Į kariuomenę bus kviečiami šauktiniai
Įver­ti­nu­si geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir vals­ty­bės sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes, vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba šian­dien nu­spren­dė, kad bū­ti­na pa­pil­do­mai stip­rin­ti ša­lies gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus. No­ri­ma lai­ki­nai – pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui – at­nau­jin­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą.

Pla­nuo­ja­ma, kad 9 mė­ne­sių pri­va­lo­mo­sios ka­ri­nės tar­ny­bos lai­ko­tar­piui kas­met bū­tų pa­kvies­ta apie 3,5 tūks­tan­čio šauk­ti­nio am­žiaus pi­lie­čių. Esą tai su­da­ro tik 1,7 pro­cen­to vi­sų po­ten­cia­lių šauk­ti­nių.

„Šian­die­nė geo­po­li­ti­nė ap­lin­ka rei­ka­lau­ja su­stip­rin­ti ir pa­grei­tin­ti ka­riuo­me­nės komp­lek­ta­ci­ją. Tai rei­kia pa­da­ry­ti per ar­ti­miau­sius me­tus“, - pa­žy­mė­jo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Jei­gu Sei­mas pri­tars siū­ly­mui grą­žin­ti šauk­ti­nius, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė taps miš­ri – su­da­ry­ta iš pro­fe­sio­na­lų ir pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos ka­rių. Pa­sak D. Gry­baus­kai­tės, Lie­tu­vai tai leis už­baig­ti pil­nai su­komp­lek­tuo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę per 2015–2016 me­tus, per pu­san­trų me­tų vi­siš­kai su­for­muo­ti pa­kan­ka­mą ka­riuo­me­nės par­eng­tą­jį re­zer­vą ir už­ti­krin­ti tin­ka­mą pi­lie­čių pa­si­ren­gi­mą gin­ti sa­vo vals­ty­bę. „Gin­ti sa­vo Tė­vy­nę – kons­ti­tu­ci­nė kiek­vie­no mū­sų par­ei­ga ir gar­bės rei­ka­las“, - pri­dū­rė ša­lies va­do­vė.

Kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas teigia,kad šauktiniai padėtų papildyti šiuo metu negausų rezervą./Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas sa­kė, kad grą­ži­nant šauk­ti­nius spren­džia­mos prob­le­mos dėl ka­riuo­me­nės da­li­nių ne­pa­kan­ka­mo už­pil­dy­mo ir ma­žo re­zer­vo.

Jei Sei­mas pa­tvir­tins siū­ly­mą, šie­met ke­ti­na­ma pa­šauk­ti 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų.

„Šiuo me­tu jo­kios ka­ri­nės grės­mės nė­ra, bet tai ne­reiš­kia, kad ji ne­ga­li at­si­ras­ti grei­tai. Mes ži­no­me, kaip grei­tai vys­to­si si­tua­ci­ja Ukrai­no­je“, - sa­kė ge­ne­ro­las, BNS pa­klaus­tas apie Ru­si­jos ka­ri­nę grės­mę Lie­tu­vai.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas iki šiol ne­pri­ta­rė šauk­ti­nių grą­ži­ni­mui. Šio mė­ne­sio pra­džio­je kal­bė­da­mas apie še­še­rių me­tų veik­los gai­res mi­nis­tras pri­sta­tė pla­nus, kad pro­fe­sio­na­li ka­riuo­me­nė kas­met di­dė­tų po 450 ka­rių.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja apie 8 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, apie 4,5 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių, dir­ba apie 2,3 tūkst. ci­vi­lių.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ti­ki­si, kad at­nau­jin­ti šauk­ti­nių kvie­ti­mą pa­vyks iš da­bar­ti­nio kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos biu­dže­to, nors pri­pa­žįs­ta, kad tai bus pa­pil­do­mas iš­šū­kis.

Mi­nis­tras BNS tei­gė iš­lie­kan­tis pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės ša­li­nin­ku, ir pri­dū­rė ma­nan­tis, kad šauk­ti­niai bus kvie­čia­mi tik lai­ki­nai. Šiuo me­tu nau­jai tvar­kai siū­lo­mas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pis.

„Steng­si­mės iš­si­vers­ti tuo, ką tu­ri­me. Čia yra pa­pil­do­mas iš­šū­kis, bet aš ma­nau, kad ra­si­me tam ti­krų ga­li­my­bių ne­da­rant nuo­sto­lių ki­toms sri­tims perg­ru­puo­ti re­sur­sus. Tur­būt bus svars­ty­mai ir Vy­riau­sy­bė­je, kaip tuos re­sur­sus ra­cio­na­liai pa­nau­do­ti įve­dant lai­ki­nai šau­ki­mą“, - an­tra­die­nį sa­kė J.Ole­kas.

