Į Baltarusiją keliaujame be vizos
Bal­ta­ru­si­jos tu­ris­ti­nį re­krea­ci­nį Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ką, ku­rio te­ri­to­ri­jo­je yra ir Gar­di­no mies­tas, nuo spa­lio pa­bai­gos ir vi­sus 2017 me­tus ga­li­ma ap­lan­ky­ti be šios ša­lies vi­zos. Ta­čiau tu­ris­tai pri­va­lo lai­ky­tis tam ti­krų rei­ka­la­vi­mų.

Vieš­na­gė Bal­ta­ru­si­jo­je be vi­zos ga­li truk­ti ne il­giau kaip pen­kias par­as. Be to, ne­va­lia iš­va­žiuo­ti iš griež­tai apib­rėž­tos par­ko te­ri­to­ri­jos. Pa­grin­di­niuo­se Gar­di­no sri­ties ke­liuo­se, ku­rie ri­bo­ja­si su par­ku, jau įreng­ti apie be­vi­zį re­ži­mą in­for­muo­jan­tys ženk­lai.

Apy­lin­kės pa­si­puo­šė ženklais

Kaip pra­ne­šė Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nis pa­sie­nio ko­mi­te­tas, vi­zų ne­rei­kia lan­kan­tis Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ke, api­man­čia­me Gar­di­no mies­tą ir Gar­di­no ra­jo­no Go­žos, Kop­tio­vo, Odels­ko, Pod­lab­no bei Sa­poc­ki­no kai­miš­ką­sias vie­to­ves. Apie šios be­vi­zės te­ri­to­ri­jos ri­bas ženk­lais pers­pė­ja­ma tri­mis – ru­sų, len­kų, ang­lų – kal­bo­mis, nes bū­tent jo­mis daž­niau­siai kal­ba Gar­di­no kraš­tą lan­kan­tys tu­ris­tai.

Tiems, ku­rie ne­tu­ri vi­zų ir iš­vyks­ta už be­vi­zės te­ri­to­ri­jos ri­bų, gre­sia ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Pir­mie­ji apie tai in­for­muo­jan­tys pers­pė­ja­mie­ji ženk­lai prieš sa­vai­tę bu­vo su­mon­tuo­ti ke­ly­je Gar­di­nas-Mins­kas. Iš vi­so dau­giau kaip 20 jų pa­sku­ti­nė­mis spa­lio die­no­mis įreng­ta ša­lia vie­tos, res­pub­li­ki­nių ir tarp­tau­ti­nės reikš­mės ke­lių.

Bal­ta­ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „Bel­ta“ pra­ne­šė, kad Gar­di­no apy­lin­kė­se, ku­rios įei­na į Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ko te­ri­to­ri­ją, bus pa­sta­ty­ti ir spe­cia­lūs ženk­lai, nu­ro­dan­tys, kaip pa­siek­ti vie­ną ar ki­tą tu­ris­ti­nį ob­jek­tą, vieš­bu­čius, mai­ti­ni­mo įstai­gas.

Pa­kaks lei­di­mo

Į Bal­ta­ru­si­jos Gar­di­no kraš­tą Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių pi­lie­čiams lei­džia­ma įva­žiuo­ti be vi­zos ir iš­va­žiuo­ti nuo spa­lio 26 die­nos. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti per nu­ro­dy­tus vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tus: ke­lio punk­tą Rai­gar­das-Pri­val­ka ir se­zo­ni­nį upi­nį sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tą Šven­dub­rė-Pri­val­ka. Tie­sa, šis vei­kia tik nuo ge­gu­žės 1 iki rug­sė­jo 30 die­nos. Sie­ną ga­li­ma kirs­ti ir per Len­ki­jos pa­sie­nio punk­tus: Ru­dau­kos-Les­nos bei Kuz­ni­cos Bals­to­gės-Bruz­gių.

