Į etikos sargus – be partijos bambagyslės
Prieš sa­vai­tę pa­lai­mi­nęs ša­lies vy­riau­sio­jo eti­kos prie­vaiz­do at­sis­ta­ty­di­ni­mą, Sei­mas im­asi Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) de­po­li­ti­za­vi­mo. Ta­čiau pa­tį pro­ce­są par­la­men­ta­rai įsi­vaiz­duo­ja skir­tin­gai.

Sei­me esa­ma tri­jų pro­jek­tų, kaip keis­ti VTEK for­ma­vi­mo tvar­ką. Pa­gal du iš jų, ku­riuos par­en­gė opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vai, nu­ma­to­ma ko­mi­si­jos su­da­ry­mo ini­cia­ty­vą ati­mti iš po­li­ti­kų. Tre­čias pro­jek­tas at­si­ra­do val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ pa­stan­go­mis. Ja­me siū­lo­ma iš es­mės pa­lik­ti da­bar­ti­nę VTEK na­rių sky­ri­mo tvar­ką, tik užd­raus­ti į eti­kos prie­vaiz­dus de­le­guo­ti su par­ti­jo­mis su­si­ju­sius as­me­nis.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vų nuo­mo­ne, to­kia ini­cia­ty­va prie VTEK de­po­li­ti­za­vi­mo ne­pri­si­dės. Tuo me­tu val­dan­tie­ji už­si­me­na, kad tai tik pir­mas žings­nis po­ky­čių link. De­po­li­ti­zuo­ti VTEK ne kar­tą yra ra­gi­nu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pa­na­šūs pa­siū­ly­mai

Keis­ti VTEK su­da­ry­mo tvar­ką Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma ra­gi­no dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rius, ta­čiau pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė. Kiek pa­to­bu­lin­tas do­ku­men­tas ry­toj bus pa­teik­tas drau­ge su ki­tais ana­lo­giš­kais pro­jek­tais. Pa­sak J. Raz­mos, po vie­ną at­sto­vą į VTEK ga­lė­tų siū­ly­ti Tei­sė­jų ta­ry­ba, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja, vie­šo­sios įstai­gos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius (TILS), Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos va­do­vas ir Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas. Anks­tes­nį va­rian­tą, pa­gal ku­rį ana­lo­giš­ka tei­sė bū­tų su­teik­ta Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jai, su­pei­kė Sei­mo tei­si­nin­kai.

Pa­na­šų pro­jek­tą Sei­me yra įre­gis­tra­vęs ir Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Jo ma­ny­mu, po du kan­di­da­tus į VTEK ga­lė­tų teik­ti Tei­sė­jų ta­ry­ba ir Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja, vie­ną – TILS. Esą to­kia tvar­ka už­ti­krin­tų ob­jek­ty­vų ko­mi­si­jos dar­bą, nes ne­po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų de­le­guo­ti jos na­riai bū­tų pro­fe­sio­na­lai.

Bū­tų dau­giau vie­šu­mo

Pa­gal Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos at­sto­vų pro­jek­tą, kaip ir iki šiol, kan­di­da­tus į VTEK na­rius siū­ly­tų pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, prem­je­ras ir Tei­sė­jų ta­ry­ba. Iš­brauk­ti iš sky­rė­jų no­ri­ma tik Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tą, jį pa­keis­tų TILS at­sto­vas. Taip pat siū­lo­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad VTEK pir­mi­nin­ku ir na­riais ne­ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mi bu­vę po­li­ti­nių par­ti­jų na­riai, jei­gu nuo jų na­rys­tės par­ti­jo­je nu­trau­ki­mo die­nos nė­ra pra­ėję ma­žiau kaip tre­ji me­tai. Kar­tu sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, kad VTEK na­rių var­di­nio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bū­tų vie­ši, o ko­mi­si­jos na­rys, tu­rin­tis ki­tą po­zi­ci­ją dėl VTEK pri­im­to spren­di­mo, tu­rė­tų tei­sę raš­tu iš­dės­ty­ti mo­ty­vuo­tą at­ski­rą­ją nuo­mo­nę.

Jur­gis Raz­ma: „Vals­tie­čiai“ šiuo pro­jek­tu ne­vyk­do sa­vo Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos, ne­at­siž­vel­gia į pre­zi­den­tės ra­gi­ni­mus.“

Pro­jek­to ren­gė­jai vi­lia­si, kad nau­jas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas leis­tų su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims ir vi­sai vi­suo­me­nei su­si­da­ry­ti ob­jek­ty­ves­nį po­žiū­rį į VTEK svars­to­mų as­me­nų el­ge­sį, ra­cio­na­liau įver­tin­ti VTEK spren­di­mų tei­sė­tu­mą ir pa­grįs­tu­mą, par­ei­ka­lau­ti as­me­ni­nės at­ski­rų VTEK na­rių at­sa­ko­my­bės.

