Į Briuselį grįžta europinės politikos senbuvė
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kui Gab­rie­liui Lands­ber­giui at­si­sa­kius eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to, jo vie­tą Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) užims kon­ser­va­to­rė Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kie­nė. Prieš dve­jus me­tus ne­di­de­le bal­sų pers­va­ra nu­si­lei­du­si ko­le­gai, ji ne iš kar­to pri­pa­ži­no pra­lai­mė­ji­mą EP rin­ki­muo­se.

Eu­ro­par­la­men­ta­rės pa­žy­mė­ji­mą Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) L. L. And­ri­kie­nei įtei­kė va­kar, kai nu­trau­kė G. Lands­ber­gio įga­lio­ji­mus. Dvi ka­den­ci­jas nuo 2004 iki 2014 me­tų EP dir­bu­si po­li­ti­kė jau pla­nuo­ja bū­si­mus dar­bus ir ren­gia­si pir­ma­die­nį vyk­ti į Briu­se­lį.

Pa­vel­dės na­rys­tę komitetuose

Ži­nią, apie tai, kad tre­čią ka­den­ci­ją taps EP na­re, L. L. And­ri­kie­nė tei­gė su­ti­ku­si nor­ma­liai. „Džiau­giuo­si, kad ga­lė­siu tęs­ti dar­bą, grįž­tu į tuos pa­čius ko­mi­te­tus, ku­riuo­se dir­bau pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, nes Gab­rie­lius taip pat bu­vo juos pa­si­rin­kęs, t. y. Už­sie­nio rei­ka­lų ir Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos. Džiau­giuo­si, nes tai tos sri­tys, kur ir ma­no šir­dis links­ta, ir ku­rio­se su­kaup­tas ne­ma­žas pa­ty­ri­mas“, – aiš­ki­no ji.

Dirb­da­ma EP dau­giau­sia dė­me­sio L. L. And­ri­kie­nė ža­da skir­ti ak­tua­liau­siems klau­si­mams, pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir JAV de­ry­boms dėl Tran­sat­lan­ti­nės pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų par­tne­rys­tės su­si­ta­ri­mo, pa­bė­gė­lių kri­zei, Bend­ri­jos Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mai, Eu­ro­pos ir Lo­ty­nų Ame­ri­kos ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mui. „Per šį be­veik dve­jų me­tų lai­ko­tar­pį, kol ne­bu­vau EP na­rė, tu­rė­jau ga­li­my­bę pa­žin­ti dar vie­ną pa­sau­lio re­gio­ną – Per­si­jos įlan­kos ša­lis: Oma­ną, Bah­rei­ną ir ki­tas vals­ty­bes. Jei­gu tik tu­rė­siu ga­li­my­bę, ban­dy­siu įsi­trauk­ti ir į šią ES dar­bot­var­kę dar­bą su to­mis ša­li­mis“, – pla­nais da­li­jo­si kon­ser­va­to­rė.

Gy­vens viešbutyje

L. L. And­ri­kie­nė svars­to ir apie bū­si­mą­ją pa­dė­jė­jų ko­man­dą. Ji tei­gė su­lau­ku­si ne­ma­žai no­rin­čių su ja dirb­ti žmo­nių pa­siū­ly­mų. „Kol kas nie­kam nie­ko ne­at­sa­kiau, nes vis tiek lau­kiau šios die­nos ir kol bus su­tvar­ky­ti vi­si for­ma­lu­mai. Esu pa­sto­vus žmo­gus ir šiuo po­žiū­riu kon­ser­va­ty­vi – jei­gu žmo­gus ne­nu­vy­lė dirb­da­mas anks­čiau, ko­dėl tu­rė­čiau ne­pa­siū­ly­ti jam dar­bo vie­tos? Su anks­tes­ne ko­man­da dir­bo­me daug, ne­skai­čiuo­da­mi va­lan­dų. Taip at­si­ti­ko, kad 2014 me­tais man pri­trū­ko bal­sų ir ne­iš­va­žia­vau į EP, bet da­bar, ma­nau, tu­rė­čiau jiems pa­siū­ly­ti dar­bą. Pa­klau­siu tų, su ku­riais dir­bau, ar jie no­rė­tų. Jei­gu ne, ta­da ieš­ko­siu nau­jų kan­di­da­tų“, – kal­bė­jo ji.

Kaip ir per anks­tes­nes ka­den­ci­jas EP, L. L. And­ri­kie­nė ne­ke­ti­na kraus­ty­tis į Briu­se­lį. Pir­ma­die­niais ji skrai­dys į ES ins­ti­tu­ci­jų sos­ti­nę, čia ap­sis­tos vieš­bu­ty­je, o sa­vai­tės pa­bai­go­je grįš na­mo į Vil­nių. „Lie­tu­va yra ki­ta dar­bo da­lis, ku­ri man yra ne ma­žiau svar­bi nei ES. Taip ir gy­ven­siu“, – sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­rė.

