­pa­no­ro ir D.S.

Lai­mė­to­jai – tie patys

LAKD ne­pa­tei­kė LŽ at­sa­ky­mų, kiek vie­šų­jų pir­ki­mų ke­lių re­mon­tui ir sta­ty­bai skel­bė pa­sta­rai­siais me­tais ir kas bu­vo jų nu­ga­lė­to­jai. Cen­tri­nio vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­lo duo­me­ni­mis, nuo 2010 me­tų iki da­bar (be nau­jau­sių kon­kur­sų) vie­šie­siems pir­ki­mams, ne­skai­čiuo­jant ma­žos ver­tės, LAKD iš­lei­do apie 413 mln. eu­rų. Dau­giau­sia Di­rek­ci­jos skelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų di­džiuo­siuo­se pro­jek­tuo­se, šio por­ta­lo duo­me­ni­mis, lai­mi dvi bend­ro­vės – „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ir „Kau­no til­tai“. Nuo 2010 me­tų su jo­mis su­da­ry­tos ati­tin­ka­mai 64 (už 159 mln. eu­rų) ir 53 su­tar­tys (už 153 mln. eu­rų).

„LAKD sa­kiau: jei vals­ty­bė jau yra pa­si­rin­ku­si lai­mė­to­jus, pra­šau apie tai in­for­muo­ti – mes dau­giau ne­be­da­ly­vau­si­me, nes pui­kiai su­pran­ta­me, kad prieš vals­ty­bės pa­si­rin­ki­mą ne­lai­mė­si­me. Kon­ku­ren­ci­ja šiuo me­tu yra tik ma­žos ver­tės ir ne­di­de­lės apim­ties ob­jek­tuo­se. Pa­grin­di­niai stra­te­gi­niai ob­jek­tai, su­si­da­ro įspū­dis, yra stip­riai val­do­mi“, – kal­bė­jo R. Ši­li­nis.

Kaip LŽ in­for­ma­vo „Pa­ne­vė­žio ke­lių“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ra­sa Če­pie­nė, ge­rus bend­ro­vės veik­los re­zul­ta­tus le­mia nuo­sek­lus dar­bas. „Dau­ge­lį me­tų mū­sų bend­ro­vė da­ly­vau­ja vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­suo­se, nuo­sek­liai vyk­do­me sis­te­mi­nį dar­bą šio­je sri­ty­je. Na­tū­ra­lu, kad jis duo­da re­zul­ta­tų“, – nu­ro­dė ji.

Siū­lo di­din­ti konkurenciją

Aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos ke­liai“, vie­ni­jan­čios pa­grin­di­nes šia­me sek­to­riu­je dir­ban­čias įmo­nes, vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Rim­vy­das Gra­daus­kas LŽ tvir­ti­no, esą kal­bos apie ke­lių rin­kos pa­si­da­li­ji­mą yra se­ni gan­dai. „Gal prieš 10–15 me­tų, kai bu­vo ma­žiau stip­rių įmo­nių, jos ir do­mi­na­vo. Bet da­bar vei­kia gal 35 įmo­nės, o iš ti­krų­jų mums Lie­tu­vo­je ir 3 įmo­nių ga­na. Mes tu­rė­tu­me iš­gy­ven­ti lai­ko­tar­pį, kai dau­ge­lis čia vei­kian­čių ke­lių įmo­nių tu­rė­tų ban­kru­tuo­ti, nes per­tek­lius pa­jė­gu­mų ti­krai yra di­de­lis“, – tvir­ti­no jis.

Bu­vu­sį su­si­sie­ki­mo mi­nis­trą, Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rį E. Ma­siu­lį nu­ste­bi­no to­kie aso­cia­ci­jos va­do­vo samp­ro­ta­vi­mai. „Iš ko­kios var­pi­nės žiū­rė­si: jei kal­bė­si­me iš di­džių­jų įmo­nių po­zi­ci­jų, gal­būt samp­ro­tau­ti taip, kaip R. Gra­daus­kas, ir ga­li­ma, bet man at­ro­do, kad LAKD tu­rė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ta kuo di­des­ne kon­ku­ren­ci­ja, nes tik to­kiu at­ve­ju ga­li­ma lai­mė­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas vals­ty­bei“, – aiš­ki­no jis.

Pa­sak E. Ma­siu­lio, anks­čiau jam yra te­kę ma­ty­ti že­mė­la­pį, ku­ris lei­do svars­ty­ti, kad ke­lių rin­ka ga­li bū­ti pa­si­da­ly­ta ke­lių bend­ro­vių. „Pa­sie­kė­me, kad daž­nais at­ve­jais kon­kur­sai bū­tų smul­ki­na­mi, dėl to at­si­ra­do di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja, į rin­ką at­ėjo nau­jų kom­pa­ni­jų. Jei si­tua­ci­ja pa­lie­ka­ma sa­viei­gai ar­ba, dar dau­giau, jei at­si­ran­da „spau­di­mas iš vir­šaus“, ga­li at­si­tik­ti taip, kad vėl grį­ši­me į ban­di­tų lai­kus. Ne­nor­ma­lu jau tai, kad LAKD be­veik me­tus va­do­vau­ja lai­ki­na­sis di­rek­to­rius. Esant to­kiai pa­dė­čiai, ins­ti­tu­ci­jo­je ga­li at­si­ras­ti di­de­lis chao­sas, ir jo me­tu kai kas ga­li pra­dė­ti pikt­nau­džiau­ti pa­dė­ti­mi“, – svars­tė po­li­ti­kas.