Į atsilaisvinusią vietą Seime Bronius Bradauskas neskubėtų
So­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas tei­gia tu­rįs di­de­lių dve­jo­nių dėl dar­bo par­la­men­te, nors tei­gia me­džio­to­jų esąs ra­gi­na­mas grįž­ti į Sei­mą.

„Ne­per­šo­kęs grio­vio, ne­sa­kyt „op“. O net jei­gu ir są­ly­gos bū­tų pa­lan­kios, apie 80 proc. ma­no spren­di­mas yra ne­igia­mas“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė B.Bra­daus­kas, ver­tin­da­mas at­si­ra­du­sią ga­li­my­bę vėl dirb­ti Sei­me.

Jis tei­gė, kad per pus­me­tį pa­il­sė­jęs, da­bar mė­gau­ja­si ra­my­be.

„Štai da­bar esu prie eže­ro, oras pui­kus, kni­bi­nė­ju, dir­bu, ruo­šiuo­si so­din­ti gė­les, – BNS pa­sa­ko­jo eks­par­la­men­ta­ras. – Per tą pus­me­tį at­si­pū­čiau, nė­ra jo­kių kal­ti­ni­mų, nie­kas ne­per­se­kio­ja.“

Ki­ta ver­tus, B.Bra­daus­kas tvir­ti­no jau su­lau­kian­tis skam­bu­čių, ra­gi­nan­čių grįž­ti dirb­ti į Sei­mą. Anot jo, skam­bi­na me­džio­to­jai ir ska­ti­na ei­ti į par­la­men­tą.

„Taip pat žmo­nės, ku­rie už ma­ne bal­sa­vo no­ri, kad grįž­čiau“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas ir pri­dū­rė, kad ka­te­go­riš­kai prieš jo grį­ži­mą į ak­ty­vią po­li­ti­ką yra žmo­na.

B.Bra­daus­kas Sei­me dir­bo nuo 2000 iki 2016 me­tų. Per­nai per Sei­mo rin­ki­mus jis ne­kan­di­da­ta­vo vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še bu­vo įra­šy­tas 30 nu­me­riu, bet rin­kė­jų iš­rei­tin­guo­tas į 15 vie­tą.

Sei­mo na­rio vie­ta taps lais­va, jei­gu da­bar­ti­nis par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las iš­vyks dirb­ti į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Iš pa­sta­ro­jo ke­ti­na trauk­tis tarp­tau­ti­nę fi­nan­si­nę kar­je­rą pra­de­dan­tis so­cial­de­mo­kra­tas Zig­man­tas Bal­čy­tis.

Jei B.Bra­daus­kas at­si­sa­ky­tų ga­li­my­bės dar vie­ną ka­den­ci­ją dirb­ti Sei­mo na­riu, ši ga­li­my­bė at­si­ver­tų ar­čiau­siai są­ra­šo ri­bos esan­čiai bu­vu­siai par­la­men­ta­rei Ma­ri­jai Auš­ri­nei Pa­vi­lio­nie­nei.