Nuo di­džio­sios po­li­ti­kos neatitrūko

Per me­tus, pra­leis­tus di­džio­sios po­li­ti­kos už­ri­by­je, L. L. And­ri­kie­nė ti­ki­no ne­ati­trū­ku­si nuo eu­ro­pi­nės dar­bot­var­kės. Nuo 2014 me­tų ru­dens po­li­ti­kė bu­vo Briu­se­ly­je vei­kian­čio tarp­tau­ti­nio fon­do, dir­ban­čio su įvai­rių vals­ty­bių vy­riau­sy­bė­mis, ES ins­ti­tu­ci­jo­mis, įvai­rių sri­čių eks­per­tais, val­dy­bos na­rė. Su­ži­no­ju­si, kad grįž­ta į EP, prieš ke­lias die­nas šių par­ei­gų ji at­si­sa­kė. „Ma­no na­rys­tė val­dy­bo­je ne­bu­vo for­ma­li, ji bu­vo la­bai ak­ty­vi. Lan­kė­mės su mi­si­ja Ukrai­no­je, dar­bot­var­kė­je taip pat bu­vo Oma­nas, In­do­ne­zi­ja, JAV. Tai bu­vo pro­ga ne­ati­trūk­ti, lai­ky­ti ran­ką ant pul­so“, – pa­sa­ko­jo ji.

Lie­tu­vo­je L. L. And­ri­kie­nė taip pat tu­rė­jo veik­los – par­en­gė ke­lias moks­li­nes pub­li­ka­ci­jas, yra pri­va­taus Ka­zi­mie­ro Si­mo­na­vi­čiaus uni­ver­si­te­to aka­de­mi­nės ta­ry­bos na­rė.

Ly­de­rio vie­ta Lietuvoje

Du­ris į EP L. L. And­ri­kie­nei at­vė­rė po­li­ti­nė įtam­pa ša­lies vi­du­je, kai pra­ne­šus apie įta­ri­mus dėl ga­li­mo bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ky­ši­nin­ka­vi­mo G. Lands­ber­gis pa­skel­bė nu­spren­dęs sku­biai grįž­ti į Lie­tu­vą ir siek­ti su­grą­žin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ti­ka.

L. L. And­ri­kie­nė gy­rė to­kią par­ti­jos ly­de­rio po­zi­ci­ją. Ji pri­mi­nė, kad ne­tru­kus Sei­mo rin­ki­mai, o TS-LKD sky­riuo­se se­niai lauk­ta G. Lands­ber­gio su­grį­ži­mo. „Vi­si no­ri da­ry­ti, dirb­ti, ne­ri­mau­ja, o kai ly­de­ris ne Lie­tu­vo­je, nė­ra ge­rai. Tai sa­kiau vi­sa­da. Anks­čiau la­bai kri­ti­ka­vau ki­tų par­ti­jų pir­mi­nin­kus, ku­rie va­do­va­vo par­ti­joms ir bu­vo EP na­riai. Nuo­mo­nės ne­pa­kei­čiau, ma­nau, kad ly­de­ris tu­ri bū­ti Lie­tu­vo­je, la­bai ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į vi­sas ak­tua­li­jas, daug va­ži­nė­ti po ša­lį, pa­žin­ti žmo­nes ir jų nuo­tai­kas“, – pa­žy­mė­jo kon­ser­va­to­rė.

Kaip ma­ty­ti iš anks­čiau vie­šu­mo­je pa­si­ro­džiu­sios in­for­ma­ci­jos, L. L. And­ri­kie­nės ir G. Lands­ber­gio san­ty­kiai – ne pa­tys ge­riau­si. Prieš dau­giau nei mė­ne­sį ži­niask­lai­da skel­bė, kad po­li­ti­kė pri­va­čia­me laiš­ke smar­kiai su­kri­ti­ka­vo TS-LKD va­do­vą, esą jis par­ti­jo­je tai­ko dve­jo­pus stan­dar­tus ir puo­la Laz­di­jų me­rą Ar­tū­rą Mar­ge­lį, ku­rio na­rys­tė par­ti­jo­je vė­liau bu­vo su­stab­dy­ta.

Prieš dve­jus me­tus vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se pa­gal TS-LKD są­ra­šą į EP bu­vo iš­rink­ti du kon­ser­va­to­riai – G. Lands­ber­gis ir Al­gir­das Sau­dar­gas. L. L. And­ri­kie­nė po rei­tin­ga­vi­mo li­ko tre­čia, A. Sau­dar­gui nu­si­lei­du­si 133 pir­mu­mo bal­sais. Nors iš pra­džių rei­ka­la­vo, kad VRK pers­kai­čiuo­tų bal­sus rin­ki­mų apy­lin­kė­se, ku­rio­se bu­vo nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai, vė­liau, su­skai­čia­vus vi­sus už­sie­ny­je bal­sa­vu­sių lie­tu­vių bal­sus, ji pri­pa­ži­no pra­lai­mė­ju­si.