I. Degutienė: su susikompromitavusiais mums nepakeliui
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė tei­gia, kad kon­ser­va­to­riai į koa­li­ci­ją eis tik su są­ži­nin­gos po­li­ti­kos pri­nci­pais be­si­va­do­vau­jan­čio­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis. 

„TS-LKD lai­ko­si nuo­sta­tos, kad su žmo­nė­mis, ku­rie yra su­si­komp­ro­mi­ta­vę, ar­ba par­ti­jo­mis, ku­rios yra tei­sia­mos, mums ne pa­ke­liui. Mes esa­me prieš ko­rup­ci­ją, už skaid­ru­mą, mū­sų vi­sai ki­toks po­žiū­ris į vals­ty­bės at­ei­tį, mes sie­kia­me, kad tas vys­ty­ma­sis bū­tų są­ži­nin­gas, tei­sin­gas ir žmo­nės ne­nu­si­vil­tų po­li­ti­kais“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė I. De­gu­tie­nė.