Homoseksualų partnerystei pritartų dešimtadalis gyventojų
Vie­nos ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės re­gis­tra­vi­mui pri­ta­ria 11 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, o ga­li­my­bę ho­mo­sek­sua­lams su­da­ry­ti san­tuo­ką tei­gia­mai ver­tin­tų 7 proc. gy­ven­to­jų, ro­do „Vil­mo­rus“ at­lik­ta apk­lau­sa.

Gy­ven­to­jų nuo­mo­nės ty­ri­mą už­sa­kę Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mai in­for­muo­ja, kad prieš siū­ly­mus, kad bū­tų ga­li­ma re­gis­truo­ti tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę, pa­si­sa­ko 74 proc. apk­laus­tų­jų. Siū­ly­mams, kad bū­tų ga­li­ma už­re­gis­truo­ti tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­ką, prieš­ta­rau­ja 80 proc. res­pon­den­tų.

Anot pra­ne­ši­mo, pa­ly­gin­ti su ana­lo­giš­ko­mis apk­lau­so­mis, at­lie­ka­mo­mis nuo 2013 me­tų, ne­igia­mai ver­ti­nan­čių siū­ly­mus dėl vie­na­ly­tės par­tne­rys­tės su­ma­žė­jo nuo 79 iki 74 pro­cen­tų. Ne­igia­mai žiū­rin­čių į vie­nos ly­ties as­me­nų san­tuo­ką per ket­ve­rius me­tus su­ma­žė­jo nuo 84 iki 80 pro­cen­tų. Pri­ta­rian­čių­jų vie­nos ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tei skai­čius per ket­ve­rius me­tus pa­au­go nuo 7 iki 11 proc., vie­nos ly­ties as­me­nų san­tuo­kos rė­mė­jų – nuo 5 iki 7 pro­cen­tų.

Apk­lau­sos me­tu taip pat bu­vo tei­rau­ja­ma­si apie res­pon­den­tų po­žiū­rį į ga­li­mus nau­jus no­ta­ri­nius veiks­mus, su­si­ju­sius su tra­di­ci­nės – skir­tin­gų ly­čių as­me­nų – san­tuo­kos ir par­tne­rys­tės re­gis­tra­vi­mu. Siū­ly­mams, kad no­ta­rai ga­lė­tų su­da­ry­ti skir­tin­gų ly­čių as­me­nų san­tuo­ką, pri­ta­ria 40 proc. res­pon­den­tų ir 33 proc. yra prieš. Siū­ly­mams, kad no­ta­ras ga­lė­tų už­re­gis­truo­ti skir­tin­gų ly­čių par­tne­rys­tę, pri­ta­ria 39 proc. ir ne­pri­ta­ria 35 proc. res­pon­den­tų.

64 proc. apk­laus­tų­jų pri­ta­ria siū­ly­mui, kad no­ta­ras ga­lė­tų nu­trauk­ti san­tuo­ką, kai tarp be­sis­ki­rian­čių­jų nė­ra gin­čų ir nė­ra ne­pil­na­me­čių vai­kų.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“ Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mų už­sa­ky­mu 2016 me­tų spa­lio 13–21 die­no­mis apk­lau­sė 1004 res­pon­den­tų vi­so­je ša­ly­je.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je įtei­sin­ti san­ty­kius ga­li­ma tik su­si­tuo­kus – par­tne­rys­tės ne­ga­li su­da­ry­ti nei tos pa­čios, nei skir­tin­gos ly­ties as­me­nys.

Par­tne­rys­tė kaip bend­ras gy­ve­ni­mas kar­tu ne­įre­gis­tra­vus san­tuo­kos nu­ma­ty­ta 2001 me­tais įsi­ga­lio­ju­sia­me Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, ta­čiau rea­liai ins­ti­tu­tas ne­vei­kia, nes iki šiol nė­ra spe­cia­laus įsta­ty­mo.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bė siū­lė par­tne­rys­tę įtei­sin­ti tik tarp vy­ro ir mo­ters, ta­čiau pro­jek­tas Sei­mui taip ir ne­bu­vo pa­teik­tas.

Ple­na­ri­nio po­sė­džio sa­lės ne­pa­sie­kė ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ke­lių par­la­men­ta­rų re­gis­truo­tos pa­tai­sos, ku­rios leis­tų tiek skir­tin­gos, tiek tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę.