Gyventojams evakuoti – naujos gairės
Val­džia dar la­biau su­si­rū­pi­no pa­si­ren­gi­mu ga­li­mam gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mui, su­si­da­rius eks­tre­ma­lio­sioms si­tua­ci­joms ar įve­dus ka­ro pa­dė­tį. Vie­na siū­lo­mų nau­jo­vių - ga­li­my­bė eva­kuo­ti žmo­nes į už­sie­nį.

Gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos nau­ją­jį ap­ra­šą, ku­ris tei­kia­mas Vy­riau­sy­bei, par­en­gė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas (PAGD). Spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mas - vie­na su­dė­tin­giau­sių ci­vi­li­nės sau­gos prie­mo­nių, jai tu­ri bū­ti pa­si­reng­ta iš anks­to, o pa­kei­ti­mus ins­pi­ra­vo ne­slops­tan­ti įtam­pa dėl pa­aš­trė­ju­sios geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos.

Pers­kirs­to funkcijas

Kaip LŽ tei­gė PAGD Ci­vi­li­nės sau­gos val­dy­bos Eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė vi­daus tar­ny­bos ma­jo­rė Svet­la­na Kra­sil­ni­ko­va, pa­kei­ti­mais sie­kia­ma pa­tiks­lin­ti esa­mas gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mo pro­ce­dū­ras, iš­skir­ti tam ti­krų ka­te­go­ri­jų as­me­nų eva­ka­vi­mo ypa­tu­mus.

Pa­vyz­džiui, ser­gan­čių pa­vo­jin­go­mis už­kre­čia­mo­sio­mis li­go­mis, su­lai­ky­tų, įka­lin­tų as­me­nų eva­ka­vi­mas bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas ne sa­vi­val­dy­bių, o vals­ty­bės ly­giu. Koor­di­nuo­ti tai tek­tų ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­trams. „Sie­kia­ma už­ti­krin­ti, kad šių ka­te­go­ri­jų as­me­nys ne­su­si­tik­tų su eva­kuo­ja­mai­siais ci­vi­liais gy­ven­to­jais gy­ven­to­jų su­rin­ki­mo, tar­pi­niuo­se gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mo ir gy­ven­to­jų pri­ėmi­mo punk­tuo­se bei eva­kuo­ja­mų­jų gy­ven­to­jų ju­dė­ji­mo marš­ru­tuo­se“, - aiš­ki­no PAGD at­sto­vė.

Jos tei­gi­mu, kei­čiant tvar­kos ap­ra­šą no­ri­ma da­lį ir ki­tų funk­ci­jų iš sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų di­rek­to­rių per­duo­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms.

Be ki­ta ko, siū­lo­ma įtvir­tin­ti ga­li­my­bę, gre­siant ar su­si­da­rius eks­tre­ma­lia­jai si­tua­ci­jai, įve­dus ka­ro pa­dė­tį, eva­kuo­ti gy­ven­to­jus į už­sie­nį.

Ka­ro ko­men­dan­tų galia

Anot S. Kra­sil­ni­ko­vos, įve­dus ka­ro pa­dė­tį gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mas iš es­mės vyk­tų ly­giai taip pat, kaip ir esant eks­tre­ma­lio­sioms si­tua­ci­joms. „Prak­ti­nį vyk­dy­mą tu­rė­tų už­ti­krin­ti sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų di­rek­to­riai, o Sei­mui su­stab­džius vie­tos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų įga­lio­ji­mus ar­ba joms ne­ga­lint veik­ti - ka­ro ko­men­dan­tai“, - dės­tė ji. Gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mo koor­di­na­vi­mo funk­ci­ją ša­lies mas­tu vyk­dy­tų vals­ty­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tras. PAGD at­sto­vė pa­žy­mė­jo, kad esant ka­ro pa­dė­čiai vi­sus spren­di­mus ir veiks­mus at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lo­mai de­rin­tų su ka­ro ko­men­dan­tais.

„Spren­di­mas eva­kuo­tis su­si­da­rius eks­tre­ma­lio­sioms si­tua­ci­joms yra bū­ti­nas vi­siems gy­ven­to­jams, o įve­dus ka­ro pa­dė­tį toks spren­di­mas ne­bū­tų pri­va­lo­mas gink­luo­tos gy­ny­bos ir pi­lie­ti­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo da­ly­viams ir gy­ven­to­jams, įtrauk­tiems į ci­vi­li­nį mo­bi­li­za­ci­nio per­so­na­lo re­zer­vą“, - sa­kė S. Kra­sil­ni­ko­va. Taip pat sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, kad įve­dus ka­ro pa­dė­tį gink­luo­to­sios pa­jė­gos už­ti­krin­tų eva­kuo­ja­mų gy­ven­to­jų ko­lo­nų fi­zi­nę ap­sau­gą.

Ne­nus­pė­ja­mos grėsmės

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­brė­žė, kad vi­suo­me­nei su ci­vi­li­ne sau­ga su­si­ję klau­si­mai tam­pa vis ak­tua­les­ni. Anot jo, val­džios su­si­rū­pi­ni­mas tiks­lin­ti ga­lio­jan­čias gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mo pro­ce­dū­ras ar ki­tus eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­nus ver­čia ne tik iš­au­gu­sios sau­gu­mo grės­mės, bet ir per pa­sta­ruo­sius me­tus pa­si­kei­tu­si tei­si­nė ba­zė.

„Rei­kia pri­min­ti, kad bu­vo įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų, ku­rie nu­ma­tė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sta­tu­ti­nių tar­ny­bų įtrau­ki­mą į bend­rus veiks­mus su ka­riuo­me­ne. Be to, dėl va­di­na­mo­jo hib­ri­di­nio ka­ro me­to­dų ka­riš­kiai įgi­jo tei­sę pri­rei­kus nau­do­ti di­des­nes pa­jė­gas ir dar ne­pas­kel­bus ka­ro pa­dė­ties“, - aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Jis taip pat pa­žy­mė­jo, kad sie­kiant už­ti­krin­ti tin­ka­mą pa­si­ren­gi­mą ga­li­moms eks­tre­ma­lio­sioms si­tua­ci­joms rei­kia dau­giau dė­me­sio skir­ti ir Lie­tu­vo­je vei­kian­čių pa­žei­džia­mų įmo­nių sau­gu­mui, nes tech­no­ge­ni­nės ava­ri­jos ga­li su­kel­ti dar di­des­nį pa­vo­jų. „Net hib­ri­di­nia­me ka­re ga­li bū­ti nau­do­ja­mos įvai­riau­sios prie­mo­nės, ke­lian­čios grės­mę ci­vi­lių sau­gu­mui“, - sa­kė A. Anu­šaus­kas.

Sei­mas va­kar pa­tvir­ti­no, kaip pats dirb­tų ka­ro, mo­bi­li­za­ci­jos ir ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties at­ve­ju. Pa­tai­sos dau­giau ga­lių su­tei­kia Sei­mo val­dy­bai - ji ga­lė­tų ope­ra­ty­viau šauk­ti po­sė­džius, tu­rė­tų di­des­nius įga­lio­ji­mus re­gu­liuo­jant Sei­mo dar­bą. Eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis par­la­men­ta­rai į se­si­ją ar po­sė­dį bū­tų su­šau­kia­mi per 4 va­lan­das. Yra nu­ma­ty­ta, kur Sei­mas dirb­tų, jei tek­tų ap­leis­ti par­la­men­to rū­mus, ta­čiau vie­tos ne­skel­bia­mos.