Ne­si­lai­ko pažadų

J. Raz­ma su­ti­ko, jog rei­kia siek­ti, kad VTEK na­riai ne­bū­tų su­si­ję su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis. „Net ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad ma­no pa­teik­tos ne po­li­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos į ko­mi­si­ją siū­ly­tų par­ti­jų na­rius. Dėl to­kios nuo­sta­tos nie­kas ne­si­gin­čys“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. Ta­čiau, anot kon­ser­va­to­riaus, tai, kad val­dan­tie­ji siū­lo pa­lik­ti be­veik vi­sus se­nuo­sius kan­di­da­tų į VTEK tei­kė­jus, ro­do ne­no­rą at­si­sa­ky­ti ko­mi­si­jos po­li­ti­za­vi­mo.

„Vals­tie­čiai“ šiuo pro­jek­tu ne­vyk­do sa­vo Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos, ne­at­siž­vel­gia į pre­zi­den­tės ra­gi­ni­mus. Ma­tyt, kai ga­vo val­džią, jų Sei­mo pir­mi­nin­kui ir prem­je­rui la­bai knie­ti siū­ly­ti į VTEK no­ri­mą kan­di­da­tą. Re­gis, kai gau­ni val­džią, gra­žios idė­jos bliūkš­ta“, – kal­bė­jo J. Raz­ma. Kaip ti­ki­no jis, pa­tai­sų pri­ėmi­mas ne­bus toks leng­vas, kaip at­ro­dė aks­čiau.

Ta­čiau vie­nas pro­jek­to rė­mė­jų, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, LVŽS frak­ci­jos at­sto­vas Po­vi­las Urb­šys įsi­ti­ki­nęs, jog vie­nas žings­nių VTEK de­po­li­ti­za­vi­mo link bus nuo­sta­ta, kad į ko­mi­si­ją ne­ga­lė­tų pre­ten­duo­ti par­ti­jos bam­ba­gys­lės ne­nu­trau­kę as­me­nys. „Tai sau­gik­lis. Ma­nau, kad pra­džio­je jo tu­rė­tų už­tek­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rys. Jo nuo­mo­ne, ko­mi­si­jos de­po­li­ti­za­vi­mo link rei­kia ei­ti pa­laips­niui. „Bi­jau, kad jei ei­si­me ra­di­ka­liai, ne­priim­si­me jo­kių pa­tai­sų“, – pa­žy­mė­jo P. Urb­šys.

Va­do­vas at­leis­tas

Nuo pir­ma­die­nio VTEK dir­ba be nuo­la­ti­nio va­do­vo. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas pa­ten­ki­no jos va­do­vo 73-erių Ro­mo Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą. Kri­ti­kos jis su­lau­kė dar sau­sį, kai vie­nas­me­niš­kai iš­aiš­ki­no, kad tuo­me­tė Sei­mo na­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė ne­pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti, jog nau­do­ja­si ma­mos iš „Ag­ro­kon­cer­no“ nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu. Tuo­met VTEK va­do­vas trauk­tis at­si­sa­kė.

Au­to­mo­bi­lio is­to­ri­ją iš nau­jo nars­čiu­si VTEK ne­se­niai kons­ta­ta­vo, jog ne­dek­la­ruo­da­ma, kad nau­do­ja­si par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo kon­cer­no au­to­mo­bi­liu, G. Kil­di­šie­nė pa­žei­dė įsta­ty­mą.

Pa­gal įsta­ty­mą VTEK su­da­ro 5 na­riai, ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Po vie­ną kan­di­da­tą į VTEK na­rius par­la­men­tui tei­kia pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, prem­je­ras, Tei­sė­jų ta­ry­ba ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas. Kan­di­da­tus tvir­ti­na Sei­mas. To­dėl po­li­ti­kai at­krei­pė dė­me­sį, jog, pri­klau­so­mai nuo rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ga­li su­sik­los­ty­ti si­tua­ci­ja, kad net ke­tu­ri kan­di­da­tų tei­kė­jai – po­li­ti­kai – bus su­si­ję su vie­na po­li­ti­ne par­ti­ja, ku­rios at­sto­vai tu­ri kan­di­da­tus tvir­ti­nan­čią dau­gu­mą Sei­me. Tuo­met vi­suo­me­nei ga­li kil­ti abe­jo­nių dėl to­kios ko­mi­si­jos pri­ima­mų spren­di­mų.