Gyventojų „slėptuvėse“ vis dar dūla litai
Tre­čius me­tus gy­ven­ti su eu­rais pra­dė­ję Lie­tu­vos žmo­nės vis dar nie­kaip ne­at­sis­vei­ki­na su li­tais. Per­nai Lie­tu­vos ban­ko ka­so­se Vil­niu­je ir Kau­ne į eu­rus bu­vo pa­keis­ta dau­giau kaip 31 mln. li­tų.

To­li gra­žu ne vi­siems mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams pa­ka­ko po­ros me­tų, kad su­kaup­tus li­tus iš­si­keis­tų į eu­rus. Šią pa­slau­gą nuo 2016-ųjų sau­sio ne­mo­ka­mai tei­kian­tis Lie­tu­vos ban­kas be­veik kas­dien su­lau­kia klien­tų, pa­no­ru­sių at­si­kra­ty­ti li­tais su­kaup­tų san­tau­pų – bank­no­tų ir mo­ne­tų.

Iš vi­so 2016-ųjų an­trą­jį pus­me­tį bu­vo at­lik­tos 25 308 kei­ti­mo ope­ra­ci­jos, per ku­rias iš­keis­ta 17 mln. li­tų. Per vi­sus pra­ėju­sius me­tus bu­vo at­lik­ta 47 111 kei­ti­mo ope­ra­ci­jų, dau­giau kaip 31 mln. li­tų vir­to maž­daug 9 mln. eu­rų. Vie­nos kei­ti­mo ope­ra­ci­jos me­tu vi­du­ti­niš­kai iš­keis­ta 665 li­tų su­ma.

Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, pra­ėjus be­veik me­tams po eu­ro įve­di­mo, 2015-ųjų gruo­dį, ša­lies gy­ven­to­jai vis dar tu­rė­jo 525 mln. li­tų (152 mln. eu­rų), ne­iš­keis­tų į eu­rus.

Li­tų ra­do šal­dy­tu­ve

Lie­tu­vos ban­ko Gry­nų­jų pi­ni­gų de­par­ta­men­to Po­li­ti­kos, emi­si­jos ir kon­tro­lės sky­riaus vir­ši­nin­kas Egi­di­jus Pa­lec­kis pa­sa­ko­jo, kad li­tų į eu­rus pa­si­keis­ti į Lie­tu­vos ban­ko ka­sas Vil­niu­je ir Kau­ne at­vyks­ta įvai­rių žmo­nių – ir jau­nų, ir gar­bin­go am­žiaus.

Egidijus Paleckis: "Žmonės kasininkėms prasitaria litų radę netikėčiausiose vietose, pavyzdžiui, šaldytuve."/Romo Jurgaičio nuotrauka

„Daž­niau­siai jie tei­gia ra­dę pa­čių už­mirš­tas ar gi­mi­nai­čių slėp­tas san­tau­pas li­tais. Kar­tais toks ra­di­nys jiems tam­pa ti­kra staig­me­na, o prieš Ka­lė­das – pui­kia do­va­na“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė E. Pa­lec­kis. Anot jo, žmo­nės ka­si­nin­kėms pra­si­ta­ria li­tų ra­dę ne­ti­kė­čiau­sio­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, šal­dy­tu­ve. „Ten lai­ky­ti pi­ni­gų ti­krai ne­rei­kė­tų. Kaip ir san­da­riuo­se stik­lai­niuo­se, kur nė­ra oro – bank­no­tai pra­ran­da ko­ky­bę, dū­la“, – pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vas.

Bū­ta at­ve­jų, kai li­tai bu­vo ras­ti pa­kas­ti po me­džiu ar įspraus­ti si­jos ply­šy­je. E. Pa­lec­kis ra­gi­no ne­si­bai­min­ti ir at­neš­ti į ban­ką su­ga­din­tus – ap­de­gu­sius, su­šla­pu­sius, su­dū­lė­ju­sius bank­no­tus. Jo tei­gi­mu, ne­re­tai eks­per­tams pa­vyks­ta juos at­kur­ti bei nu­sta­ty­ti ver­tę.

Į Lie­tu­vos ban­ko ka­sas ret­sy­kiais už­su­ka ir vie­nas ki­tas už­sie­nie­tis, daž­niau­siai iš anks­tes­nių ke­lio­nių į Lie­tu­vą iš­sau­go­jęs li­tų, ku­rių da­bar ne­be­rei­kia.

Kei­ti­mas – neterminuotas

E. Pa­lec­kis spė­jo, kad lan­ky­to­jų, no­rin­čių iš­si­keis­ti li­tus, Lie­tu­vos ban­ke ne­trūks ir šie­met. „Ži­no­ma, pa­ma­žu to­kių ope­ra­ci­jų ma­žės“, – kal­bė­jo jis. Ki­ta ver­tus, kai ku­rie žmo­nės, ypač pa­gy­ve­nę, ma­no, kad jau aps­kri­tai pa­vė­la­vo iš­si­keis­ti tu­ri­mas san­tau­pas li­tais, to­dėl nie­kur ir ne­si­krei­pia.

Cen­tri­nio ban­ko at­sto­vas dar kar­tą pri­mi­nė, kad pa­slau­ga tei­kia­ma ne­mo­ka­mai ir joks ter­mi­nas ne­nus­ta­ty­tas. „Vie­ni klien­tai ne­slė­pė džiaugs­mo, kad su­sku­bo pas mus ap­si­lan­ky­ti iki žie­mos šven­čių. Jie ma­nė, kad nuo Nau­jų­jų me­tų bai­gia­si ter­mi­nas, po ku­rio li­tų nie­kas ne­be­keis. Tai ne­tie­sa“, – sa­kė E. Pa­lec­kis. Gal­būt to­dėl prieš šven­tes Lie­tu­vos ban­ko ka­sos su­lau­kė dau­giau in­te­re­san­tų.

Li­tų mo­ne­tas į eu­rus kei­čia spe­cia­lūs apa­ra­tai, bank­no­tus – ka­si­nin­kės, ku­rios prieš tai pa­ti­kri­na jų ko­ky­bę. Anot E. Pa­lec­kio, at­neš­ti li­tai iš­kart su­na­ki­na­mi. Šią pro­ce­dū­rą at­lie­ka spe­cia­li bank­no­tų ir mo­ne­tų nai­ki­ni­mo įran­ga. Su­dū­lė­ju­sių bank­no­tų dė­ti į to­kias ma­ši­nas ne­ga­li­ma, jie nai­ki­na­mi ki­to­kiu bū­du.

E. Pa­lec­kio ži­nio­mis, pa­na­ši bu­vu­sios na­cio­na­li­nės va­liu­tos kei­ti­mo į eu­rus tvar­ka eg­zis­tuo­ja ir ki­to­se eu­ro zo­nos vals­ty­bė­se. „Per die­ną Vil­niu­je ir Kau­ne at­lie­ka­ma vi­du­ti­niš­kai apie 220 to­kių ope­ra­ci­jų“, – sa­kė Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vas.