Į Konstitucinį Teismą bus galima kreiptis internetu
Įsi­ga­lio­jus nau­ja­jam Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) reg­la­men­tui, į teis­mą su­da­ry­ta ga­li­my­bė kreip­tis ir elek­tro­ni­ne for­ma.

Iki šiol pra­šy­mus, pa­klau­si­mus ir jų prie­dus KT bu­vo ga­li­ma pa­teik­ti tik pa­pras­tu pa­štu, in­for­ma­vo teis­mas.

Nuo an­tra­die­nio įsi­ga­lio­jan­čia­me reg­la­men­te taip pat pert­var­ky­ta KT struk­tū­ra – ma­žės va­do­vau­jan­čių par­ei­gy­bių, taip pat op­ti­ma­liau pa­skirs­to­mas pa­da­li­nių dar­bas ir funk­ci­jos.

„Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo struk­tū­ro­je di­des­nių po­ky­čių ne­bu­vo nuo ins­ti­tu­ci­jos dar­bo pra­džios prieš dvi­de­šimt dve­jus me­tus. Ta­čiau teis­me, kaip ir bet ku­rio­je ki­to­je vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­je, dar­bą svar­bu or­ga­ni­zuo­ti re­mian­tis šiuo­lai­ki­nės ir mo­der­nios va­dy­bos pri­nci­pais“, – tei­gia KT pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.

Anot jo, struk­tū­ros pert­var­ka sie­kia­ma ra­cio­na­liau nau­do­ti lė­šas ir sėk­min­giau koor­di­nuo­ti dar­bą, pa­di­din­ti jo veiks­min­gu­mą.

At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, KT pra­dė­jo veik­ti 1993-iai­siais, spren­di­mus ja­me pri­ima de­vy­ni tei­sė­jai, įskai­tant pir­mi­nin­ką.