Į generalines prokurores siūloma teisėja E. Dambrauskienė
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Sei­mui tei­kia Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jos Edi­tos Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­rą į Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pos­tą.

D.Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė tai nu­ma­tan­tį de­kre­tą, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

46 me­tų kan­di­da­tė tei­sės ma­gis­tro laips­nį yra įgi­ju­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te ir tu­ri 17 me­tų įvai­ria­pu­sės tei­si­nio ir va­do­vau­jan­čio dar­bo pa­tir­ties. Edi­ta Damb­raus­kie­nė yra dir­bu­si iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­ne, Šiau­lių mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­re, ad­vo­ka­te.

2008 me­tais E.Damb­raus­kie­nė bu­vo pa­skir­ta Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja. Nuo 2011–ų­jų pen­ke­rius me­tus va­do­vau­ja Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui.

„E.Damb­raus­kie­nė sva­riai pri­si­dė­jo skaid­ri­nant šio teis­mo, su­si­du­rian­čio su spe­ci­fi­nė­mis by­lo­mis dėl jo te­ri­to­ri­jo­je esan­čių pa­tai­sos na­mų, veik­lą“, - nu­ro­do pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Pa­gal Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mą ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru ga­li bū­ti ski­ria­mas as­muo, ne jau­nes­nis kaip 35 me­tų, ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, mo­kan­tis vals­ty­bi­nę lie­tu­vių kal­bą, tu­rin­tis Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir įgi­jęs tei­sės ba­ka­lau­ro ir tei­sės ma­gis­tro ar tei­si­nin­ko pro­fe­si­nį kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį, tu­rin­tis ne ma­žes­nį kaip de­šim­ties me­tų tar­ny­bos pro­ku­ro­ru ir (ar­ba) tei­sė­jo ar­ba ki­to tei­si­nio dar­bo sta­žą.

„Pre­zi­den­tės ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui ke­lia­mi svar­biau­si tiks­lai yra už­ti­krin­ti efek­ty­vų pro­ku­ra­tū­ros dar­bą ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ko­ky­bę, trum­pin­ti by­lų ty­ri­mo truk­mę, di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą pro­ku­ra­tū­ra, ga­ran­tuo­ti pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mos at­si­nau­ji­ni­mą, pro­ku­ro­rų pro­fe­si­nį to­bu­lė­ji­mą ir ge­bė­ti telk­ti ko­lek­ty­vą“, - tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys iš par­ei­gų pa­si­trau­kė bir­že­lio vi­du­ry­je, pa­si­bai­gus pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Jį lai­ki­na­sis va­do­vas Da­rius Rau­lu­šai­tis pa­sky­rė į Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ro par­ei­gas. D.Va­lys po pa­sky­ri­mo iš­ėjo 8 mė­ne­sių at­os­to­gų.

E.Damb­raus­kie­nė yra jau an­tro­ji tei­kia­ma kan­di­da­tė bai­gus dar­bą D.Va­liui - Sei­mas bir­že­lį at­me­tė pre­zi­den­tės pa­siū­ly­to Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Ne­ri­jaus Mei­lu­čio kan­di­da­tū­rą.