Į Briuselį siunčiamas žinomos ekonomistės sūnus
At­ran­ką į Sei­mo nuo­la­ti­nius at­sto­vus Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) lai­mė­jo vie­nin­te­lis jo­je da­ly­va­vęs kan­di­da­tas – par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ban­tis Ma­tas Mal­dei­kis. Kan­di­da­tū­rą svars­ty­sian­čių Sei­mo ko­mi­te­tų va­do­vai šį spe­cia­lis­tą gi­ria.

Šią sa­vai­tę bai­gia­si nuo 2008 me­tų Sei­mo nuo­la­ti­ne at­sto­ve ES dir­bu­sios Ži­vi­lės Pa­vi­lo­ny­tės ka­den­ci­ja. At­ei­nan­čius tre­jus me­tus at­sto­vau­ti Sei­mui Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) siū­lo­ma skir­ti Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) biu­ro pa­ta­rė­ją M. Mal­dei­kį. Nors do­ku­men­tus da­ly­vau­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos at­ran­ko­je pa­tei­kė du as­me­nys, vie­nas jų sa­vo kan­di­da­tū­rą at­siė­mė.

Tam, kad val­di­nin­kas ga­lė­tų ei­ti par­ei­gas Briu­se­ly­je, jo kan­di­da­tū­rą, su­de­ri­nęs su Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tu (URK), par­la­men­to val­dy­bai tu­ri pri­sta­ty­ti ERK pir­mi­nin­kas. Pri­ta­rus Sei­mo va­do­vy­bei ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui, į par­ei­gas par­la­men­to at­sto­vą ES ski­ria Sei­mo kanc­le­ris.

Matas Maldeikis

Grą­ža in­ves­ta­vu­siai institucijai

Par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos skelb­tą at­ran­ką į Sei­mo nuo­la­ti­nius at­sto­vus ES lai­mė­jęs M. Mal­dei­kis aiš­ki­no, kad pre­ten­duo­ti į šią po­zi­ci­ją nu­spren­dė, nes jam įdo­mus toks dar­bas. Še­še­rius me­tus Sei­me dir­ban­tis val­di­nin­kas ti­ki­no, kad iš­vy­kęs į Briu­se­lį ne­si­jaus lyg pa­li­kęs par­la­men­tą. „Dirb­siu to­je pa­čio­je ins­ti­tu­ci­jo­je, tik ki­to­je vie­to­je. Ne­si­jau­siu, kad esu kur la­bai nu­to­lęs ar iš­ėjęs. Be to, yra tre­jų me­tų ka­den­ci­ja. Po jos no­rė­čiau su­grįž­ti čia ir tai, ką su­ži­no­jau, ati­duo­ti ins­ti­tu­ci­jai, ku­ri į ma­ne in­ves­ta­vo“, – sa­kė jis.

Kal­bė­da­mas apie bū­si­mą sa­vo veik­lą EP, M. Mal­dei­kis pa­žy­mė­jo siek­sian­tis stip­rin­ti Sei­mo bend­ra­dar­bia­vi­mą su EP ko­mi­te­tais. Be to, pa­teik­ti mū­sų ša­lies par­la­men­ta­rams kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie EP veik­lą ir spren­di­mus, ypač Lie­tu­vai ak­tua­liau­siais klau­si­mais, pa­vyz­džiui, dėl sank­ci­jų Ru­si­jai. „Steng­siuo­si, kad Sei­mo na­rius pa­siek­sian­čios in­for­ma­ci­jos kie­kis bū­tų kuo di­des­nis ir kad jie ga­lė­tų ją ge­riau pri­tai­ky­ti“, – ti­ki­no M. Mal­dei­kis.

Pa­pil­do­mos par­ei­gos – per brangios

Sei­mo ERK pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo ma­ny­mu, jo va­do­vau­ja­mo ko­mi­te­to biu­re dir­ban­tis M. Mal­dei­kis bus ge­ras par­la­men­to nuo­la­ti­nis at­sto­vas ES. „Jį ver­ti­nu la­bai tei­gia­mai. Ti­krai gai­la, jog jis iš­va­žiuo­ja, bet tik dėl to, kad jis ge­rai dir­ba, ne­ga­liu už­kirs­ti ke­lio jo to­les­nei kar­je­rai. Ma­nau, kad jis la­bai tin­ka­mas šiam dar­bui, Sei­mo ERK biu­re jis bu­vo vie­nas ak­ty­viau­sių pa­ta­rė­jų. Jis tu­ri vis­ką, ko rei­kia dirb­ti Briu­se­ly­je“, – re­ziu­ma­vo par­la­men­ta­ras.

