Gyvybes gelbės savanoriai paramedikai
Ša­ly­je jau pra­dė­ta kur­ti Na­cio­na­li­nė sa­va­ran­kiš­ka gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, ku­rios sa­va­no­riai pir­mie­ji at­sku­bės į pa­gal­bą ne­lai­mės iš­tik­tam žmo­gui, kol at­vyks pro­fe­sio­na­li grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) spe­cia­lis­tų ko­man­da.

Šią idė­ją pa­lai­kan­čių bei sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je su­tin­kan­čių da­ly­vau­ti žmo­nių jau yra be­veik vi­so­je ša­ly­je, ta­čiau ši veik­la Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) pa­lai­mi­ni­mo kol kas ne­su­lau­kė.

At­sku­bės pirmieji

Tik va­sa­rą įkur­tos ir sa­va­no­rys­tės idė­jas plė­to­jan­čios VšĮ „Vo­lun­ta­rius LT“ di­rek­to­rius Ri­man­tas Mi­ka­laus­kas LŽ pa­sa­ko­jo, kad sa­va­no­rys­tės idė­ją teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą ne­lai­mės iš­tik­tiems žmo­nėms par­si­vež­ta iš Iz­rae­lio. Anot jo, to­kios veik­los idė­ja sa­va­no­riams taip pa­ti­ko, kad su­si­ta­rę su Lie­tu­vos par­ame­di­kų aso­cia­ci­ja jie ry­žo­si ban­dy­ti tai įgy­ven­din­ti ir mū­sų ša­ly­je. „Šiuo me­tu su ša­lies GMP sto­ti­mis pa­si­ra­ši­nė­ja­me bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis, kad bū­tų su­da­ry­tos tech­ni­nės ga­li­my­bės sa­va­no­riams į te­le­fo­nus gau­ti pra­ne­ši­mus apie nu­ti­ku­sias ne­lai­mes ne­to­li jų bu­vi­mo vie­tos, o GMP sto­tys ga­lė­tų dis­po­nuo­ti in­for­ma­ci­ja ne tik apie tai, kur tuo me­tu yra GMP bri­ga­dos, bet ir sa­va­no­riai par­ame­di­kai“, - pa­sa­ko­jo R. Mi­ka­laus­kas. Jis tei­gė, kad to­kios su­tar­tys jau pa­si­ra­šy­tos su Klai­pė­dos ir Kau­no GMP sto­ti­mis, taip pat de­ra­ma­si su Aly­taus, Vil­niaus bei ki­to­mis GMP įstai­go­mis.

Anot R. Mi­ka­laus­ko, jau pra­dė­ti ir par­ame­di­kų mo­ky­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja 15 sa­va­no­rių, nes jiems bus ke­lia­mi kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai – tu­rė­ti pro­fe­si­nių pir­mo­sios pa­gal­bos ži­nių pa­grin­dus. R. Mi­ka­laus­ko tei­gi­mu, ku­riant Na­cio­na­li­nę sa­va­no­riš­ką gel­bė­ji­mo tar­ny­bą, ša­lia sa­va­no­rio par­ame­di­ko ga­lė­tų bū­ti ir sa­va­no­ris ug­nia­ge­sys bei sa­va­no­ris po­li­ci­nin­kas. „Lie­tu­vai ak­tua­liau­sia tu­rė­ti sa­va­no­rių par­ame­di­kų. Kol GMP me­di­kų ko­man­da pri­rei­kus at­vyks­ta į kai­mą ar mies­te­lį, jų pa­gal­ba in­sul­to, in­fark­to ar ko­kios nors ava­ri­jos at­ve­ju ga­li bū­ti gy­vy­biš­kai svar­bi“, - tvir­ti­no pa­šne­ko­vas.

VšĮ „Vo­lun­ta­rius LT“ va­do­vas ne­slė­pė, kad kol kas šios veik­los nie­kas ne­fi­nan­suo­ja, tad ji pa­grįs­ta vien sa­va­no­rys­te. Ta­čiau vė­liau ti­ki­ma­si su­lauk­ti įvai­rių Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų fi­nan­si­nės par­amos.

Sa­va­no­rys­tė patraukli

Šiuo me­tu ku­ria­mos Na­cio­na­li­nės sa­va­no­riš­kos gel­bė­ji­mo tar­ny­bos veik­lo­je jau da­ly­vau­ja 20 par­ame­di­kų, taip pat pri­si­dė­ti su­ti­ko dar per 100 par­ame­di­kų. Lie­tu­vos par­ame­di­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ry­tis Ma­la­šaus­kas tei­gė, kad ti­ki­ma­si su­bur­ti ir gau­ses­nį bū­rį sa­va­no­rių. Šia veik­la ypač su­si­do­mė­jęs jau­ni­mas. „Pa­ra­me­di­kai čia ne­ieš­ko nau­dos, jie taip iš­reiš­kia sa­vo pi­lie­tiš­ku­mo jaus­mą. Bū­ti sa­va­no­riu par­ame­di­ku, va­di­na­si, pa­dė­ti kai­my­nui, kai jam tai bū­ti­na. Be­je, tam te­rei­kia tu­rė­ti pir­mo­sios pa­gal­bos krep­šį“, - LŽ kal­bė­jo R. Ma­la­šaus­kas.