Po­li­ti­kai nesutaria

Vals­ty­bės gy­ni­mo tar­ny­bai an­tra­die­nį pa­skel­bus siū­ly­mą grą­žin­ti šauk­ti­nių kvie­ti­mą į ka­riuo­me­nę, Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­jų po­zi­ci­jos šiuo klau­si­mu iš­sis­ky­rė.

Iš BNS kal­bin­tų par­ti­jų ly­de­rių, tik kon­ser­va­to­riai tvir­tai pa­si­sa­kė už šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę, ki­ti bu­vo lin­kę į klau­si­mą žvelg­ti skep­tiš­kai ir pir­ma ge­rai įver­tin­ti vi­sus pri­va­lu­mus bei trū­ku­mus.

Pa­sak Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės, klai­da bu­vo jau šauk­ti­nių pa­nai­ki­ni­mas, to­dėl ji tei­gė pa­lai­kan­ti idė­ją juos grą­žin­ti.

„Nie­kam ne pa­slap­tis, kad vi­są lai­ką tą sa­kiau – kad tai la­bai rei­ka­lin­gas spren­di­mas. Ži­no­ma, ge­riau vė­liau ne­gu nie­ka­da. (...) Si­tua­ci­ja yra vi­sai pa­si­kei­tu­si ir, jei­gu mes no­ri­me, kad (Ru­si­jos pre­zi­den­tas) V.Pu­ti­nas ne­drįs­tų net gal­vo­ti apie ko­kią nors at­aką prieš mū­sų vals­ty­bę, vi­suo­me­nė tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šu­si“, – tei­gė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad šauk­ti­nių grą­ži­ni­mas yra bū­das už­ti­krin­ti pa­kan­ka­mą ka­rių re­zer­vą.

Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­jos pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis tei­gė kol kas ne­ga­lin­tis vie­na­reikš­miš­kai pa­si­sa­ky­ti šiuo klau­si­mu, ta­čiau bu­vo lin­kęs abe­jo­ti to­kio spren­di­mo nau­da.

Eligijus Masiulis teigia, kad šaukimas prieštarautų jo partijos programai./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

„Rei­kė­tų la­bai ati­džiai įver­tin­ti tą pa­siū­ly­mą. Su­pran­tu geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, ku­ri da­bar klos­to­si ap­link Lie­tu­vą, su­pran­tu, kad rei­kia ne­iš­ven­gia­mai ir mak­si­ma­liai grei­tai stip­rin­ti sa­vo ka­ri­nius pa­jė­gu­mus, ta­čiau kal­bant apie šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės įve­di­mą, tai ker­ta­si su mū­sų rin­ki­mų prog­ra­ma, to­dėl tu­rė­si­me la­bai di­de­lę dis­ku­si­ją frak­ci­jo­je ir par­la­men­te, o ta­da ap­sisp­rę­si­me“, – BNS sa­kė E.Ma­siu­lis.

Anot jo, pir­miau­sia rei­kė­tų pa­sis­teng­ti stip­rin­ti pro­fe­sio­na­lią­sias ir sa­va­no­riš­ką­sias pa­jė­gas.

„Gal­būt rei­kia di­din­ti at­ly­gi­ni­mus pro­fe­sio­na­liems ka­riams, la­biau juos mo­ty­vuo­ti. Ar tos tar­ny­bos, ku­rios at­sa­kin­gos už pro­fe­sio­na­lų pa­ieš­ką ir sa­va­no­rių pa­ieš­ką, gal jos ne vis­ką pa­da­ro? (...) Mes ma­no­me, kad rei­kia stip­rin­ti Sa­va­no­riš­ko­sios kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą, di­din­ti sa­va­no­riš­kų pa­jė­gų skai­čių, plės­ti ir stip­rin­ti Šau­lių są­jun­gą bei jos fi­nan­sa­vi­mą. Bū­tent ši­tie du da­ri­niai ga­lė­tų pa­pil­dy­ti pro­fe­sio­na­lią­ją ka­riuo­me­nę“, – tei­gė E.Ma­siu­lis.

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas BNS tvir­ti­no pir­ma tu­rįs iš­girs­ti par­tie­čių nuo­mo­nę.

„No­rė­čiau iš­girs­ti ir vie­nus mo­ty­vus, ir ki­tus mo­ty­vus, su­si­rink­ti kom­pa­ni­jo­je mū­sų – tiek pre­zi­diu­mo, tiek val­dy­bos – ir pa­svars­ty­ti tą da­ly­ką“, – apie par­ti­jos po­zi­ci­ją dėl šauk­ti­nių grą­ži­ni­mo sa­kė R.Pa­ksas.

Jo nuo­mo­ne, ir šauk­ti­nių grą­ži­ni­mas, ir jų at­si­sa­ky­mas tu­ri tiek pri­va­lu­mų, tiek trū­ku­mų.

