Į ekspediciją Rusijoje išvyko „Misijos Sibiras“ komanda
Pir­ma­die­nio va­ka­rą iš Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ties į Ru­si­ją iš­ly­dė­ta 16-oji „Mi­si­ja Si­bi­ras“ eks­pe­di­ci­ja.

Še­šio­li­ka žmo­nių vyks į Ir­kuts­ko sri­tį. Šių me­tų mi­si­jos tiks­las – su­tvar­ky­ti Tu­lu­no ir Niž­neu­dins­ko ra­jo­nuo­se esan­čias ka­pi­nes ir pa­bend­rau­ti su Si­bi­re li­ku­siais trem­ti­niais iš Lie­tu­vos.

Kaip BNS sa­kė pro­jek­to at­sto­vė Ra­min­ta Kė­že­ly­tė, pla­nas mak­si­mum yra su­tvar­ky­ti iki 15 ka­pi­nių.

„Ta­čiau vis­kas pri­klau­sys nuo ga­li­my­bių ke­liau­ti. Ma­no­me, kad rea­lu bus su­tvar­ky­ti sep­ty­ne­rias-de­šimt ka­pi­nių“, – sa­kė R.Kė­že­ly­tė.

Per 12 „Mi­si­ja Si­bi­ras“ gy­va­vi­mo me­tų su­tvar­ky­ta per 100 lie­tu­viš­kų ka­pi­nių.

Nuo 2006 me­tų no­rą leis­tis į su­dė­tin­gas ke­lio­nes Lie­tu­vos trem­ti­nių ke­liais par­eiš­kė dau­giau kaip 12 tūkst. jau­nų ša­lies žmo­nių.

So­vie­tam oku­pa­vus Lie­tu­vą 1940 – 1953 me­tais iš Lie­tu­vos bu­vo iš­trem­ta apie 130 tūkst. žmo­nių.