Į generalinius prokurorus – dar vienas teisėjas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė į į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pos­tą tei­kia Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo 42 me­tų Eval­do Pa­ši­lio kan­di­da­tū­rą. Per pus­me­tį tai jau tre­čias pre­ten­den­tas užim­ti šią kė­dę. Pir­mie­ji du Sei­mui ne­įti­ko.

Prieš Ka­lė­das Sei­mui teks ge­ro­kai pa­plu­šė­ti. Pre­zi­den­tė šian­dien pa­tei­kė Sei­mui dar vie­ną kan­di­da­tą į Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vus. Kaip ir du par­la­men­ta­rams ne­įti­kę pirm­ta­kai, E. Pa­ši­lis yra tei­sė­jas. Sei­mo tei­sės ir tei­sė­sau­gos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė ne­są la­bai nu­ste­bęs dėl to­kio pre­zi­den­tės pa­si­rin­ki­mo. Pa­sak jo, per TTK na­rių ir ša­lies va­do­vės su­si­ti­ki­mą bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad nau­ja­sis pre­ten­den­tas ti­krai ne­bus pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mos žmo­gus. J. Sa­ba­taus­kas tei­gė, kad E. Pa­ši­lio kan­di­da­tū­ra su TTK ap­ta­ria­ma ar de­ri­na­ma ne­bu­vo. „Šian­dien su­ži­no­jau“, – tei­gė Sei­mo na­rys. Jo nuo­mo­ne, pri­kal­bin­ti aukš­tes­nių teis­mų tei­sė­ją bū­ti ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru bū­tų pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga . „A­ki­vaiz­du, kad nė vie­nas tei­sė­jas ne­su­si­gun­dy­tų to­kiu siū­ly­mu, nes šio pos­to kar­je­ra jie ne­lai­ko tai kar­je­ra“, – sa­kė J. Sa­ba­taus­kas. Su E. Pa­ši­liu po­li­ti­kas pri­si­mi­nė bend­ra­vęs prieš ke­le­rius me­tus ti­riant Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­sta­te ap­tik­to gyv­si­dab­rio is­to­ri­ją. Tuo­met ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad dėl pa­sta­te ap­tik­to gyv­si­dab­rio svei­ka­tos prob­le­mų tu­rė­jo ir E. Pa­ši­lis. „Jis tu­ri va­do­va­vi­mo, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­tir­ties, bet pro­ku­ro­ru ne­bu­vęs“, – pa­ste­bė­jo TTK pir­mi­nin­kas. Jis ma­no, kad Sei­mui nau­ja­sis kan­di­da­tas ga­li bū­ti pri­sta­ty­tas jau ry­toj. Ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas ga­lė­tų vyk­ti penk­ta­die­nį ar­ba dar ki­tą sa­vai­tę.

Ge­ras administratorius

Pa­sak pre­zi­den­tū­ros, E. Pa­ši­lis – tei­si­nin­kas pro­fe­sio­na­las, tu­rin­tis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­no, tei­sė­jo dar­bo ir va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties. Jis tu­ri 15 me­tų tei­sė­jo dar­bo pa­tir­tį, sa­vo kar­je­rą pra­dė­jo 1999 me­tais Uk­mer­gė­je. 2007–2012 me­tais bu­vo šio teis­mo pir­mi­nin­kas. „Prieš ke­lias sa­vai­tes Eval­das Pa­ši­lis Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­jos vien­bal­siai pri­pa­žin­tas vie­nu tin­ka­miau­sių Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jo par­ei­goms ei­ti. At­ran­kos ko­mi­si­ja Eval­dą Pa­ši­lį api­bū­di­na kaip pa­si­žy­min­tį ge­rais ad­mi­nis­tra­vi­mo įgū­džiais, aukš­ta pro­fe­si­ne kul­tū­ra, ko­mu­ni­ka­bi­lų, at­sa­kin­gą, par­ei­gin­gą ir tak­tiš­ką, vi­so­se si­tua­ci­jo­se iš­lie­kan­tį ob­jek­ty­vų ir są­ži­nin­gą, sie­kian­tį aukš­tų pro­fe­si­nių stan­dar­tų“, – tei­gia­ma pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me. Kan­di­da­tas tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je ir Vil­niaus uni­ver­si­te­te, dir­bo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos jau­nes­niuo­ju ins­pek­to­riu­mi, taip pat Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Vil­niaus aps­kri­ties sky­riu­je Kvo­tos ir ope­ra­ty­vi­nės veik­los tar­ny­bos ins­pek­to­riu­mi. Pa­sak pra­ne­ši­mo, 42 me­tų tei­si­nin­kas nuo­lat ke­lia pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją – mo­ky­muo­se Is­pa­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Liuk­sem­bur­ge, taip pat yra da­ly­va­vęs teis­mų pir­mi­nin­kų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo prog­ra­mo­se.