G. Kir­ki­lo tei­gi­mu, M. Mal­dei­kiui bus ke­lia­ma už­duo­tis stip­rin­ti Sei­mo bend­ra­dar­bia­vi­mą su EP, in­ten­sy­viai in­for­muo­ti mū­sų ša­lies par­la­men­ta­rus apie Briu­se­ly­je svars­to­mas ini­cia­ty­vas, pri­ima­mus spren­di­mus. Tai itin svar­bu pa­sta­ruo­ju me­tu, kai ES ins­ti­tu­ci­jo­se svars­to­mi vi­soms vals­ty­bėms na­rėms svar­būs klau­si­mai, pa­vyz­džiui, pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mas, de­ri­na­mos po­zi­ci­jos su na­cio­na­li­niais par­la­men­tais.

Nors Sei­mo nuo­la­ti­nis at­sto­vas ES ga­li tu­rė­ti pa­va­duo­to­ją, G. Kir­ki­las pa­žy­mė­jo, kad skir­ti to­kio par­ei­gū­no ne­si­ren­gia­ma, nes tam nė­ra pi­ni­gų. Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, Sei­mui pra­vers­tų pa­pil­do­mas at­sto­vas EP, nes esant in­ten­sy­viai eu­ro­pi­nei dar­bot­var­kei vie­nam žmo­gui su­nku vis­ką su­spė­ti. „Vis dėl­to mū­sų at­sto­va­vi­mo už­sie­ny­je fi­nan­sa­vi­mas ti­krai ne­di­dės, rei­kia tau­py­ti lė­šas, to­dėl įsteig­ti nau­ją eta­tą nė­ra ga­li­my­bių“, – sa­kė jis.

Reikš­min­gas bendradarbiavimas

Kaip tei­gė M. Mal­dei­kio kan­di­da­tū­rą taip pat svars­ty­sian­čio Sei­mo URK pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka, nė­ra pa­grin­do jai ne­pri­tar­ti. „Jei­gu jau kon­kur­so ko­mi­si­ja jį at­rin­ko, ne­ma­tau ar­gu­men­tų, ko­dėl tu­rė­tu­me ne­pri­tar­ti. Dirb­da­mas Sei­mo ERK biu­re, M. Mal­dei­kis nuo­lat tu­rė­jo rei­ka­lų su EP. Ma­nau, jis ti­krai iš­ma­no to dar­bo spe­ci­fi­ką ir su­sit­var­kys su par­ei­go­mis“, – aiš­ki­no jis.

B. Juo­dka pa­žy­mė­jo, kad Sei­mo ir EP bend­ra­dar­bia­vi­mas yra la­bai reikš­min­gas. Jis džiau­gė­si ka­den­ci­ją bai­gian­čios Ž. Pa­vi­lo­ny­tės dar­bu Briu­se­ly­je. „Vos ne kiek­vie­ną die­ną iš jos gau­na­me in­for­ma­ci­jos, kas vyks­ta EP, nau­jie­nas, ko­kie klau­si­mai bus svars­to­mi, o po jų svars­ty­mo – trum­pą in­for­ma­ci­ją apie re­zul­ta­tus, mū­sų ša­lies eu­ro­par­la­men­ta­rų ak­ty­vu­mą. Sei­mo na­riai nuo­lat vyks­ta į Briu­se­lį, mū­sų at­sto­vė vi­sa­da pa­si­tin­ka, ku­ruo­ja par­la­men­ta­rus. Ma­no nuo­mo­ne, tai la­bai svar­bios par­ei­gos pa­lai­kant EP ir Sei­mo ry­šį“, – įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

B. Juo­dka vy­lė­si, kad ir pa­si­kei­tus Sei­mo nuo­la­ti­niam at­sto­vui ES dar­bas vyks taip pat sklan­džiai ir in­ten­sy­viai.