„Svar­biau­sias klau­si­mas šian­dien yra ne­es­ka­luo­ti ka­ro pro­pa­gan­dos. Mes čia už­si­žai­dę su tuo ka­ro pro­pa­gan­dos es­ka­la­vi­mu. (...) Aš ma­nau, kad tie lai­kai, kai ruo­šia­ma pa­tran­kų mė­sa, se­niai yra pa­si­bai­gę. Ka­rai da­bar vyks­ta vi­siš­kai ki­taip nei kad bu­vo įsi­vaiz­duo­ja­ma, jog rei­kia kuo dau­giau žmo­nių nu­siųs­ti. Ki­ta ver­tus, pa­trio­ti­nis auk­lė­ji­mas žmo­gui, kad jis at­lik­tų tar­ny­bą ir reng­tų­si sa­vo pi­lie­ti­nei par­ei­gai, ir­gi tu­ri pri­va­lu­mų“, – svars­tė R.Pa­ksas.

Grą­ži­nus šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę ga­li tek­ti per­žiū­rė­ti pla­nuo­ja­mus kraš­to ap­sau­gos įsi­gi­ji­mus, ma­no Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Artūro Paulausko nuomone, šauktinių grąžinimas gali sujaukti kariuomenės aprūpinimo planus./Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

„Tiek mi­nis­tras, tiek ka­riuo­me­nės va­das no­ri su­stip­rin­ti mū­sų ka­riuo­me­nę, įsi­gy­ti nau­jos gink­luo­tės, no­ri ypač pri­im­ti mū­sų par­tne­rius, inf­ras­truk­tū­rą jiems su­kur­ti, san­dė­lius pa­sta­ty­ti. Ir jie tu­rė­jo daug pla­nų – ar da­bar ne­suar­dys ta šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė tų vi­sų pla­nų, aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Mes su­pran­ta­me, tai pa­pil­do­mos iš­lai­dos“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Jo tei­gi­mu, dėl iš­lai­dų šauk­ti­niams ka­riuo­me­nės pir­ki­mų pla­nai „ga­li šiek tiek nu­ken­tė­ti, šiek tiek iš­si­tęs­ti per ter­mi­nus“, nes pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo nie­kas ne­ke­ti­na duo­ti.

Ki­ta ver­tus, NSGK va­do­vas pri­pa­ži­no, kad da­bar­ti­nę ka­rių ren­gi­mo sis­te­mą rei­kia keis­ti, nes tris mė­ne­sius trun­kan­tys ba­zi­niai mo­ky­mai pra­ktiš­kai ne­pa­ren­gia ka­rio, ne­su­tei­kia jam spe­cia­ly­bės, tik tru­pu­tį iš­mo­ko gink­lą lai­ky­ti.

„Ma­no su­pra­ti­mu, vi­są tą ba­zi­nį par­en­gi­mą ga­li­ma per­kel­ti į mo­kyk­las su pi­lie­ti­niu, is­to­ri­niu, ka­ri­niu ug­dy­mu. Tie ba­zi­niai pa­grin­dai ga­li bū­ti tei­kia­mi sto­vyk­lo­se moks­lei­viams vie­nuo­lik­to­se, dvy­lik­to­se kla­sė­se, kur jau su­bren­dę žmo­nės. O ka­riuo­me­nė tu­rė­tų bū­ti pro­fe­sio­na­li, tai yra kon­trak­ti­nė, ar­ba jau šauk­ti­niai, ku­rie per de­vy­nis mė­ne­sius jau ti­krai ga­li įgy­ti spe­cia­ly­bę ir tu­rė­ti vie­tą ka­riuo­me­nė­je“, - BNS tei­gė po­li­ti­kas.

Anot jo, ka­dan­gi kai ku­rie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­niai už­pil­dy­ti ka­tas­tro­fiš­kai blo­gai, rei­kia ieš­ko­ti bū­dų, kaip grei­tai pa­keis­ti si­tua­ci­ją. Bū­tent šauk­ti­nių grą­ži­ni­mas yra vie­nas iš to­kių grei­tų bū­dų.

„Tai bū­tų grei­čiau­sias bū­das, bet ar pa­si­ruo­šu­si Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja?“ - svars­tė A.Pa­ulaus­kas.

Jo tei­gi­mu, klau­si­mas, kur pa­tal­pin­ti šauk­ti­nius, nes bu­vu­si jiems skir­ta inf­ras­truk­tū­ra da­bar pert­var­ky­ta ki­toms reik­mėms.

Po­li­to­lo­gai: bu­vo ir ki­tų būdų

Po­li­to­lo­gai su­ta­ria, kad at­nau­jin­tas šauk­ti­nių kvie­ti­mas pa­dės už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nę žmo­nė­mis, ta­čiau kai ku­rie eks­per­tai tei­gia, jog val­džia tam ne­iš­nau­do­jo ki­tų ga­li­my­bių, ku­rios su­kel­tų ma­žiau po­li­ti­nių ba­ta­li­jų.

