Į Darbo partijos pirmininkus iškelta dešimt kandidatų
Į Dar­bo par­ti­jos (DP) pir­mi­nin­ko pos­tą per „dar­bie­čių“ ta­ry­bos po­sė­dį ket­vir­ta­die­nį iš­kel­ta de­šimt kan­di­da­tų, ta­čiau šis są­ra­šas dar ga­li bū­ti ne baig­ti­nis, sa­ko lai­ki­na­sis par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Gap­šys.

„De­šimt kan­di­da­tų įvar­din­ti ta­ry­bo­je, pa­siū­ly­ta bu­vo dar dau­giau, bu­vo ke­le­tas at­si­sa­kiu­sių. Ap­tar­ta, kad su­va­žia­vi­mas bus gruo­džio 11 die­ną Kė­dai­niuo­se, pa­sit­vir­ti­no­me kvo­tas, ma­nau, per ar­ti­miau­sią lai­ką pa­sit­vir­tin­si­me pir­mi­nin­ko rin­ki­mų pro­ce­dū­rą, ku­rią pa­siū­ly­si­me sky­riams, t.y. ga­li­my­bę su­si­tik­ti su kan­di­da­tais, pra­dė­ti de­ba­tus“, – po iki vė­lu­mos už­tru­ku­sio DP ta­ry­bos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė V.Gap­šys.

Tarp kan­di­da­tų – abu nau­jo­jo Sei­mo at­sto­vai Pe­tras Čim­ba­ras ir Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, ka­den­ci­ją bai­gian­tys par­la­men­ta­rai Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, Kęs­tu­tis Dauk­šys, Vy­das Ged­vi­las, kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, Šir­vin­tų me­rė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė, Ro­lan­das Ja­nic­kas, Jo­nas Pins­kus.

V.Gap­šio kan­di­da­tū­ra ir­gi siū­ly­ta į par­ti­jos va­do­vus, ta­čiau jis da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se at­si­sa­kė. „Bu­vo no­rin­čių ma­ne iš­kel­ti, bet aš pa­sa­kiau, kad pir­mi­nin­ko po­zi­ci­jos ne­siek­siu“, – sa­kė V.Gap­šys, – „Par­ti­jai rei­kia siū­ly­mų, rei­kia vi­zi­jų, aš ti­kiuo­si, kad kiek­vie­nas iš de­šim­ties kan­di­da­tų pa­si­žiū­rės la­bai rim­tai“.

Po ne­sėk­min­gų rin­ki­mų iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kų at­sis­ta­ty­di­nęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­ko, kad par­ti­jai rei­kia at­si­nau­jin­ti ir iš­ana­li­za­vus klai­das ju­dė­ti į prie­kį, o pats ža­da to­liau ak­ty­viai da­ly­vau­ti par­ti­jos veik­lo­je.

V.Ma­zu­ro­nio ver­ti­ni­mu, rin­ki­mus Dar­bo par­ti­ja pra­lai­mė­jo ne­su­ge­bė­ju­si su­for­muo­ti pa­trauk­laus įvaiz­džio ir pa­sken­du­si skan­da­luo­se. „Rei­kia per­sit­var­ky­ti, at­si­nau­jin­ti, iš­ana­li­zuo­ti klai­das ir ei­ti į prie­kį“, – iš­ėjęs iš iki vė­lu­mos ket­vir­ta­die­nį už­tru­ku­sio Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

„Pag­rin­di­nis da­ly­kas, per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus mums ne­pa­vy­ko iš­lai­ky­ti rei­kia­mo par­ti­jos įvaiz­džio, pa­sto­vūs ne­si­bai­gian­tys skan­da­lai, ne­igia­mi da­ly­kai pa­da­rė sa­vo ir už jų pa­sis­lė­pė ar­ba bu­vo ne­ma­to­mi tei­sin­gi žings­niai, pri­im­ti įsta­ty­mai“, – kal­bė­jo V.Ma­zu­ro­nis.

Klau­sia­mas, ar liks Dar­bo par­ti­jo­je, ku­riai va­do­va­vo dau­giau kaip me­tus, V.Ma­zu­ro­nis sa­kė: „Aš bū­siu ir par­ti­jos na­rys, ir ak­ty­viai dirb­siu, ir Lie­tu­vos po­li­ti­niam gy­ve­ni­me, ir Dar­bo par­ti­jos gy­ve­ni­me“.

„Dar­bie­čiai“ rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos at­sto­vai: Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir Pe­tras Čim­ba­ras.

Po ne­sėk­min­gų rin­ki­mų iš par­ti­jos va­do­vo pos­to at­sis­ta­ty­di­nus V.Ma­zu­ro­niui, par­ti­jai šiuo me­tu lai­ki­nai va­do­vau­ja Vy­tau­tas Gap­šys. Nau­ją ly­de­rį „dar­bie­čiai“ tu­rė­tų rink­ti par­ti­jos su­va­žia­vi­me gruo­džio 11 die­ną Kė­dai­niuo­se.