Už­si­mi­nė apie po­ky­čius

E.Pa­ši­lis BNS sa­kė tu­rin­tis gai­res, ko­kius po­ky­čius ma­ty­tų bū­ti­nus at­ėjęs va­do­vau­ti pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mai, ta­čiau sa­kė juos vi­sų pir­ma no­rin­tis pri­sta­ty­ti Sei­mui. „Ne­pas­kel­bęs sa­vo kal­bos Sei­me, bū­čiau ne­ko­rek­tiš­kas, jei jau da­bar tie­sio­giai (ma­to­mas) sa­vo kryp­tis įvar­din­čiau. Jei žiū­rint, kas pa­ska­ti­no (kan­di­da­tuo­ti), vals­ty­bei dir­bu jau virš dvi­de­šimt me­tų, ma­nau kad tu­riu ir teo­ri­nių, ir pra­kti­nių ži­nių pri­im­ti to­kį iš­šū­kį“, – pa­brė­žė E.Pa­ši­lis. Ki­ta ver­tus jis tei­gė ma­tąs tei­gia­mų po­ky­čių teis­mų sis­te­mo­je ir ma­nąs, kad ir pro­ku­ra­tū­ro­je bū­tų ga­li­ma „kaž­ką to­kio tei­gia­mo nu­veik­ti, nes pa­sta­ruo­ju me­tu la­bai es­ka­luo­ja­mas tas var­das ir, ma­nau, ne­pel­ny­tai su­men­ki­na­mas“.

Klau­sia­mas, ar il­gai svars­tė ga­vęs pa­siū­ly­mą, taip pat, ar ne­gąs­di­na si­tua­ci­ja, kai Sei­me at­mes­tos jau dvi kan­di­da­tū­ros, E.Pa­ši­lis sa­kė, kad „te­ko šiek tiek pa­gal­vo­ti“.

„Gal­būt at­sa­ko­my­bė di­des­nė, nes jau tre­čią kar­tą tei­kia­ma kan­di­da­tū­ra, bet pri­ėmiau to­kį iš­šū­kį“, – kal­bė­jo E.Pa­ši­lis.

Sig­na­las pre­zi­den­tei

Po ne­pa­vy­ku­sių mė­gi­ni­mų skir­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis lzi­nios.lt yra sa­kęs, kad to­kiu bal­sa­vi­mu po­li­ti­kai pre­zi­den­tei pa­siun­tė aiš­kų ir pa­pras­tą sig­na­lą – esa­me par­la­men­ti­nė res­pub­li­ka ir aukš­čiau­sia val­džia yra Sei­mas. „Ma­ny­čiau, Sei­mas tie­siog par­odė pre­zi­den­tei, kad kan­di­da­tai ne­tu­ri bū­ti trau­kia­mi kaip kiš­kiai iš mai­šo, o ap­ta­ria­mi iš anks­to, de­ri­na­mi su par­la­men­ti­nė­mis frak­ci­jo­mis. Tuo­met Sei­mas kur kas pa­lan­kiau rea­guo­tų į tei­kia­mas kan­di­da­tū­ras. Sei­mo na­riai pa­de­mons­tra­vo pre­zi­den­tei, kad toks ties­mu­kas kan­di­da­tų ki­ši­mas, net jei jie pro­fe­sio­na­lai ir tin­ka­mi, ne­priim­ti­nas“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus nuo­mo­ne, pre­zi­den­tei tai bu­vo sig­na­las ieš­ko­ti kan­di­da­to, ku­ris ne­kel­tų abe­jo­nių dėl kom­pe­ten­ci­jos, tu­rė­tų au­to­ri­te­tą tei­si­nin­kų bend­ruo­me­nė­je. „Ir rei­kia leis­ti Sei­mui iš­sa­miai dis­ku­tuo­ti dėl nau­jo pre­ten­den­to“, – pa­brė­žė jis. Anot A. Kru­pa­vi­čiaus, da­bar­ti­nė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo ir at­lei­di­mo tvar­ka vi­sus par­ei­gū­nus pa­ver­čia „ki­še­ni­niais“. Jis įsi­ti­ki­nęs kad to­kią tvar­ką bū­ti­na keis­ti.

Sei­mas bir­že­lį at­me­tė Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Ne­ri­jaus Mei­lu­čio kan­di­da­tū­rą į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus. Spa­lio mė­ne­sio pra­džio­je ne­pri­ta­rė siū­ly­mui į šį pos­tą skir­ti Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kę Edi­tą Damb­raus­kie­nę. Ne­pas­ky­rus va­do­vo, lai­ki­nai pro­ku­ra­tū­rai to­liau va­do­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.