Gyventojams žada visuotinį turto deklaravimą
Sei­me vėl pri­si­min­ta vi­suo­ti­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo idė­ja, ta­čiau skep­ti­kai abe­jo­ja, ar val­dan­tie­ji prieš ka­den­ci­jos pa­bai­gą ry­šis įves­ti vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kel­sian­čią prie­vo­lę.

Sei­mo val­dy­bos su­da­ry­tai dar­bo gru­pei pa­ves­ta per at­ei­nan­čius pus­tre­čio mė­ne­sio įver­tin­ti vi­suo­ti­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo po­rei­kį, o pri­rei­kus par­eng­ti bei pa­teik­ti Sei­mui rei­ka­lin­gų tei­sės ak­tų pro­jek­tus .

Vi­suo­ti­nio tur­to dek­la­ra­ra­vi­mo idė­jos ša­li­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad ši prie­vo­lė ga­lė­tų bū­ti veiks­min­ga prie­mo­nė, ma­ži­nan­ti še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­tą, už­ker­tan­ti ke­lią ko­rup­ci­jai ir lei­džian­ti iden­ti­fi­kuo­ti ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo at­ve­jus. Skep­ti­kų ma­ny­mu, vi­suo­ti­nis tur­to dek­la­ra­vi­mas bus tik pa­pil­do­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta gy­ven­to­jams.

Tvir­tes­nis pa­grin­das mo­kes­čių įstatymams

Kaip sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas, dar­bo gru­pė vi­suo­ti­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo klau­si­mams nag­ri­nė­ti su­da­ry­ta at­siž­vel­giant į Au­di­to ko­mi­te­to siū­ly­mą. „Ji tu­rės at­sa­ky­ti, ar ti­krai vi­suo­ti­nis gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mas rei­ka­lin­gas Lie­tu­vai. Ir anks­čiau bū­ta to­kių ban­dy­mų, esa­ma skir­tin­gų nuo­mo­nių“, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­ras.

A. Sy­sas pri­pa­ži­no, kad jis - vi­suo­ti­nio tur­to dek­la­ra­vi­mo prie­vo­lės ša­li­nin­kas. „Tai leis­tų mo­kes­čių įsta­ty­mams tu­rė­ti tvir­tes­nį pa­grin­dą ir jų nau­da bū­tų di­des­nė. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai pri­ėmus Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas pa­aiš­kė­jo, kad, ne­sant vi­suo­ti­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo, tur­tą ga­li­ma iš­skirs­ty­ti vai­kams, se­ne­liams, dė­dėms, te­toms. Ma­nau, kad vi­suo­ti­nis gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mas at­sa­ky­tų į dau­ge­lį klau­si­mų“, - aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

A. Sy­sas ne­abe­jo­jo, kad skep­ti­kų ir kri­ti­kų dėl vi­suo­ti­nio tur­to dek­la­ra­vi­mo įve­di­mo ne­trūks. „Tie, ku­rie tu­ri daug tur­to, ne­no­ri šios prie­vo­lės“, - įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

Dek­la­ruo­to tur­to lauks ap­mo­kes­ti­ni­mas?

Par­la­men­to val­dy­bos pri­ta­ri­mu į dar­bo gru­pę, ku­ri tu­rės įver­tin­ti vi­suo­ti­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mą, įtrauk­ti ne tik Sei­mo na­riai, bet ir Fi­nan­sų bei Tei­sin­gu­mo, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai.

