H. Vaigauskas pripažintas kaltu dėl civilių trėmimo
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas kal­tu dėl ci­vi­lių trė­mi­mo pri­pa­ži­no bu­vu­sį Lie­tu­vos KGB pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją Hen­ri­ką Vai­gaus­ką.

86 me­tų H.Vai­gaus­kui skir­ta dve­jų me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė, įpa­rei­go­jant jį be baus­mę vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos ži­nios ne­keis­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos bei nak­ties me­tu bū­ti na­muo­se, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Nuo­spren­dis pa­skelb­tas gruo­džio 2 die­ną.

By­los duo­me­ni­mis, bū­da­mas so­vie­tų oku­pa­ci­nės val­džios rep­re­si­nės struk­tū­ros par­ei­gū­nu, kar­tu su ki­tais as­me­ni­mis 1951-1952 me­tais H.Vai­gaus­kas da­ly­va­vo iš­tre­miant ci­vi­lius Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jus į Ir­kuts­ko sri­tį ir Kras­no­jars­ko kraš­tą.

„By­lo­je su­rink­ti duo­me­nys pa­grįs­tai lei­do ma­ny­ti, jog iš­trem­ti bu­vo sep­ty­ni Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, tarp ku­rių bu­vo ir ma­ža­me­čiai vai­kai“, - pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas 2012 me­tų pa­va­sa­rį aiš­ki­nan­tis ki­to at­lie­ka­mo ty­ri­mo dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ap­lin­ky­bes. Jį sa­vo ini­cia­ty­va at­li­ko Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Ri­ta Vai­te­kū­nie­nė, o vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą teis­me pa­lai­kė Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai.

H.Vai­gaus­kas so­vie­tų rep­re­si­nė­se struk­tū­ro­se pra­dė­jo dirb­ti 1948 me­tais. Nuo 1971-ųjų iki 1989-ųjų jis bu­vo KGB pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. 1989 me­tų spa­lį jis iš tar­ny­bos at­leis­tas dėl am­žiaus.