Į Konstitucinį Teismą – individualiai
Opo­zi­ci­nė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ja siū­lo su­teik­ti tei­sę pi­lie­čiams in­di­vi­dua­liai kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT). To­kią įsta­ty­mo pa­tai­są įre­gis­tra­vo frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Žemaitaitis

To­kia pa­tai­sa siū­lo­ma nu­sta­ty­ti kons­ti­tu­ci­nę tei­sę fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims sa­vo ini­cia­ty­va gin­ti pa­žeis­tas kons­ti­tu­ci­nes tei­ses KT, jei, as­mens nuo­mo­ne, šias jo tei­ses ir lais­ves pa­žei­džia įsta­ty­mas ar ki­tas Sei­mo pri­im­tas ak­tas, taip pat ir pre­zi­den­to de­kre­tas ar Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Pa­sak R. Že­mai­tai­čio, as­me­nys su in­di­vi­dua­liu kons­ti­tu­ci­niu skun­du į KT ga­lė­tų kreip­tis tik pa­si­nau­do­jęs vi­so­mis tei­si­nės gy­ny­bos prie­mo­nė­mis. In­di­vi­dua­lus kons­ti­tu­ci­nio skun­do ins­ti­tu­tas tu­rė­jo bū­ti įdieg­tas 2010 me­tais, ta­čiau dėl eko­no­mi­nės kri­zės šie pla­nai li­ko ne­įgy­ven­din­ti. Bu­vo aps­kai­čiuo­ta, kad in­di­vi­dua­laus kons­ti­tu­ci­nio skun­do įdie­gi­mui rei­kė­tų apie 700 tūkst. eu­rų „Šiuo me­tu as­me­nys Lie­tu­vo­je ne­tu­ri tei­sės tie­sio­giai kreip­tis į KT, to­dėl Lie­tu­va li­ko tarp ne­dau­ge­lio Va­ka­rų ša­lių, ne­tu­rin­čių in­di­vi­dua­laus kons­ti­tu­ci­nio skun­do“, – tei­gia „tvar­kie­tis“. Anot jo, net Ukrain, da­ry­da­ma re­for­mą, įve­dė in­di­vi­dua­lų kons­ti­tu­ci­nį skun­dą. „Se­nas de­mo­kra­ti­jos tra­di­ci­jas tu­rin­čio­se ir tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pus ger­bian­čio­se vals­ty­bė­se pri­pa­žįs­ta­ma to­kia as­mens pa­žeis­tų tei­sių gy­ni­mo tei­sė, ga­li­my­bė ir bū­ti­ny­bė. Taip pat ši prie­mo­nė, kaip ro­do Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­tir­tis, leis ge­ro­kai su­ma­žin­ti skun­dų į tarp­tau­ti­nius teis­mus, nes tai pa­dės vals­ty­bei su­sit­var­ky­ti dar iki Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo“,– pa­žy­mė­jo R. Že­mai­tai­tis