Į Klaipėdą atvyko JAV karinis laivas
Penk­ta­die­nį į Klai­pė­dą at­vy­ko Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­nio lai­vy­no es­kad­ri­nis mi­ni­nin­kas „USS Ja­son Dun­ham“ (DDG-109).

Jung­ti­nių Vals­ti­jų am­ba­sa­dos tei­gi­mu, šis ap­si­lan­ky­mas „de­mons­truo­ja be­si­tę­sian­čias JAV ka­ri­nių pa­jė­gų pa­stan­gas stip­rin­ti ry­šius su NA­TO są­jun­gi­nin­kais ir re­gio­ni­niais par­tne­riais sie­kiant bend­ro tiks­lo už­ti­krin­ti tai­ką ir sta­bi­lu­mą Bal­ti­jos re­gio­ne“.

„Vie­šė­da­mi Klai­pė­do­je da­ly­vau­si­me įvai­riuo­se bend­ruo­se su Lie­tu­vos są­jun­gi­nin­kais ren­gi­niuo­se ir kiek­vie­na iš šios gau­sios prog­ra­mos da­lių su­teiks daug nau­dos ma­no įgu­los jū­rei­viams“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė lai­vo įgu­los va­das ko­man­do­ras Dar­ren Du­gan.

JAV ka­ri­nio lai­vo jū­rei­viai dirbs su įvai­rio­mis bend­ruo­me­nė­mis, or­ga­ni­zuos eks­kur­si­jas į lai­vą vai­kams iš glo­bos na­mų, skau­tams, lai­vy­bos klu­bams. Taip pat JAV jū­rei­viai lan­ky­sis Klai­pė­dos vai­kų na­muo­se, re­krea­ci­jos bei rea­bi­li­ta­ci­jos cen­truo­se ir da­ly­vaus spor­to rung­ty­se su Lie­tu­vos jū­rei­viais.

„USS Ja­son Dun­ham“ iš­plau­kė iš Nor­fol­ko uos­to Vir­dži­ni­jos vals­ti­jo­je ir da­ly­vau­ja JAV 6-osios ka­ri­nės jū­rų flo­ti­lės ope­ra­ci­jo­se Eu­ro­po­je.

Klai­pė­do­je lai­vas vie­šės iki pir­ma­die­nio.

Uos­ta­mies­ty­je taip pat lan­ko­si ke­tu­ri bri­tų ka­ri­nio lai­vy­no pa­tru­li­niai lai­vai. Jų įgu­los penk­ta­die­nį Klai­pė­dos Vi­tės ka­pi­nė­se pa­gerbs Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu be­lais­vių sto­vyk­lo­je žu­vu­sių Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­rių at­mi­ni­mą.