Jis pa­brė­žė, kad sa­va­no­rių par­ame­di­kų pa­gal­bos la­bai rei­kia kai­miš­ko­sio­se vie­to­vė­se bei ne­di­de­liuo­se mies­tuo­se, ku­riuo­se nė­ra nuo­lat bu­din­čių GMP ko­man­dų. To­kio­se vie­to­vė­se gy­ve­nan­tis sa­va­no­ris par­ame­di­kas pri­rei­kus ga­lė­tų su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, kol GMP ko­man­da at­vyk­tų iš to­liau.

La­bai rei­ka­lin­ga pa­gal­ba

Be­je, prie ša­lies GMP sto­čių jau ir šiuo me­tu bu­ria­mi sa­va­no­riai par­ame­di­kai. In­ten­sy­viau­sia veik­la vyks­ta Kau­ne. Kaip LŽ pa­sa­ko­jo Kau­no GMP sto­ties di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Vaikš­nie­nė, spe­cia­lis­tų ap­mo­ky­ti sa­va­no­riai kol kas ne­tei­kia to­kios pa­gal­bos, ko­kią yra nu­ma­čiu­si teik­ti bu­ria­ma Na­cio­na­li­nė sa­va­no­riš­ka gel­bė­ji­mo tar­ny­ba. Sa­va­no­riai jau nuo va­sa­ros kar­tu su GMP eki­pa­žais va­žiuo­ja į iš­kvie­ti­mus ir pa­de­da me­di­kams įvy­kio vie­to­je. „E­sa­me la­bai pa­ten­kin­ti sa­va­no­riais, mat pa­pil­do­mos ran­kos la­bai rei­ka­lin­gos, ypač ava­ri­jų at­ve­jais ar­ba kai rei­kia per­neš­ti li­go­nį“, - ti­ki­no D. Vaikš­nie­nė.

Pa­sak jos, šiuo me­tu Kau­no GMP sto­ty­je nuo­lat tal­ki­na apie 80 sa­va­no­rių. Dar apie 20 pa­gei­dau­ja pri­si­dė­ti prie šios veik­los. Šiuo me­tu kaip tik vyks­ta at­ran­ka: aiš­ki­na­ma­si jų mo­ty­va­ci­ja, pre­ten­den­tai ap­mo­ko­mi kur­suo­se.

Tarp sa­va­no­rių par­ame­di­kų Kau­ne do­mi­nuo­ja me­di­ci­nos stu­den­tai. Sa­va­no­riau­da­mi jie tu­ri ga­li­my­bę pa­ti­krin­ti sa­vo pa­si­rin­ki­mą tap­ti me­di­kais, taip pat įgy­ti pra­kti­nių ži­nių. Par­ame­di­kų gre­to­se yra ir Kau­no ko­le­gi­jos stu­den­tų, be­si­mo­kan­čių slau­gy­to­jų, par­ame­di­kų spe­cia­ly­bių.

Kau­no GMP sto­ties di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja D. Vaikš­nie­nė pa­brė­žė, kad są­ly­čio taš­kų bū­tų ga­li­ma su­ras­ti ir su bu­ria­mos Na­cio­na­li­nės sa­va­no­riš­kos gel­bė­ji­mo tar­ny­bos sa­va­no­rių veik­la bei koor­di­nuo­jant šių sa­va­no­rių ir GMP me­di­kų veiks­mus. Ji pri­pa­ži­no, kad pa­gal­ba ne­lai­mės me­tu ga­lė­tų bū­ti kur kas efek­ty­ves­nė. Ap­mo­ky­ti sa­va­no­riai ga­lė­tų pir­mie­ji at­sku­bė­ti į ne­lai­mės vie­tą, su­teik­tų pir­mą­ją pa­gal­bą ir pa­dė­tų su­lauk­ti me­di­kų bri­ga­dos.

SAM atsargi

VšĮ „Va­lun­ta­rius LT“ stei­gė­jai sa­vo idė­ją jau iš­dės­tė ir SAM va­do­vy­bei. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė LŽ pri­si­pa­ži­no, kad su idė­ja kur­ti Na­cio­na­li­nę sa­va­no­riš­ką gel­bė­ji­mo tar­ny­bą bu­vo su­pa­žin­din­ti ne tik mi­nis­te­ri­jos va­do­vai, bet ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos įstai­gų aso­cia­ci­ja. „To­kiai ini­cia­ty­vai bu­vo pri­tar­ta. Ta­čiau su­abe­jo­jo­me, ar tam at­si­ras rei­kia­mų tech­ni­nių ga­li­my­bių, kaip yra Iz­rae­ly­je“, - sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė taip pat su­abe­jo­jo, ar kiek­vie­nas sa­va­no­ris par­ame­di­kas su­ge­bė­tų sa­va­ran­kiš­kai pa­gel­bė­ti į ne­lai­mę pa­te­ku­siam žmo­gui. Mat Lie­tu­vo­je jau bū­ta at­ve­jų, kai žmo­nės nu­ken­tė­jo dėl sa­vo par­ei­gų tin­ka­mai at­lik­ti ne­ge­ban­čių par­ame­di­kų. SAM va­do­vė pa­brė­žė, kad kol kas nė­ra ap­sisp­ren­di­mo, jog sa­va­no­riai jau da­bar ga­lė­tų pra­dė­ti veik­lą. „Kol kas esa­me tik iš­klau­sę ini­cia­to­rius, bet spren­di­mo ne­pa­da­rė­me“, - tei­gė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.