Į Etikos ir procedūrų komisiją Seimo opozicija kol kas negrįš
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD), Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nai krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, val­dan­čių­jų frak­ci­jų se­niū­nus ir Sei­mo na­rius, in­for­muo­da­mi, kad nau­jų na­rių šios frak­ci­jos ne­de­le­guos, kol ne­bus ini­ci­juo­ti es­mi­niai spren­di­mai dėl Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos (EPK) for­ma­vi­mo ir jos veik­los reg­la­men­ta­vi­mo.

„Vis dėl­to ti­ki­mės, kad Sei­mo pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė pa­jėgs su­vok­ti sa­vo as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę ir ini­ci­juos de­mo­kra­tiš­kų spren­di­mų pa­ieš­ką su­si­da­riu­sio­je si­tua­ci­jo­je“, – tei­gia frak­ci­jų se­niū­nai bend­rai pa­si­ra­šy­ta­me par­eiš­ki­me.

Še­šiems iš sep­ty­nio­li­kos EPK na­rių su pir­mi­nin­ku kon­ser­va­to­riu­mi Va­len­ti­nu Stun­džiu prieš­aky­je prieš mė­ne­sį tren­kus du­ri­mis, ko­mi­si­ja li­ko ne­įga­li. Opo­zi­ci­jos frak­ci­joms at­sto­vau­jan­tys EPK na­riai maiš­tą su­kė­lė pro­tes­tuo­da­mi prieš esą val­dan­čių­jų mė­gi­ni­mus va­do­vau­tis vien par­ti­niais in­te­re­sais, ig­no­ruo­jant tei­si­nius ar­gu­men­tus bei svei­ko pro­to lo­gi­ką. Bu­vu­sios Sei­mo va­do­vės, vie­nos iš TS-LKD ly­de­rių Ire­nos De­gu­tie­nės tei­gi­mu, skan­da­lin­gų ne­su­ta­ri­mų bū­ta ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos EPK. Vis dėl­to iki to­kia ri­ba, kaip da­bar, pa­siek­ta ne­bu­vo. Pa­sak bu­vu­sio il­ga­me­čio EPK va­do­vo, da­bar Ap­lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Al­gi­ma­to Sa­la­ma­ki­no, ne­rea­guo­jant į ne vie­ne­rius me­tus ko­mi­si­ją ka­muo­jan­čias prob­le­mas, vi­sas Sei­mas ga­li pa­tek­ti į pa­ti­nę si­tua­ci­ją.

Por­ta­las lzi­nios.lt jau ra­šė, kad 2011 me­tų bir­že­lį tuo­me­ti­nė Sei­mo va­do­vė I. De­gu­tie­nė su­lau­kė ke­tu­rių de­šim­čių par­la­men­ta­rų rei­ka­la­vi­mo iš so­cial­de­mo­kra­to, opo­zi­ci­jos at­sto­vo, A. Sa­la­ma­ki­no ati­mti EPK va­do­vo kė­dę. Jis bu­vo kal­ti­ni­mas su­žlug­dęs ko­mi­si­jos dar­bą, nes esą dėl jo ne­tin­ka­mo va­do­va­vi­mo ko­mi­si­jos dar­be ne­da­ly­vau­ja 6 iš 14 na­rių. I. De­gu­tie­nė si­tua­ci­ją su­val­dė ope­ra­ty­viai – A. Sa­la­ma­ki­nas li­ko sa­vo pos­te, bu­vo pa­keis­ti kai ku­rie ko­mi­si­jos na­riai. Pa­sak jos, jau tuo­met bu­vo aiš­ku, kad eg­zis­tuo­jan­ti EPK for­ma­vi­mo tvar­ka pra­šy­te pra­šo­si ko­rek­ci­jų. I. De­gu­tie­nės nuo­mo­ne, rei­kė­tų su­grįž­ti prie bu­vu­sios tvar­kos, kai į EPK frak­ci­jos siū­lo­mas kan­di­da­tas tu­ri su­rink­ti dar 15 jį pa­lai­kan­čių ki­tų frak­ci­jų at­sto­vų par­ašų. “Svar­biau­sia, kad at­ran­ka į ko­mi­si­ją bu­vo ob­jek­ty­vi, kad čia dirb­tų ga­bu­mų tam tu­rin­tys as­me­nys. Nes ra­di­ka­lių pa­žiū­rų žmo­nės EPK ti­krai ne­ga­li dirb­ti”, - įsi­ti­ki­nu­si I. De­gu­tie­nė. Bu­vu­si Sei­mo va­do­vė ap­gai­les­ta­vo, kad mi­nė­tos EPK su­da­ry­mo pri­nci­pus ko­re­guo­jan­čios Sta­tu­to pa­tai­sos, ku­rios bu­vo par­eng­tos dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos me­tu, taip ir li­ko ne­priim­tos. Po­li­ti­kės ži­nio­mis, jos „nu­sė­do“ Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to stal­čiuo­se. I. De­gu­tie­nės tei­gi­mu, da­bar EPK pa­te­ko į for­ce majeure si­tua­ci­ją – jos veik­la par­aly­žiuo­ta , ji ta­po ne­veiks­ni. „Kaip Sei­mo val­dy­bos na­rė la­bai no­riu, kad ši prob­le­ma bū­tų kuo grei­čiau iš­spręs­ta. Nes to­kios kri­zi­nės si­tua­ci­jos, kiek esu Sei­me, dar nė­ra bu­vę”, - tei­gė kon­ser­va­to­rė. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad įveik­ti kri­zę įma­no­ma ope­ra­ty­viai – pa­teik­ti pri­im­ti Sei­mui jau se­niai par­eng­tas Sta­tu­to pa­tai­sas.

A. Sa­la­ma­ki­nas por­ta­lui lzi­nios.lt yra sa­kęs, kad ir jam va­do­vau­jant EPK kri­zi­nių si­tua­ci­jų bu­vo ne vie­na. “Kar­tą ir man bu­vo trū­ku­si kan­try­bė. Įtei­kiau I. De­gu­tie­nei at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą, bet ji jo ne­priė­mė”, - pri­si­mi­nė par­la­men­ta­ras. Po­li­ti­kas tei­gė vi­siš­kai pri­ta­rian­tis anks­čiau eg­zis­ta­vu­sios EPK for­ma­vi­mo tvar­kos grą­ži­ni­mui. Ki­ta ver­tus, A. Sa­la­ma­ki­nas ma­no, kad da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis bū­tų ga­li­ma rink­tis ir kiek ki­to­kį va­rian­tą. “O­po­zi­ci­ja siū­ly­tų kan­di­da­tus iš dau­gu­mos, o ši – iš opo­zi­ci­jos. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas be­są­ly­giš­kai bū­tų opo­zi­ci­jos at­sto­vas. EPK pa­kak­tų ir de­vy­nių na­rių – kuo ma­žiau, tuo ge­riau”, - sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas.