Gyventojams numatoma leisti kreiptis į Konstitucinį Teismą
Sei­me į prie­kį ju­da Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa, ku­ri su­da­ry­tų ga­li­my­bę pi­lie­čiams dėl jų pa­žeis­tų tei­sių kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT).

Už in­di­vi­dua­lų kons­ti­tu­ci­nį skun­dą įtei­si­nan­čią Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są po svars­ty­mo bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, 22 su­si­lai­kė. Sei­mas dar du kar­tus su tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka tu­rės bal­suo­ti dėl šių pa­tai­sų pri­ėmi­mo.

Pa­gal pa­tai­są, kiek­vie­nas as­muo tu­rė­tų tei­sę kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, jei ma­ny­tų, kad jo skun­džia­mo tei­sės ak­to pa­grin­du pri­im­tas spren­di­mas pa­žei­dė jo kons­ti­tu­ci­nes tei­ses ar lais­ves. Toks as­muo tu­rė­tų bū­ti jau iš­nau­do­jęs vi­sas tei­si­nės gy­ny­bos prie­mo­nes.

Tei­sę kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą taip pat tu­rė­tų Sei­mo, vai­ko tei­sų ap­sau­gos ir ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riai.

Siū­lo­ma, kad in­di­vi­dua­lus kons­ti­tu­ci­nis skun­das bū­tų įtei­sin­tas nuo 2019 me­tų sau­sio 1 die­nos.

Kal­bė­da­mas dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų skep­tiš­kai šias pa­tai­sas įver­ti­no Tė­vy­nės są­jun­gos –Lie­tu­vos rkikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vas And­rius Ku­bi­lius, sa­ky­da­mas, jog ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na­mos in­di­vi­dua­laus skun­do ve­di­mo pa­sek­mės.

„Ma­ne šiek tiek ne­ra­mi­na vi­siš­kas dis­ku­si­jos ne­bu­vi­mas ir tam ti­kra pra­sme abe­jin­gu­mas Sei­mo sa­lė­je Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų, ir rim­tų pa­tai­sų, at­žvil­giu. Svars­to­me klau­si­mą, su­si­ju­sį su to­les­ne Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo veik­la, ne­la­bai gal­vo­da­mi, ko­kios iš to ga­li bū­ti tei­gia­mos ir ne­igia­mos pa­sek­mės“, – sa­kė A.Ku­bi­lius.

Jis kė­lė klau­si­mą, ar „Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo aiš­ki­ni­mo pro­ce­dū­ra ne­bus de­val­vuo­ja­ma la­bai daž­nais skun­dais“. „Mes kei­si­me pa­kan­ka­mai smar­kiai KT dar­bo po­bū­dį ir apie tai vi­sai ne­dis­ku­tuo­ja­me. KT la­bai svar­bi ins­ti­tu­ci­ja, pri­iman­ti spren­di­mus, ku­riais aiš­ki­ni­mas Kons­ti­tu­ci­jos vei­ki­mas, ir to­kia Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo funk­ci­ja, ma­no nuo­mo­ne, tu­ri bū­ti nau­do­ja­ma la­bai at­sa­kin­gai“, – ar­gu­men­ta­vo kon­ser­va­to­rius ir ra­gi­no ne­sku­bė­ti pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas sa­vo ruo­žtu pa­žy­mė­jo, kad dis­ku­si­ja dėl in­di­vi­dua­laus kons­ti­tu­ci­nio skun­do vyks­ta jau dau­giau kaip de­šimt­me­tį, ir toks ins­ti­tu­tas vei­kia dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių.

„Šian­dien mes vel­ka­mės Eu­ro­pos uo­de­go­je, ne­tu­rė­da­mi in­di­vi­dua­laus kons­ti­tu­ci­nio skun­do ins­ti­tu­to, kai vi­si ki­ti ES pi­lie­čiai ga­li nau­do­tis to­kia tei­se“, – sa­kė J.Sa­ba­taus­kas.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­tą dėl in­di­vi­dua­laus skun­do tei­kia 37 par­la­men­ta­rai, tarp jų – Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas J.Sa­ba­taus­kas, di­džiau­sios par­la­men­to Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, ki­ti val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų, taip pat opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų at­sto­vai.

Siū­lo­ma, kad in­di­vi­dua­lus kons­ti­tu­ci­nis skun­das bū­tų įves­tas nuo 2020 me­tų rug­sė­jo.

Ma­žė­jant skun­dų Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui, jo va­do­vas Dai­nius Ža­li­mas ir­gi ra­gi­na įtei­sin­ti in­di­vi­dua­lų kons­ti­tu­ci­nį skun­dą. Pa­sak jo, taip ne tik bū­tų už­ti­krin­ta ge­res­nė as­me­nų tei­sių ap­sau­ga, bet ir pa­siek­ta, kad Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą pa­siek­tų dau­giau svar­bių by­lų. KT va­do­vas pa­žy­mi, kad ši ga­li­my­bė pi­lie­čiams su­teik­ta be­veik vi­so­se Eu­ro­pos Ša­ly­se.