Į kovą dėl LSDP pirmininko posto įsitraukia J.Sabatauskas su A.Palioniu
Sei­mo na­riai Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir And­rius Pa­lio­nis penk­ta­die­nį pra­ne­šė ke­ti­nan­tys ko­vo­ti dėl Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko pos­to.

„Vi­so­je Lie­tu­vo­je, gir­dė­da­mas bi­čiu­lių ra­gi­ni­mus kan­di­da­tuo­ti į LSDP pir­mi­nin­kus, pri­imu šį iš­šū­kį. Jei bu­vau am­žiu­mi ne­tin­ka­mas tei­sin­gu­mo mi­nis­te­rio port­fe­liui, ma­nau, bū­siu pats tas LSDP par­ti­jai – se­niau­siai Lie­tu­vo­je, įtvir­ti­nu­siai gi­liau­sius de­mo­kra­ti­jos bei vals­ty­bin­gu­mo im­pe­ra­ty­vus mū­sų ša­ly­je ir vi­suo­me­nė­je“, – sa­vo laiš­ke so­cial­de­mo­kra­tams tei­gia J.Sa­ba­taus­kas.

„Iš pra­ei­ties, bet ne iš A.Bra­zaus­ko, kaip bu­vo iki šiol, bet iš Ste­po­no Kai­rio so­cial­de­mo­kra­ti­jos mes stip­ry­bę tu­ri­me sem­ti šian­dien“, – tvir­ti­na jis.

A.Pa­lio­nis sa­vo laiš­ke ak­cen­ta­vo dia­lo­go bū­ti­ny­bę. Par­la­men­ta­ras tei­gė siek­siąs par­ti­jo­je su­tvir­tin­ti jung­tį tarp jau­nes­nės ir vy­res­nės kar­tos so­cial­de­mo­kra­tų.

„(...) Siek­siu Jū­sų pa­si­ti­kė­ji­mo bend­ra­me ke­ly­je va­do­vau­ti par­ti­jai, kad drau­ge įtvir­tin­tu­me LSDP kaip de­mo­kra­ti­jos, so­cia­liai jau­trios bei at­sa­kin­gos, kaip par­la­men­ti­nės res­pub­li­kos iš­li­ki­mo ga­ran­to Lie­tu­vo­je, sta­tu­są“, – ra­šo­ma A.Pa­lio­nio laiš­ke par­ti­jos bi­čiu­liams.

Tie­sio­gi­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus so­cial­de­mo­kra­tai rengs pir­mą kar­tą, iki šiol pir­mi­nin­kai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se. Pre­li­mi­na­riai nu­ma­to­ma par­ti­jos na­rių bal­sa­vi­mą su­reng­ti ba­lan­dį, o re­zul­ta­tai bū­tų pa­tvir­tin­ti ge­gu­žės pra­džio­je.

Apie da­ly­va­vi­mą šiuo­se rin­ki­muo­se ga­lu­ti­nai pa­tvir­ti­no Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis ir ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius. Eu­ro­par­la­men­to na­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė BNS sa­kė grei­čiau­siai ne­siek­sian­ti par­ti­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų. Sei­mo na­rys Al­gir­das Sy­sas tei­gė da­ly­vau­siąs par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se, jei­gu jo kan­di­da­tū­rą iš­kels sky­riai.

Da­bar­ti­nis LSDP va­do­vas eksp­rem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius raš­tu yra pa­tvir­ti­nęs, kad per­rin­ki­mo ne­sieks.