Gyvybės langeliai suteikia šansą gyventi
Pir­ma­sis gy­vy­bės lan­ge­lis mū­sų ša­ly­je įkur­tas prieš pen­ke­rius me­tus. Per tą lai­ką jie pa­dė­jo iš­gel­bė­ti dau­giau kaip 30 gy­vy­bių. Ko­ne vi­sus to­kiuo­se lan­ge­liuo­se ras­tus ma­žy­lius pri­glau­dė nau­jos šei­mos, ke­le­tą su­sig­rą­ži­no ti­krie­ji tė­vai.

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra de­vy­ni gy­vy­bės lan­ge­liai. Jie įkur­ti glo­bos ar­ba gy­dy­mo įstai­go­se. Gy­vy­bės lan­ge­lius tu­ri vi­si pen­ki di­die­ji mies­tai (Kau­ne yra du), taip pat Aly­tus, Ma­ri­jam­po­lė ir Tau­ra­gė. Gy­vy­bės lan­ge­liuo­se iki šiol pa­lik­ti 33 kū­di­kiai, tarp jų - ne vie­nas ūg­te­lė­jęs vai­ku­tis, ta­pęs šei­mos ne­san­tai­kos įkai­tu.

Prieš sistemą

Gy­vy­bės lan­ge­lių ini­cia­to­rė bu­vo tuo­me­tė Sei­mo na­rė ak­to­rė As­ta Bau­ku­tė. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no LŽ, kad la­bai džiau­gia­si, jog vi­si juo­se at­si­dū­rę kū­di­kė­liai šiuo me­tu tu­ri šei­mas. Bu­vu­si par­la­men­ta­rė pri­si­mi­nė, kad jos ini­cia­ty­va bu­vo tam ti­kras ėji­mas prieš sis­te­mą. „Nes­lėp­siu, gy­vy­bės lan­ge­lių ypač ne­no­rė­jo vai­kų glo­bos įstai­gos, nes su­pra­to, kad juo­se pa­lik­ti ma­žy­liai ti­krai ne­taps vai­kų glo­bos na­mų gy­ven­to­jais. Tai reiš­kia, jog val­diš­kos įstai­gos ne­gaus už tuos vai­ku­čius pi­ni­gų“, - sa­kė A. Bau­ku­tė.

Ak­to­rė vy­lė­si, kad sa­vo ini­cia­ty­va pa­da­rė vi­suo­me­nę lai­min­ges­nę, juk da­lis vai­kų ne­tu­rė­ju­sių šei­mų da­bar au­gi­na ma­žy­lius, o šie tu­ri my­lin­čius tė­vus. Ji no­rė­tų, jog šei­mas ras­tų ir šiuo me­tu vai­kų na­muo­se au­gan­tys ma­žy­liai. „Vi­sa šir­di­mi pri­ta­riu vi­siems, ku­rie sten­gia­si ar bent ra­gi­na, kad Lie­tu­vo­je ne­be­lik­tų vai­kų na­mų. Ti­kiu, jog ženg­ti to link pa­ska­ti­nau ir aš“, - kal­bė­jo A. Bau­ku­tė.

At­sii­ma ir sa­vi, ir svetimi

Pir­ma­sis gy­vy­bės lan­ge­lis 2009-ųjų pa­bai­go­je įreng­tas Vil­niaus su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se. Šios įstai­gos va­do­vė Vik­to­ri­ja Gre­žė­nie­nė LŽ tei­gė, jog per dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus ja­me ras­ta 13 vai­kų. „Per me­tus pas mus pa­lie­ka­ma po vie­ną vai­ku­tį. Tik 2010-ai­siais bu­vo ko­ne antp­lū­dis“, - pri­si­mi­nė kū­di­kių na­mų di­rek­to­rė.

Šie­met prieš Ve­ly­kas ir po jų lan­ge­ly­je pa­lik­ta po mer­gy­tę. „Vos ra­dę vai­ku­tį tuo­jau pat kvie­čia­me po­li­ci­ją ir grei­tą­ją pa­gal­bą. Po­li­ci­nin­kai su­ra­šo ak­tą, o me­di­kai iš­ve­ža ma­žy­lį į li­go­ni­nę, tad mes jį tiek ir te­ma­to­me“, - pa­sa­ko­jo V. Gre­žė­nie­nė. Li­go­ni­nė­je ras­ti­nu­kai taip pat il­gai ne­už­si­bū­na, nes yra la­bai pa­klau­sūs - jų lau­kia dau­gy­bė sa­vų vai­kų ne­su­si­lau­kian­čių šei­mų. Di­rek­to­rė pa­brė­žė, kad vi­si ma­žy­liai bu­vo svei­ki, tik vie­nas - su li­go­ni­nės dra­bu­žė­liais, ki­ti - gra­žiai ap­reng­ti, so­tūs.

V. Gre­žė­nie­nės va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je bū­ta vie­nin­te­lio at­ve­jo, kai pa­lik­tą vai­ką su­sig­rą­ži­no ti­krie­ji tė­vai.

