Į biudžetą gali tekti atseikėti beveik 300 tūkst. eurų nesumokėtų mokesčių
Ne­tei­sė­tų pa­ja­mų ga­vi­mo ir mo­kes­čių ven­gi­mo „še­šė­lis“ kri­to ant Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio ir eu­ro­par­la­men­ta­ro Vik­to­ro Usps­ki­cho.

Jie sa­vo tur­tų ne­ga­li pa­grįs­ti tei­sė­to­mis pa­ja­mo­mis, to­dėl kar­tu jiems ga­li tek­ti su­mo­kė­ti be­veik 300 tūkst. eu­rų mo­kes­čių su dels­pi­ni­giais ir bau­do­mis, an­tra­die­nį pra­ne­šė TV3 „Ži­nios“.

Po­li­ti­kų tur­tu dar ga­li su­si­do­mė­ti Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba (FNTT). Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, at­li­ku­si K.Koms­kio mo­kes­ti­nį pa­ti­kri­ni­mą, sa­ko, kad nu­si­kals­ta­mo pra­tur­tė­ji­mo įro­dy­ti ne­ga­li, to­dėl duo­me­nys FNTT per­duo­ti ne­bus, ne­bent pa­tys par­ei­gū­nai pra­dė­tų ty­ri­mą.

Mo­kes­čių ins­pek­to­riai no­rė­tų, kad V.Usps­ki­chas, ku­ris sa­vo įmo­nėms sko­li­no pi­ni­gus, už pa­sko­las gau­da­vo pa­lū­ka­nų, bet už jas ne­mo­kė­jo mo­kes­čių, į vals­ty­bės biu­dže­tą su­mo­kė­tų dau­giau ne­gu 200 tūkst. eu­rų, o K.Koms­kis – apie 20 tūkst. eu­rų dels­pi­ni­gių ir bau­dų.

„Mes pa­ti­kri­no­me tris po­li­ti­kus ir dviems yra pa­skai­čiuo­tos su­mos – pa­ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­tos pa­pil­do­mos mo­kė­ti­nos su­mos mo­kes­čių virš 260 tūkst. eu­rų, bet šiuo me­tu vyks­ta mo­kes­ti­nis gin­čas, mū­sų spren­di­mai nė­ra įsi­tei­sė­ję“, – sa­kė Vil­niaus aps­kri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dia­na Ša­loms­kie­nė.

Pa­sak TV3, K.Koms­kis ne­ga­li pa­aiš­kin­ti, iš kur ga­vo tur­to už maž­daug 200 tūkst. eu­rų. Ofi­cia­lio­je dek­la­ra­ci­jo­je jis nu­ro­do, kad di­džiau­sia jo tur­to da­lį – apie 300 tūkst. eu­rų – su­da­ro ban­kru­ta­vu­sio „Sno­ro“ ban­ko ak­ci­jos, dar apie 130 tūkst. eu­rų K.Koms­kis yra pa­sko­li­nęs.

Abu po­li­ti­kai mo­kes­čių ins­pek­to­rių rei­ka­la­vi­mus ban­do už­gin­čy­ti.