Pa­sak Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės „tvar­kie­tės“ Jo­li­tos Vaic­kie­nės, įves­tas vi­suo­ti­nis tur­to dek­la­ra­vi­mas pa­dė­tų už­ti­krin­ti di­des­nį aiš­ku­mą. „Kai kiek­vie­nas dek­la­ruos tai, ką tu­ri, vi­siems vis­kas bus aiš­ku. Juk kai nė­ra aiš­ku­mo, pra­si­de­da ne­pa­si­ti­kė­ji­mas“, - LŽ aiš­ki­no par­la­men­ta­rė.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį Gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mą pa­ja­mas ir tur­tą pri­va­lo dek­la­ruo­ti į 36 ka­te­go­ri­jas pa­ten­kan­tys as­me­nys. Tai – po­li­ti­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, tei­sė­jai, pro­ku­ro­rai, par­ei­gū­nai, įvai­rių ko­mi­si­jų, ta­ry­bų, ins­ti­tu­ci­jų, fi­nan­suo­ja­mų iš vals­ty­bės biu­dže­to, va­do­vai, ban­kų bei ži­niask­lai­dos prie­mo­nių sa­vi­nin­kai ir va­do­vai, vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių įstai­gų va­do­vai, taip pat jų šei­mų na­riai.

J. Vaic­kie­nė taip pat ne­slė­pė, kad gy­ven­to­jams dek­la­ra­vus vi­są sa­vo tur­tą ga­lė­tų bū­ti svars­to­mas ir jo ap­mo­kes­ti­ni­mas. "Tai - jau an­tras žings­nis ir dis­ku­si­jų klau­si­mas", - ti­ki­no par­la­men­ta­rė.

Pa­pil­do­ma biu­ro­kra­ti­nė našta

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­te dir­ban­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis pri­si­pa­ži­no ne­pri­ta­rian­tis, kad bū­tų įves­tas vi­suo­ti­nis gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mas. „Di­de­lę pa­pil­do­mą ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą už­krau­tu­me žmo­nėms, ku­rių tur­tų vals­ty­bei ti­krai nė­ra ko skai­čiuo­ti. Juk kal­ba­ma ir apie sen­jo­rus, žmo­nes, ku­rie gy­ve­na iš at­ly­gi­ni­mų, ne­už­sii­ma vers­lu, ne­dir­ba ir vals­ty­bės tar­ny­bo­je“, - LŽ tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Vi­suo­ti­nis gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo įve­di­mas, pa­sak E. Ma­siu­lio, su­kel­tų žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Jis pa­brė­žia, jog kom­piu­te­ri­nis raš­tin­gu­mas dar nė­ra vi­suo­ti­nis, kad pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­ci­jas, ne­gaiš­tant lai­ko, bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti in­ter­ne­tu. „A­ki­vaiz­du, kad tam ti­krai žmo­nių gru­pei rei­kės gaiš­ti lai­ką, ne­rvin­tis ren­kant įvai­rias pa­žy­mas. Li­be­ra­lai ne­pri­ta­ria spren­di­mams, ku­rie žmo­nėms už­krau­na pa­pil­do­mą biu­ro­kra­ti­nę naš­tą“, - ti­ki­no jis.

Be to, E. Ma­siu­lio ma­ny­mu, įve­dus vi­suo­ti­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų bei tur­to dek­la­ra­vi­mą, il­gai­niui ga­li at­si­ras­ti ir nau­jų mo­kes­čių, pa­vyz­džiui, vi­suo­ti­nis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis. Jo tei­gi­mu, gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mas kaip prie­mo­nė yra la­biau­siai orien­tuo­ta į tuos žmo­nes, ku­rie ga­li tu­rė­ti in­ten­ci­jų slėp­ti ne­le­ga­lias pa­ja­mas. „Šiuo me­tu ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai su­tei­kia pa­kan­ka­mai ins­tru­men­tų bei nu­ma­to ri­zi­kos gru­pėms pri­klau­san­čių as­me­nų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­ci­jas. Kiek­vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui to tai­ky­ti ti­krai nė­ra pra­smės“, - įsi­ti­ki­nęs E. Ma­siu­lis.

Par­la­men­ta­ras pri­mi­nė, kad vi­suo­ti­nio tur­to dek­la­ra­vi­mo idė­ja Sei­me ke­lia­ma jau ne­be pir­mą kar­tą. Jis su­abe­jo­jo, kad da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­rės pa­kan­ka­mai po­li­ti­nės va­lios pri­im­ti to­kį spren­di­mą iki nau­jų Sei­mo rin­ki­mų.