I. Degutienė taps G. Landsbergio pirmąja pavaduotoja
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­to Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja taps Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė.

„Pa­siū­liau I.De­gu­tie­nei tap­ti pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja ir ga­vau tei­gia­mą jos at­sa­ky­mą“, - pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė G.Lands­ber­gis.

„Aš ma­nau, kad tai yra ge­ra ži­nia par­tie­čiams, ku­rie pa­lai­kė I.De­gu­tie­nę an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re, kad mes, su­si­tel­kę ir vie­nin­gi, bū­si­me ta stip­ri bend­ruo­me­nė, ku­ri bus pa­si­ruo­šu­si lai­mė­ti“, - kal­bė­jo jis.

G.Lands­ber­gis šeš­ta­die­nį nu­ga­lė­jo I.De­gu­tie­nę an­tra­ja­me par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­re, su­rin­kęs apie 55 proc. bal­sų. Rin­ki­mų re­zul­ta­tus an­tra­die­nį pa­tvir­tins par­ti­jos Cen­tri­nė rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Po­li­ti­kas kol kas ne­atsk­lei­džia, ką siū­lys tap­ti dar ke­tu­riais sa­vo pa­va­duo­to­jais, nors pri­pa­žįs­ta jau nu­ma­tęs kan­di­da­tū­ras.

Iš­skir­da­mas svar­biau­sius sa­vo už­da­vi­nius G.Lands­ber­gis ža­dė­jo siek­ti, jog par­ti­jos na­riai prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus dis­ku­tuo­tų pla­tes­niu te­mų spek­tru.

„Prie tra­di­ci­nių te­mų, ku­rios vi­są­laik bu­vo mū­sų par­ti­jo­je svar­bios, tai sau­gu­mas, vals­ty­bės gy­ny­ba, ener­ge­ti­nė ne­prik­lau­so­my­bė, tu­ri at­si­ras­ti pla­tes­nis spek­tras te­mų“, - kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

„So­cia­li­nė ap­sau­ga, švie­ti­mas, emig­ra­ci­jos ar­ba žmo­nių su­sig­rą­ži­ni­mas tu­ri tap­ti vie­nais svar­biau­sių klau­si­mų, ku­riais mes tu­ri­me dis­ku­tuo­ti be­si­ruoš­da­mi 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams“, - pri­dū­rė jis.

Po­li­ti­kas ti­ki­no, jog TS-LKD ski­li­mo ri­zi­kos nė­ra.

G.Lands­ber­gio tei­gi­mu, iš Eu­ro­pos Par­la­men­to jis ke­ti­na pa­si­trauk­ti, kai bus su­for­muo­tas par­ti­jos Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šas, ku­ria­me jis bū­tų pir­ma­sis. Toks są­ra­šas bus su­da­ry­tas ki­tais me­tais.

TS-LKD tu­ri be­veik 15 tūkst. na­rių, sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ji li­ko an­tra po so­cial­de­mo­kra­tų.