Ta­čiau sė­dęs į au­to­mo­bi­lį ir prie Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės sie­nos pa­sa­kęs, kad va­žiuo­ji ap­lan­ky­ti Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ko, į ša­lį ne­bū­si įleis­tas. Kaip pra­ne­šė Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nis pa­sie­nio ko­mi­te­tas, už­sie­nie­čiai, no­rin­tys at­vyk­ti į Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ką be vi­zos, pri­va­lo tu­rė­ti pa­sus ir spe­cia­lius lei­di­mus, su­tei­kian­čius tei­sę lan­ky­tis be­vi­zė­je zo­no­je. Par­kui lan­ky­ti iš­duo­da­mi dve­jo­pi do­ku­men­tai: in­di­vi­dua­lūs ar­ba gru­pi­niai. In­di­vi­dua­lia­me lei­di­me nu­ro­do­mi tu­riz­mo agen­tū­ros ir tu­ris­to as­mens duo­me­nys, bu­vi­mo Bal­ta­ru­si­jo­je lai­kas, taip pat ke­lio­nės prog­ra­ma. Prie gru­pi­nio lei­di­mo, be prog­ra­mos ir tu­ro ope­ra­to­riaus duo­me­nų, bus pri­dė­tas tu­ris­tų są­ra­šas, įskai­tant tu­ris­ti­nės gru­pės va­do­vą.

Do­ku­men­tus tu­ri iš­duo­ti ke­lio­nių ope­ra­to­rius, tei­kian­tis pa­slau­gas Gar­di­no te­ri­to­ri­jo­je, Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ke ir ša­lia esan­čio­se vie­to­vė­se. Šiuo me­tu pa­skelb­ta 20 to­kių ke­lio­nių ope­ra­to­rių. Jų są­ra­šą ga­li­ma ras­ti spe­cia­liai su­kur­to­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.grod­no­vi­saf­ree.by.

Nu­ma­to­ma, kad be­vi­zis re­ži­mas į Bal­ta­ru­si­jos šiau­rės va­ka­rus trum­pam at­vyks­tan­tiems tu­ris­tams ga­lios iki 2017 me­tų pa­bai­gos.

Augustavo kanalo parkas, kurį galima lankyti be Baltarusijos vizų, apima Gardiną ir greta esančias kaimiškąsias teritorijas.

Pa­pil­do­mi reikalavimai

No­rint gau­ti lei­di­mą vie­nai iš 20 pa­skelb­tų tu­riz­mo agen­tū­rų elek­tro­ni­niu pa­štu ar­ba pa­štu rei­kia nu­ro­dy­ti sa­vo as­mens duo­me­nis: pa­var­dę, var­dą, tė­va­var­dį (jei įra­šy­tas as­mens do­ku­men­tuo­se), ly­tį, gi­mi­mo da­tą, pi­lie­ty­bę, pa­so se­ri­ją ir nu­me­rį. Vė­liau jie bus už­fik­suo­ti spe­cia­lia­me lei­di­me.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) pers­pė­ja, kad šiuos duo­me­nis Bal­ta­ru­si­jos tu­riz­mo agen­tū­roms rei­kia pa­teik­ti iš anks­to. Mat ke­lio­nės ope­ra­to­rius apie iš­duo­tą lei­di­mą tu­ri in­for­muo­ti Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nio tar­ny­bą li­kus ne ma­žiau kaip 24 va­lan­doms, kai as­muo ar gru­pė jų ke­ti­na kirs­ti Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės sie­ną.

Be to, tu­ris­tai, vyks­tan­tys į Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ką, dėl įvai­rių iš­lai­dų pri­va­lo vež­tis ne ma­žiau kaip po 42 Bal­ta­ru­si­jos rub­lius (apie 20 eu­rų) ar­ba jų ek­vi­va­len­tą kon­ver­tuo­ja­ma va­liu­ta kiek­vie­nai bu­vi­mo Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je die­nai. Ša­lies tu­riz­mo agen­tū­ros sa­vo tink­la­la­piuo­se pers­pė­ja, kad rei­ka­lau­ja­mas lė­šas ge­riau­sia tu­rė­ti gry­nai­siais. To­kiu at­ve­ju ne­rei­kės pa­teik­ti pa­pil­do­mų do­ku­men­tų, įro­dan­čių fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.

URM taip pat pers­pė­ja, kad už­sie­nio vals­ty­bių (tarp jų – ir Lie­tu­vos) pi­lie­čiai Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ko te­ri­to­ri­jo­je be Bal­ta­ru­si­jos vi­zos ne­ga­li va­ži­nė­ti ar vaikš­čio­ti kur pa­no­rė­ję. Pa­sie­nio juo­sto­je ir be­vi­zio re­ži­mo zo­no­je lei­džia­ma ju­dė­ti tik nu­ma­ty­tais tu­ris­ti­niais marš­ru­tais, dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kais, au­to­mo­bi­lių ke­liais bei Au­gus­ta­vo ka­na­lo van­dens ruo­žais. Mat tu­ris­tas, jau teik­da­mas pra­šy­mą iš­duo­ti lei­di­mą įva­žiuo­ti į Bal­ta­ru­si­ją be vi­zos, pri­va­lo nu­ro­dy­ti kon­kre­tų marš­ru­tą, ku­riuo ke­ti­na ke­liau­ti.

