Holokausto atminties saugotojui Samueliui Bakui – valstybės apdovanojimas
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­sau­li­nio gar­so ta­py­to­jui lit­va­kui Sa­mue­liui Ba­kui už ypa­tin­gus nuo­pel­nus Lie­tu­vos vals­ty­bei įtei­kė or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žių.

Šis apdovanojimas įžymiam dailininkui, aktyviam Vilniaus geto atminties puoselėtojui, buvo skirtas minint valstybės atkūrimo šimtmetį Vasario 16-ąją.

Pasak Prezidentės, nepaprastai svarbu, kad S. Bako talentas, liudijantis Holokausto tragediją – didelės Vilniaus žydų bendruomenės žūtį, savo įtaiga paliečia kiekvieno žmogaus širdį ir perduoda šią atmintį naujoms kartoms kaip praeities pamoką apie civilizacijos kovą už gėrį, aktualią ir šiandien.

Šalies vadovė atkreipė dėmesį, kad S. Baką ir kitus Vilniaus geto kalinius gelbėję žmonės, paskelbti Pasaulio teisuoliais, gelbėjo ir amžinąsias žmogiškumo vertybes. Tai jų drąsa ir pasiaukojimas leidžia mums didžiuotis pažintimi su išskirtiniu menininku ir jo kūryba, kviečiančia į akistatą su skaudžiais istorijos puslapiais.

Praėjusiais metais Vilniuje atidarytas S. Bako tapybos muziejus. Jame vienas įspūdingiausių eksponatų – knyga, kurioje devynmetis berniukas, būsimasis dailininkas, piešė geto akimirkas. Apie savo gyvenimą Vilniuje ir išsigelbėjimo istoriją jis parašė jaudinančią prisiminimų knygą „Nutapyta žodžiais“.

Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantis S. Bakas šiandien Tolerancijos muziejuje susitiks su vilniečiais ir papasakos apie Vilniuje prasidėjusį kūrybinį kelią.