Į Artimuosius Rytus, Afriką eksportuojami lietuviški gyvuliai patiria kankinimus
 Į Tur­ki­ją, Ar­ti­muo­sius Ry­tus ir Šiau­rės Af­ri­ką eks­por­tuo­ja­mi lie­tu­viš­kos kil­mės gy­vu­liai trans­por­ta­vi­mo bei sker­di­mo tre­čio­sio­se ša­ly­se me­tu pa­ti­ria žiau­rias kan­čias, ro­do tarp­tau­ti­nių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­lik­tas ty­ri­mas.

Or­ga­ni­za­ci­jos „A­ni­mals In­ter­na­tio­nal“, „A­ni­mal Wel­fa­re Foun­da­tion“ ir „Eu­rog­ru­pė už gy­vū­nus“ to­kias iš­va­das apie Lie­tu­vos, Ai­ri­jos, Pra­ncū­zi­jos, Ru­mu­ni­jos, Veng­ri­jos, Bel­gi­jos, Če­ki­jos, Por­tu­ga­li­jos ir Is­pa­ni­jos gy­vū­nų ve­ži­mą į tre­čią­sias ša­lis pa­tei­kė at­li­kę aš­tuo­nių mė­ne­sių truk­mės ty­ri­mą.

Nuo 2016 me­tų bir­že­lio iki 2017 me­tų va­sa­rio po prie­dan­ga dir­bę ty­rė­jai fik­sa­vo ne­tin­ka­mą el­ge­sį su Eu­ro­pos gal­vi­jais ir avi­mis bei žiau­rų jų sker­di­mą Tur­ki­jo­je, Li­ba­ne, Jor­da­ni­jo­je, Iz­rae­ly­je, Pa­les­ti­nos te­ri­to­ri­jo­se ir Egip­te.

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai šio ty­ri­mo iš­va­das ket­vir­ta­die­nį pri­sta­tė Lie­tu­vos vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.

„Jau­nų ver­šiu­kų verks­mai iš ba­do mir­ties lai­vuo­se ir bar­ba­riš­kas gra­žaus lie­tu­viš­ko jau­čio sker­di­mas Ar­ti­mų­jų Ry­tų gat­vė­se ati­ma ža­dą vi­siems eu­ro­pie­čiams. Tai įro­dy­mas, kad joks įsta­ty­mas ne­ga­li ap­sau­go­ti nuo žiau­ru­mo“, – Lie­tu­vos gy­vū­nų tei­sių ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas „A­ni­mals In­ter­na­tio­nal“ Eu­ro­pos Są­jun­gos sky­riaus va­do­vas Gab­rie­lis Pa­unas.

Anot ty­rė­jų, žiau­rus el­ge­sys su į tre­čią­sias ša­lis eks­por­tuo­ja­mais gy­vu­liais pa­žei­džia Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sę.

Ty­ri­mą at­li­ku­sios or­ga­ni­za­ci­jos par­agi­no Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją pa­laips­niui at­si­sa­ky­ti gy­vų gy­vū­nų eks­por­to ir ak­ty­viai ska­tin­ti pe­rė­ji­mą prie pre­ky­bos sker­de­na.

Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vai sa­ko, kad į tre­čią­sias ša­lis lie­tu­viš­ki gal­vi­jai daž­niau­siai yra eks­por­tuo­ja­mi ne iš Lie­tu­vos.

„Su­si­ti­ki­me pa­brė­žė­me, kad mū­sų gy­vu­liai pir­miau­sia iš­va­žiuo­ja į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, jie bū­na skir­ti to­li­mes­niam au­gi­ni­mui ir veis­lei. O gal­būt jau iš ten, tų ša­lių pa­au­gin­ti gy­vu­liai yra eks­por­tuo­ja­mi to­liau“, – BNS sa­kė tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vid­man­tas Pa­ulaus­kas.

Pa­sak jo, ne­vy­riau­sy­bi­nin­kams ši in­for­ma­ci­ja ga­lė­jo bū­ti ne­priei­na­ma, jei­gu jie eks­por­tuo­jan­čią ša­lį ver­ti­no pa­gal gy­vu­lių įsa­gus. Jis bū­na pri­se­ga­mas gy­vu­liui vos gi­mus, to­dėl iš ki­tos ES vals­ty­bės į tre­čią­sias ša­lis eks­por­tuo­ja­mas gy­vu­lys ga­li tu­rė­ti ir lie­tu­viš­ką įsa­gą, pri­dū­rė par­ei­gū­nas.

Vis­gi Lie­tu­vos įmo­nės taip pat tie­sio­giai pluk­do gy­vu­lius į tre­čią­sias ša­lis.

2016 me­tais iš Lie­tu­vos į Iz­rae­lį vei­si­mui bu­vo eks­por­tuo­ti 3 tūkst. gy­vu­lių. Dar 366 gy­vu­liai eks­por­tuo­ti sker­di­mui.

„A­ni­mals In­ter­na­tio­nal“ Eu­ro­pos Są­jun­gos sky­riaus va­do­vas G.Pa­unas sa­kė, kad da­lis šių gy­vu­lių pa­siek­da­vo Pa­les­ti­nos te­ri­to­ri­jas.

„Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą dėl gy­vu­lių trans­por­ta­vi­mo ir Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mas sa­ko, kad eks­por­tuo­jan­ti ša­lis yra at­sa­kin­ga už gy­vū­nų ge­ro­vę vi­są jų ke­lio­nės lai­ką“, – BNS sa­kė G.Pa­unas.

V.Pa­ulaus­kas tei­gė, kad Lie­tu­va ne­tu­ri ofi­cia­lių duo­me­nų apie tai, jog į Iz­rae­lį eks­por­tuo­ja­mi gy­vu­liai vė­liau per­ve­ža­mi į Pa­les­ti­ną.

Pa­sak jo, Lie­tu­vos ve­te­ri­na­rai nuo­la­tos bend­ra­dar­biau­ja su Iz­rae­lio ko­le­go­mis, ta­čiau in­for­ma­ci­jos apie gy­vu­lių kan­ki­ni­mą taip pat ne­tu­ri.

„Mes nuo­la­tos duo­da­me užk­lau­sų Iz­rae­lio ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai, bet iki šiol ne­ga­vo­me jo­kios ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos“, – sa­kė V.Pa­ulaus­kas.