Spe­cia­lus lei­di­mas ga­lio­ja ne il­giau kaip pen­kias par­as. Jei dėl svar­bios prie­žas­ties – li­gos, sti­chi­nės ne­lai­mės, ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties ar ki­tų ne­nu­ma­ty­tų at­ve­jų – tu­ris­tas ne­spė­tų iš­va­žiuo­ti, jis pats ar­ba jo įga­lio­tas at­sto­vas tu­rė­tų kreip­tis į ar­ti­miau­sią Bal­ta­ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų sky­rių ir pa­teik­ti pra­šy­mą lai­ki­nai pra­tęs­ti bu­vi­mo ša­ly­je lai­ką. To­kiam as­me­niui bus iš­duo­ta vi­za iš­vyk­ti iš Bal­ta­ru­si­jos.

Ke­lio­nės ge­ro­kai atpigo

Len­ki­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je esan­tis Au­gus­ta­vo ka­na­las jun­gia Ne­mu­no ir Vys­los upių ba­sei­nus. Jo il­gis – 101 km, iš jų Bal­ta­ru­si­jo­je – 22 ki­lo­me­trai. Tai vie­nas di­džiau­sių ka­na­lų Eu­ro­po­je. Jis įtrauk­tas į pre­li­mi­na­rų UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą ir yra Ste­po­no Ba­to­ro is­to­ri­nio marš­ru­to da­lis.

2004–2006 me­tais Bal­ta­ru­si­ja sa­vo vals­ty­bės da­ly­je re­kons­tra­vo ka­na­lą. Įreng­ta­me Au­gus­ta­vo ka­na­lo par­ke siū­lo­ma ak­ty­viai leis­ti lais­va­lai­kį: plau­kio­ti bai­da­rė­mis, val­ti­mis, ka­te­riais, va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, vaikš­čio­ti pės­čio­mis. Šiuo me­tu Bal­ta­ru­si­jos Gar­di­no mies­to tu­riz­mo agen­tū­ros jau yra par­en­gu­sios par­ko te­ri­to­ri­jo­je tu­ris­ti­nius marš­ru­tus, ku­riais ga­li ke­liau­ti Bal­ta­ru­si­jos vi­zų ne­tu­rin­tys už­sie­nie­čiai. Agen­tū­ra „Grod­no­Tu­rIn­vest“ sa­vo tink­la­la­py­je skel­bia su­da­riu­si pen­kis 1 ar­ba 2 die­nų marš­ru­tus, lei­džian­čius ap­lan­ky­ti žy­miau­sius Gar­di­no ir jo apy­lin­kių ob­jek­tus, su­si­pa­žin­ti su Au­gus­ta­vo ka­na­lu. Vie­nos die­nos ke­lio­nė as­me­niui kai­nuo­ja 23 eu­rus, dvie­jų die­nų – nuo 40 iki 79 eu­rų. Į die­nos marš­ru­to kai­ną įskai­čiuo­ta ne tik spe­cia­laus lei­di­mo iš­da­vi­mo rink­lia­va, bet ir plau­kio­ji­mas lai­vu, pie­tūs, gi­do pa­slau­gos, o į dvie­jų die­nų – ir nak­vy­nė vieš­bu­ty­je.

„Ge­ro­kai at­pi­gu­sios ke­lio­nės į Gar­di­ną tam­pa la­bai pa­trauk­lios. Juk ne­be­rei­kia pirk­ti bran­giai kai­nuo­jan­čių Bal­ta­ru­si­jos vi­zų ir mo­kė­ti tu­riz­mo bend­ro­vėms už jų iš­da­vi­mą, nes vien tai kai­nuo­da­vo apie 50–60 eu­rų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no eu­ro­re­gio­no „Ne­mu­nas“ Ma­ri­jam­po­lės biu­ro di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ska­ma­ro­čius.