Jūratė Novagrockienė: „tai būtų naudinga pačiai kariuomenei“/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) ir Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos moks­li­nin­kė Jū­ra­tė No­vag­roc­kie­nė tei­gia, kad toks Vals­ty­bės gy­ny­mo ta­ry­bos siū­ly­mas yra nau­din­gas.

„Ma­nau, kad tai bū­tų la­bai nau­din­ga pa­čiai ka­riuo­me­nei, tai bū­tų nau­din­ga di­di­nant Lie­tu­vos gink­luo­to­jų pa­jė­gų gy­ny­bi­nę ga­lią, tai bū­tų ge­rai stip­ri­nant tiek ka­ri­nin­ki­jos, tiek vir­ši­lų ser­žan­tų kor­pu­są, ka­dan­gi trūks­ta ei­li­nių ka­rių, su ku­riais bū­tų dir­ba­ma ir bū­tų ug­do­mi va­dai. Ma­nau, kad čia dau­ge­liu as­pek­tų bū­tų iš­loš­ta“, - BNS sa­kė pro­fe­so­rė J.No­vag­roc­kie­nė.

Jos ma­ny­mu, miš­rios ka­riuo­me­nės pa­lai­ky­mas vi­suo­me­nė­je di­dės.

„Pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai tu­rė­tų pa­di­dė­ti pa­lai­ky­mas miš­rios ka­riuo­me­nės for­ma­to ir tas la­bai ma­ty­ti per iš­au­gu­sį no­rą jung­tis prie Šau­lių są­jun­gos, sa­va­no­rių pa­jė­gų ir pa­na­šiai“, - tei­gė J.No­vag­roc­kie­nė.

Tuo me­tu TSPMI ir Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je dės­tan­tis ka­ry­bos eks­per­tas Dei­vi­das Šle­kys pa­žy­mi, kad grį­ži­mas prie šauk­ti­nių kvie­ti­mo „ga­li su­kel­ti ti­krai ne­ma­žų po­li­ti­nių ba­ta­li­jų“.

„Šauk­ti­nių for­ma­tas yra tam ti­kras prie­var­tos ele­men­tas - te­bū­nie jis su­bti­lus, ne­ties­mu­kas, bet tai yra vis­gi nu­ro­dy­mas, kad jei­gu tu esi tam ti­kro am­žiaus ir ne­tu­ri ki­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, tu­ri ei­ti tar­nau­ti, prieš­in­gu at­ve­ju yra siū­lo­mos nuo­bau­dos“, - BNS sa­kė dak­ta­ras D.Šle­kys.

Ant jo, dau­giau sa­va­no­rių bu­vo ga­li­ma pri­trauk­ti la­biau rek­la­muo­jant ka­ro tar­ny­bą kaip dar­bą.

„Mes pra­ėju­siais me­tais la­bai daug ėjo­me per sim­bo­li­ką, per mo­ra­li­nius, pa­trio­ti­nius da­ly­kus, tas ak­ty­va­vo ti­krai di­de­lę da­lį vi­suo­me­nės: kaž­kas - į šau­lius, ka­žas - į sa­va­no­rius, kaž­kas - į ka­riuo­me­nę. Bet, ki­ta ver­tus, tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je yra toks pat dar­bas ir mes tu­ri­me mo­kė­ti jį rek­la­muo­ti. Man at­ro­do, tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta ir gal ne­la­bai no­rė­ta da­ly­ti. Šauk­ti­nių va­rian­tas po­li­tiš­kai yra su­nkes­nis, bet įgy­ven­di­ni­mo pra­sme leng­ves­nis“, - dės­tė po­li­to­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, šauk­ti­nių for­ma­to plė­ti­mas ga­li pa­ska­tin­ti vi­suo­me­nė­je ne­pa­gei­dau­ja­mas nuo­tai­kas.

„Y­ra da­ly­kas, dėl ku­rio, mes, kai ku­rie eks­per­tai, abe­jo­ja­me, dis­ku­tuo­ja­me - šauk­ti­nių for­ma­tas įtrau­kia dau­giau žmo­nių į vi­suo­me­nę, dau­giau jų pa­jun­gia­ma ka­ri­nei men­ta­li­nei sche­mai, ir klau­si­mas yra, kiek tos idė­jos vė­liau sklei­sis vi­suo­me­nė­je, į tai rei­kia at­sar­giai žiū­rė­ti, nes is­to­ri­ja ro­do, kad šauk­ti­nių for­ma­tas glau­džiai sie­ja­si su na­cio­na­liz­mu, o jo ra­di­ka­lių for­mų tur­būt nie­kas ne­no­ri Lie­tu­vo­je“, - aiš­ki­no eks­per­tas.