Kau­no krikš­čio­niš­kų­jų gim­dy­mo na­mų va­do­vė Ra­sa Ba­bi­liū­tė pa­sa­ko­jo, kad čia esan­čia­me lan­ge­ly­je iš vi­so ras­ti pen­ki vai­ku­čiai, vie­nas jų - šie­met. Jos ma­ny­mu, tik vie­nas iš vi­sų ma­žy­lių, kaip ga­li­ma nu­spė­ti, bu­vo gi­męs gy­dy­mo įstai­go­je. R. Ba­bi­liū­tės va­do­vau­ja­muo­se na­muo­se kū­di­kė­liai pa­bū­na vos tris-ke­tu­rias die­nas, pa­skui pa­ten­ka pas ei­lė­je jų lau­kian­čius žmo­nes, no­rin­čius tap­ti tė­vais. Gy­dy­to­ja pri­si­mi­nė, kad vie­ną ma­žy­lį gy­vy­bės lan­ge­ly­je pa­li­ko se­ne­liai, o vė­liau pa­siė­mė pa­tys tė­vai, prieš tai ge­ne­ti­niais ty­ri­mais įro­dę, jog vai­kas ti­krai jų. Dar vie­ną kū­di­kį yra at­siė­męs jo tė­vas.

Ten­ka su­sig­rą­žin­ti per teismą

Pa­ne­vė­žio Al­gi­man­to Ban­dzos kū­di­kių ir vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Si­gi­tas Juo­dze­vi­čius LŽ sa­kė, kad jų įstai­go­je įkur­ta­me gy­vy­bės lan­ge­ly­je tie­sio­giai pa­lik­tų ma­žy­lių ne­ras­ta. Juos į šiuos na­mus at­ėju­sios ma­mos įda­vė tie­siai dar­buo­to­joms į ran­kas. „Bu­vo du at­ve­jai, kai kū­di­kius ve­ži­mė­liuo­se at­ve­žu­sios mo­te­rys pa­klau­sė, kur yra tie lan­ge­liai, o pa­skui par­eiš­kė pa­lie­kan­čios sa­vo vai­kus“, - pri­si­mi­nė di­rek­to­rius. S. Juo­dze­vi­čius pa­brė­žė, kad ma­žy­liai tu­rė­jo do­ku­men­tus, tad vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tams ne­rei­kė­jo jiems rink­ti var­dų, me­di­kams - nu­sta­ty­ti am­žiaus. Glo­bos na­mų va­do­vas pa­si­džiau­gė, jog abi mo­te­rys po ku­rio lai­ko at­si­to­kė­jo ir sa­vo at­ža­las at­siė­mė.

Gy­vy­bės lan­ge­lį tu­rin­čių Aly­taus aps­kri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų di­rek­to­rė Dan­guo­lė Ja­zep­či­kie­nė tei­gė, jog pas juos bu­vo pa­lik­tas vos vie­nas vai­ke­lis. Jį iš­kart pa­siė­mė ei­lė­je įsi­vai­kin­ti ma­žy­lį lau­ku­si šei­ma.

Kau­no mies­to me­ri­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Dau­gė­lie­nė mi­nė­jo, kad dvie­juo­se lai­ki­no­sios sos­ti­nės gy­vy­bės lan­ge­liuo­se per jų gy­va­vi­mo me­tus pa­lik­ta 15 kū­di­kių. Po gy­dy­to­jų ap­žiū­ros vai­ku­čiai ati­duo­da­mi šei­moms, ku­rios yra par­eiš­ku­sios no­rą juos glo­bo­ti. Gy­vy­bės lan­ge­ly­je ma­žy­lį pa­li­kę ti­krie­ji tė­vai tu­ri tei­sę per tris mė­ne­sius, prieš tai ge­ne­ti­niais ty­ri­mais įro­dę tė­vys­tę, at­siim­ti jį. Anot B. Dau­gė­lie­nės, to­kių at­ve­jų bū­ta ne vie­no. Net šiuo me­tu yra dvi šei­mos, par­eiš­ku­sios, kad pa­čios au­gins gy­vy­bės lan­ge­ly­je pa­lik­tus vai­kus. Joms šią tei­sę teks su­sig­rą­žin­ti per teis­mą.

Pa­si­rū­pin­ti, kad gy­vy­bės lan­ge­liuo­se ras­ti kū­di­kiai tu­rė­tų do­ku­men­tus, yra vai­ko tei­sių tar­ny­bų spe­cia­lis­tų už­duo­tis. „Vai­ko gi­mi­mo da­tą nu­sta­to me­di­kai, o mums ten­ka su­gal­vo­ti jam var­dą ir pa­var­dę“, - aiš­ki­no B. Dau­gė­lie­nė. Ji pri­si­pa­ži­no, jog var­dus ras­ti­nu­kams pa­pras­tai ren­ka pa­ti. „Tie var­dai - lai­ki­ni. Šei­mos, ku­rios įsi­vai­ki­na pa­lik­tus ma­žy­lius, su­tei­kia jiems sa­vo pa­var­des ir par­ink­tus var­dus“, - kal­bė­jo B. Dau­gė­lie­nė.