Į atsargą išėjusiems kariams žadamas didesnis valdžios dėmesys
Val­džios, vers­lo ir švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai su­tar­tė bend­ro­mis pa­stan­go­mis siek­ti ge­res­nės į at­sar­gą iš­ėju­sių ka­rių in­teg­ra­ci­jos į dar­bo rin­ką.

Kaip pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, penk­ta­die­nį Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos (NSGK) bei Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tų ini­cia­ty­va vers­lo, val­džios ir švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai pa­si­ra­šė me­mo­ran­du­mą dėl Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sar­gos ka­rių užim­tu­mo di­di­ni­mo.

Su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šė dau­giau nei dvi­de­šimt su­in­te­re­suo­tų da­ly­vių: kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to, vers­lo aso­cia­ci­jų, tarp­tau­ti­nių ir Lie­tu­vos kom­pa­ni­jų va­do­vai, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir uni­ver­si­te­tų at­sto­vai.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pro­fe­si­nė­je ka­ro tar­ny­bo­je tar­nau­ja be­veik 9000 ka­rių, į at­sar­gą kas­met iš­lei­džia­ma be­veik 500 ka­rių. Bū­da­mi dar­bin­go am­žiaus, jie sie­kia tęs­ti dar­bi­nę veik­lą. Ta­čiau, kaip pa­žy­mi­ma pra­ne­ši­me, dėl il­ga­me­tės tar­ny­bos vie­no­je ypa­tin­go­je sri­ty­je, iš­ėjus į at­sar­gą įsi­dar­bin­ti ci­vi­li­nė­je sri­ty­je yra su­dė­tin­giau: darb­da­viai ne­pri­pa­žįs­ta tar­ny­bos me­tu ne­for­ma­liai įgy­tos kom­pe­ten­ci­jos, ka­riai daž­nai taip pat ne­tu­ri kva­li­fi­ka­ci­jos, rei­ka­lin­gos dirb­ti kon­kre­čio­je ci­vi­li­nė­je sri­ty­je.

To­dėl me­mo­ran­du­mo au­to­riai įsi­pa­rei­go­jo in­for­muo­ti at­sar­gos ka­rius apie įsi­dar­bi­ni­mo ar pa­slau­gų tei­ki­mo ga­li­my­bes, taip pat pri­si­dė­ti prie at­sar­gos ka­rių įdar­bi­ni­mo jiems pre­ten­duo­jant į lais­vas dar­bo vie­tas ir skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo įmo­nė­se, įstai­go­se, or­ga­ni­za­ci­jo­se sėk­min­gai įdar­bin­tus at­sar­gos ka­rius.

Nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs įsi­pa­rei­go­ji­mai ge­rin­ti ka­rių in­teg­ra­ci­ją į ci­vi­li­nį gy­ve­ni­mą: su­kur­ti in­ter­ne­ti­nę duo­me­nų ba­zę, ku­rio­je at­sar­gos ka­riai ir darb­da­viai ga­lės skelb­ti ak­tua­lią in­for­ma­ci­ją, uni­ver­si­te­tai siū­lys pa­gal po­rei­kį or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­nes stu­di­jas į at­sar­gą iš­leis­tiems ka­riams ir vyk­dy­ti da­li­nes stu­di­jas.

„Vers­lo at­sto­vams la­bai už­ti­krin­tai ga­liu pa­sa­ky­ti – ka­rių at­sa­ko­my­bė, dis­cip­li­na, ly­de­rys­tė, ko­man­di­nio dar­bo įgū­džiai, lo­ja­lu­mas or­ga­ni­za­ci­jai yra kaip tik yra tos sa­vy­bės, ku­rios šian­dien la­bai rei­ka­lin­gos vers­lui“, – prieš me­mo­ran­du­mo pa­si­ra­šy­mą Sei­me vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Pa­sak jo, no­rint sėk­min­gai kon­ku­ruo­ti dar­bo rin­ko­je, į at­sar­gą iš­leis­tiems ka­riams daž­nai pri­rei­kia spe­cia­lių mo­ky­mo, perk­va­li­fi­ka­vi­mo prog­ra­mų, ka­riuo­me­nė­je įgy­tų kom­pe­ten­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo, pa­gal­bos ieš­kant užim­tu­mo ga­li­my­bių, lai­ko ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių, to­dėl vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir vers­lo at­sto­vų par­ama jiems ypa­tin­gai svar­bi, sie­kiant sėk­min­gai in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką.

„Mū­sų tiks­las yra ne su­kur­ti ko­kią nors nau­ją įdar­bi­ni­mo agen­tū­rą, bet pa­dė­ti pa­grin­dus svar­biam ver­ty­bi­niam su­vo­ki­mui, jog vals­ty­bei, jos eko­no­mi­kai, jos sėk­mei yra rei­ka­lin­gi žmo­nės, ku­rių pa­ti­ki­mu­mas ir ge­bė­ji­mai yra pa­ti­krin­ti tar­nau­jant Tė­vy­nei,“ – sa­kė kon­fe­ren­ci­jos ini­cia­to­rė, NSGK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, Iz­rae­lio pa­tir­tis ro­do, jog bū­tent vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė pa­dė­jo su­kur­ti šios vals­ty­bės eko­no­mi­kos ste­buk­lą, tad bū­ti­na, kad žmo­nės ir ins­ti­tu­ci­jos ge­riau su­si­ži­no­tų tar­pu­sa­vy­je ir at­neš­tų daug di­des­nę pri­de­da­mą­ją ver­tę.

Me­mo­ran­du­mą pa­si­ra­šė ad­vo­ka­tų kon­to­ros „El­lex Va­liū­nas ir par­tne­riai“, In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo, At­sar­gos pul­ki­nin­kų aso­cia­ci­jos, „Barc­lays Group Ope­ra­tions Li­mi­ted“ Lie­tu­vos fi­lia­lo, Gy­ny­bos par­amos fon­do, Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos, Lie­tu­vos in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės aso­cia­ci­jos „Linp­ra“, ki­tų aso­cia­ci­jų, aukš­tų­jų mo­kyk­lų at­sto­vai.