Gyvųjų maršu Paneriuose pagerbtos Holokausto aukos
Mi­nint Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­ną, ket­vir­ta­die­nį Pa­ne­riuo­se šim­tai žmo­nių da­ly­va­vo tra­di­ci­nia­me Gy­vų­jų mar­še nuo ge­le­žin­ke­lio sto­ties iki me­mo­ria­lo, kur per Ho­lo­kaus­tą nu­žu­dy­ta 70 tūkst. žy­dų.

Ple­vė­suo­jant Lie­tu­vos ir Iz­rae­lio vė­lia­voms, žy­gy­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos žy­dai, iš Iz­rae­lio at­vy­kę žmo­nės, taip pat ke­li šim­tai jau­nuo­lių, ku­rie prieš ei­ty­nes Vil­niaus Ro­tu­šė­je su­sto­jo į gy­vą Do­vy­do žvaigž­dę.

„Jei­gu kal­bė­ti apie Pa­ne­rius, tai čia mir­ties fab­ri­kas. Vie­nas žo­dis - bai­su. Šio­se ei­ty­nė­se esu tam, nes esu sko­lin­ga sa­vo šei­mai iš­sau­go­ti jų at­min­tį“, - BNS sa­kė Ho­lo­kaus­tą Vil­niu­je iš­gy­ve­nu­si 93 me­tų Fa­nia Bran­covs­ka­ja.

Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis žy­das Joe­das So­re­kas ti­ki­si, jog Ho­lo­kaus­tas nie­ka­da ne­bus už­mirš­tas.

„Mes esa­me čia, mes lai­mė­jo­me, mes dai­nuo­ja­me, mes at­si­me­na­me, kas at­si­ti­ko ir kas tai pa­da­rė. Mes ei­na­me miš­ku, kur ma­no se­ne­lė pra­ra­do sa­vo šei­mą. Pir­mo­mis ka­ro die­no­mis ma­no se­ne­lis ir jo sū­nus bu­vo at­vež­ti čia ir su­šau­dy­ti. Aš čia tam, kad iš­sau­go­čiau jų at­mi­ni­mą“, - kal­bė­jo 34 me­tų J.So­re­kas.

„Ši die­na man yra la­bai emo­cio­na­li, nes tu­riu šei­mą, ku­ri per­gy­ve­no Ho­lo­kaus­tą. Man tai reiš­kia, kad žy­dai vis dar gy­vi. Mes ne­pa­mirš­ta­me sa­vo tė­vų ir se­ne­lių“, - BNS tei­gė į Lie­tu­vą iš Iz­rae­lio at­vy­ku­si 66 me­tų am­žiaus Eva Ro­bot­nick.

Pa­ne­riuo­se nu­žu­dy­ti 70 tūkst. žy­dų bu­vo pa­gerb­ti at­mi­ni­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą na­ciai iš­žu­dė apie 90 proc. iš dau­giau kaip 200 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Ka­ro me­tais iš­gel­bė­ti apie 8 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų, dar maž­daug tiek pat li­ko gy­vi, nes spė­jo pa­si­trauk­ti į So­vie­tų Są­jun­gos gi­lu­mą.

Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liais bu­vo pri­pa­žin­ti 877 Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ku­rie ka­ro me­tu ri­zi­kuo­da­mi sa­vo gy­vy­be gel­bė­jo žy­dus.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je gy­ve­na apie 3 tūkst. žy­dų.